РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 75 от общо 75
доклад Лечева, Г. Симеоновият Златен век и славянското просвещение. В: Майски научни четения, Силистра, 2001
доклад Лечева, Г. Перманентност на символичната семантика и нейните исторически конотации. Международен симпозиум „Любопитство, знание и власт” – втора кръгла маса, посветена на каталогизирането на славянските и гръцки. В: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”. Том 90(9). 2000, София, 2000, ISBN 1311-784Х..
доклад Лечева, Г. Лабиринтът на Минотавъра, героят Одисей и човешката инициативност. В: Майски научни четения. Силистра., Силистра, РИТТ, 1998
доклад Лечева, Г. Фолклор и библейски реминисценции в първата българска повест „Нещастна фамилия”. В: Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ВТУ, 1995, ISBN 0861-7902.
доклад Лечева, Г. Р. Професиональная подготовка студентов-будущих учителей. В: International Scientific Conference “International Trends in Science and Tehnology”, vol .3, Warsaw, Poland. RS GLOBAL. EU.04042.20171017/01., Academia.edu, 2017, стр. 70-74, ISBN 0976-9730.
учебно пособие Галина Лечева. WEB-базиран курс по Антична литература. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Лечева, Г. Западноевропейска литература (записки от семинарни занятия). Силистра, RITT, 2008, стр. 138, ISBN 10-954-759-201-7.
учебно пособие Лечева, Г. Българската литература през Възраждането. Русе, Издателски център на РУ, 2007, стр. 188, ISBN 978-954-712-384-7.
учебно пособие Лечева, Г. Помагало по старогръцка литература (епос - лирика - драма). Силистра, RITT, 2006, стр. 156, ISBN 10-954-759-148-7.
учебно пособие Лечева, Г. Библейският Генотип в обучението по литература (методически разработки по литература за ІХ клас). Силистра, RITT, 2002, ISBN 10-954-759-148-7.
книга Авторски колектив (Георгиева, Т., П. Трендафилова, Г. Лечева). Известия на Научния цeнтър Св. Дазий Доростолски, Книга І.. Силистра, РИТТ, 2006, стр. 361, ISBN 1313-7395.
книга Съставители: Здравкова Зл., Г. Лечева, Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова,. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга VІІІ.. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 122, ISBN 1313-7395..
книга Съставителски колектив:доц. д- р Р. Лебедова, доц. д-р Р. Радев, доц. д-р Т. Георгиева, доц. д-р П. Трендафилова, гл. ас. д-р Г. Лечева. Традиция и модерност в българската наука и образование. Известия на НЦ “Св. Дазий Доростолски”, книга IV. Силистра, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 390, ISBN 978-954-8467-12-1.
други трудове Lina Galina Lecheva, a PhD. Старобългарската писмена култура, работен вариант на учебно пособие, 2019,http://lechevag.blogspot.bg/p/blog-page_18.html, стр. 260
други трудове Lina Galina Lecheva, a PhD. Litera scripta manet, Verba volat, страница от личен блог с научнопопулярни публикации с очаквана значимост за обществото, 2015,http://lechevag.blogspot.bg/p/1.html, pp. 100
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.