РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 41 до 58 от общо 58
доклад Грозева, Т., Т. Живкова. Съвременният познавателен модел на мислене – гаранция за качествено образование и конкурентна професионална реализация. В: Втора национална научна конференция с международно участие “Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009
доклад Грозева, Т., Т. Живкова. Подготовката в елитните средни училища – част от качественото висше образование. В: Първа национална научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование 2006”, Русе, 2006
доклад Зафиров, Д., Т. Петкова. Относно геометрията на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на ВМЕИ Варна, Варна, 1987
доклад Зафиров, Д., Т. Петкова, Хр. Маринов. Определяне на ъглите в работната система на инструменти за нарязване на аркоидни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: НС на МЕИ Габрово, Габрово, 1987
доклад Иванов Р., Х. Грозев, Д. Зафиров, Т. Грозева, Д. Иванова. Възможности за използване на слънчевата енергия за задвижване на мини електромобил в условията на България. В: TRANS&MOTAUTO’ 05, В. Търново, 2005
доклад Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов, Х., Д. Зафиров, T. Петкова, О. Алипиев, М. Памукчиев. Изследване инструменталното зацепване на спирално-дискова фреза при нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ, Габрово, 1983
доклад Маринов, Х., О. Алипиев, Т. Петкова. Върху използването на синуидно цевно зъбно зацепване в планетни предавки. В: Научна сесия на ВНВУ “В. Левски”, кн. 15 “Технология на обработването на металите”, В.Търново, 1985, стр. 79–84
доклад Маринов, Х.И., Д.И.Зафиров, О.Л.Алипиев, Т.П.Петкова. Изследване закона на движение на супорта на затиловъчен струг 1Б811.. В: кн. 15 “Технология на обработването на металите”, Научна сесия на ВНВУ “В.Левски”, 1985, стр. 85-91
доклад Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров. Синтез и анализ на винтова аркоидна зъбна предавка с надлъжна циклоидна линия на зъба. В: Н. конф. на ТУ-Габрово, Сб. доклади том 2, Габрово, 1995, стр. 136-143
доклад Маринов, Хр., Т. Петкова. Изследване зацепването на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
доклад Маринов,Х.И., Д.И.Зафиров, T. Петкова, О.Л.Алипиев, М.Памукчиев. Опре¬деляне геометрията на затилованата повърхнина на челна сглобяема фреза за нарязване на аркоидни зъбни колела. В: Научна сесия на ВМЕИ-Габрово, Габрово, 1983
доклад Памукчиев, М., Т. Петкова. Определяне положението на мигновената площадка на контакт при аркоидна предавка с две линии на зацепване. В: Н. трудове на ВТУ”Ангел Кънчев’, Русе, 1985
доклад Петкова, Т. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на аркоидни зъбни колела с циклоидален надлъжен профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
доклад Петкова, Т., М. Памукчиев, Д. Зафиров. Относно формообразуването на контактното петно при аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба. В: НС на ВТУ”Ангел Кънчев”, Русе, 1986
учебник Маринов Хр., Д. Зафиров, Т. Грозева. Теория на механизмите и машините. Русенски университет, Печатна база при РУ, 2003, ISBN 954-712-203-7.
учебно пособие Грозева Т., С. Стойков. Методически указания за разработване на курсови работи по дисциплината ”Теория на механизмите и машините”. Русе, Печатна база на РУ "А.Кънчев", 2004, стр. 44, ISBN -....
учебно пособие Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Грозева. Методично пособие за семинарни упражнения по ТММ. Русе, ВТУ„Ангел Кънчев”, 1989, стр. 88, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.