РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 501 до 520 от общо 641
доклад Манчева В., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Формиране на база от данни със спектрални характеристики за разпознаване на заразени с Фузариум царевични семена. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 48, серия 3.1, 2009, стр. 150-157
доклад Манчева В., П. Даскалов, Ц. Драганова, Р. Цонев. Методика за разпознаване на заразени от фузариоза царевични семена чрез линейни дискретни модели. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ, Русе, 2010, стр. 45-51, ISBN 1311-3321.
доклад Манчева В., П. Даскалов, Ц. Драганова, Р. Цонев. Изследване възможността за моделиране на спектрални характеристики на здрави и заболели от фузариоза царевични семена чрез линейни дискретни модели. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2009, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
доклад Манчева В., Ц. Драганова. Размито управление на естествената вентилация в животновъдни сгради. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2008, стр. 58-62, ISBN 1311-3321.
доклад Манчева, В. Оценяване възможностите за диагностициране на заболели от Фузариоза царевични семена чрез спектрален анализ и SIMCA метод. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Русе, том 49, серия 3.1, 2010, стр. 112-118
доклад Мартев К., В.Стоянов, К. Ениманев. Обосноваване топлоизолацията на животновъдна сграда. В: Известия на Съюза на учените – Русе, серия ”Техни-чески науки”, № 1, Русе, 1999, стр. 42-44, ISBN ISSN 1311-106X.
доклад Михайлов Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Определяне на отделяната от бройлерите влага в режим на тунелна вентилация. В: Международна научна конференция за студенти и докторанти. Тематично направление Електротехника, електроника и автоматика, Русе, 2007, стр. 34-41
доклад Михайлов Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Анализ на енергийните разходи при автоматично управление на микроклимата във ферма. В: Енергиен Форум 2006, Варна, 2006, стр. 270-272
доклад Михайлов Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Методика за управление на тунелна вентилация в бройлерна ферма. В: Енергиен Форум 2007 - Сборник доклади, том 2, Варна, 2007, стр. 531-534
доклад Михайлов Н., Д. Киряков. Алгоритъм и система за управление на микроклимата в птицевъдни ферми. В: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ГЕНОТИП-СРЕДА В ПТИЦЕВЪДСТВОТО, Костинброд, 1990, стр. 113-116
доклад Михайлов, Н., В. Стоянов, Б. Евстатиев. Компютърна система за изследване температурното поле в бройлерна ферма. В: Енергиен форум 2006, том 1, секция I, Международен дом на учените ”Ф. Ж. Кюри”, Варна, 2006, стр. 185-188
доклад Михайлов, Н., Д. Киряков. Параметрично регулиране честотата на въртене на вентилатори за животновъдни ферми. В: ННТК ЕЛМА-90, Варна, 1990, стр. 36
доклад Младенов М. И., Г. А. Харизанов, Т. Й. Станчев. Повишаване точността на относителното ориентиране при въвеждане на обобщен показател за взаимното разположение на детайлите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том XXIII, серия 6, АВТОМАТИКА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВТУ”Ангел Кънчев”-Русе, 1981
доклад Младенов М., М. Деянов. Определяне на геометричните параметри на семена на царевица посредством система за компютърно зрение. В: Трудове на юбилейна научна конференция РУ’2005, том 44, серия 3.1, Русе, България, 2005
доклад Младенов М., Ц. Драганова, С. Пенчев. Оценяване на показатели за качество на зърно от зърнено – житни култури посредством анализ на цифрови изображения и спектрални характеристики. В: Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии”, том LVI, свитък 1, Пловдив, 2009, стр. 585 – 591
доклад Младенов, M., М. Деянов. Обединяване на резултатите от анализа на цветни изображения и спектрални характеристики за оценка качеството на зърно. В: Научни трудове том LX “Хранителна наука, техника и технологии – 2013“, Пловдив, 2013
доклад Младенов, М. Комплексна оценка на качеството на храни чрез анализ на изображения и хиперспектрален анализ. В: международна конференция „Автоматика и информатика”, София, 2014, стр. 35-38
доклад Младенов, М., Б. Борисов. Оценяване кълняемостта на семена чрез система за компютърно зрение. В: Трудове на Научната сесия РУ ’03, том 40, сер. 1.1, Русе, 2003, стр. 20-24
доклад Младенов, М., М. Мустафа. Цветова сегментация на изображения на маркери за опасни вещества. В: Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години катедра Автоматизация на производството”, ХТМУ, София, 2011, стр. 159-162
доклад Младенов, М., М. Мустафа. Картографиране на опасни среди посредством системата RESCUER. В: Трудове на научна конфернция на РУ, 2006, том 45, сер. 3.1, Русе, 2006, стр. 61-65

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.