РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 41 до 60 от общо 88
доклад Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на мобилна електроискрова уредба за унищожаване на плевели. В: Научни трудове на ВИХВП, XLI, св. 4, Пловдив, 1994, стр. 19-27
доклад Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Д. Г. Михайлова. Методика за определяне на елементите на електрическата схема на мобилен агрегат за напречна електроискрова обработка на тютюн. В: Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, кн. 26, В. Търново, 1994, стр. 270-275
доклад Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Възможност за ускоряване на сушенето на тютюневи листа чрез въздействие с електроискроискровите разряди. В: Научна сесия’96 с международно участие, Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен, ч. 3, Шумен, 1997, стр. 55-63
доклад Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Избор на начин на електровъздействие при надлъжна обработка на растения. В: Научна сесия’96 с межд.участие, Сборник трудове на ВВУАПВО „П. Волов”, ч. 3, Шумен, 1997, стр. 35-44
доклад Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, В. С. Русева, Н. А. Недялков. Електроискрова обработка на тютюн. В: Научни трудове на ВВТУ „Т. Каблешков”, Сборник доклади, ч. 1, София, 1995, стр. 320-325
доклад Армянов, Н., Т. Стоянова, Н. Недялков, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков. Изследване влиянието на електроискровите разряди върху електрическото съпротивление на разтителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн и плевели. В: ЮНС на ВИХВП-1993, Пловдив, ВИХВП, 1993, стр. 29-39
доклад Белоев Х., В. Русева, В. Пенчева. Социална значимост на Русенския университет при обучението на студенти в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 9, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 99-103, ISBN 1311-3321.
доклад Михайлов Л. Д., В. С. Русева. Анализ на товаровите графици и проблеми при електроснабдяването на фуражен цех. В: Научнотехническа конференция, Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, т. 44, серия 3.1, 2006
доклад Михайлов Л., В. Русева, Ст. Стефанов. Изследване на техническото състояние и грешките при измерване с еднофазни индукционни електромери. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том. 38, с.9, 2001, стр. 157...162
доклад Недялков, Н. А., Н. К. Армянов, В. С. Русева, Т. М. Стоянова. Възможност за повишаване ефективността на електроискрова обработка на плевели. В: ЮНС’96, ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 28 и 29 юни 1996г.,, Научни трудове на ВВОВУ „В. Левски”, В. Търново, 1996
доклад Палов Ив., К. Сираков, В. Русева. Изследване влиянието на царевични семена върху електрическото поле на винтово устройство за предсеитбена електромагнитна обработка. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.41, с.3.1., Русе, 2004, стр. 104-107
доклад Петров О., В. Русева. Изследване на висшите хармоници, генерирани от електронна пусково-регулираща апаратура за луминесцентни лампи. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2010
доклад Петрова П., Научни ръководители: О. Петров, В. Русева. Хармоници в захранващата мрежа, създавани от ретрофит LED лампи. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’17, Русе, Русенски университет, 2017, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
доклад Русев Р., В. Русева, Ц. Павлов, К. Кръстев, С. Стефанов. Подобряване на системата за управление и контрол на студентските положения чрез софтуерна система за автоматизация на работни процеси. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, Русе, 2014
доклад Русева В, Р. Русев, Ц. Павлов, Н. Иванов. Повишаване на качеството на изготвяне и използване на учебни планове чрез приложение на софтуерна система е-Учебен план. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, Русе, 2014
доклад Русева В. С., С. П. Стефанов, Р. И. Русев. Компютърно ориентиран алгоритъм за определяне на техническите загуби в разпределителните мрежи ниско напрежение. В: Научни трудове на Русенския университет, - 2011, том 50, Серия3.1, Русе, Русенски университет, 2011, стр. 14-20, ISBN 1311-3321.
доклад Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Методика за избор мощността на когенератор. В: Енергиен форум, Доклади, том 1, секция I, Топло – ядрена енергетика, газо и топлоснабдяване, секция IV Екология, възобновяеми източници на енергия, Варна, 2005, стр. cтр. 404-407
доклад Русева В., О. Петров, Ст. Стефанов. Методика за получаване на показателите на усреднени денонощни товарови графици на вятърна електроцентрала. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2010
доклад Русева В., Р. Русев. Единна информационна система в Русенския университет – необходимост за осигуряване на качествен учебен процес. В: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – РУ & СУ’13, Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2013
доклад Русева В., Р. Русев, Ст. Стефанов. Програмен продукт за обработка и визуализация на данни от статичен електромер. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. 44, с.3.1, Русе, 2005, стр. 25-29

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.