РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 61 до 80 от общо 98
доклад Дойнов М., Ц. Димитров, М. Станчева, И. Станчева. Гладка облицовъчна керамика с отпадък. В: Годишник на Съюз на Учените Благоевград „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”, Благоевград,, том VI, част I, 2012, стр. 407-412
доклад М. Stancheva, G. Gospodinov. Synthesis, structure and properties of the selenites of rare-earth elements,. IN: 14th conference on glass and ceramics, Varna, 2002, pp. 221
доклад М. Станчева, Г. Господинов. Синтез на селенитите на итрия. В: Научни трудове РУ”А. Кънчев”,том 44,серия 1, РУСЕ, 2005, стр. 398-402, ISBN 1311-3321.
доклад Матева В., М. Станчева, Ц. Димитров. Определяне произведенията на разтворимост на Sm2(SeO3 )3 и Nd2(SeO3)3. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 47, серия 8, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 76-79, ISBN 1311-3321.
доклад Милувка Станчева, Цветан Димитров. Геоложка и техноложка характеристика на индустриални минерали в площ „Болярка“, разположена на община Болярово област Ямбол от габродиоритови порфирити и базалти в находище Болярка. В: Индустриални технологии, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, т.II(1), Бургас, 2015, стр. 80-85
доклад Милувка Станчева, Цветан Димитров, Дахер Дахер. Изследване на базалтова суровина от находище "Болярка", община Болярово за получаване на изолационни материали.. В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015г., том 54, серия 10.1., Русе, 2015, стр. 191-198
доклад Н. Стоянов, Зл. Йорданова, М. Станчева. Синтез на селениди на циклични 1,3 – дикетони. В: Научни трудове РУ”Ангел Кънчев”том 39,серия 4.3, РУСЕ, 2002, стр. 79-82, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева M., Ц. Димитров. Синтез на селенити и селениди на гадолиния. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 50, серия 9.1, Русе, Печатна база на РУ, 2011, стр. 192-197, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева М, Т. Хараланова, Ц.Димитров. Определяне енергията на кристалната решетка на селенити на d- и f елементи. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 05.06.-06.06., т. Технически науки, 2008, стр. 4, ISBN 978-954-93-2944-5.
доклад Станчева М, Ц. Димитров. Термични характеристики на селенити на редкоземните елементи от цериевата подгрупа във въздушна и редукционна атмосфера. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора - 02.06. - 02.06., том III, 2006, стр. 330-335
доклад Станчева М, Ц. Димитров. Метод за подобряване на степента на белота в обогатени каолини в Североизточна България. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора, том 1, 2005, стр. 85-90
доклад Станчева М, Ц. Димитров, В. Матева, Д. Маринов. Изследвания върху синтеза и свойствата на селениди на скандия. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 05.06.-06.06., т. Технически науки, 2008, стр. 4, ISBN 978-954-93-2944-5.
доклад Станчева М, Ц. Димитров, В. Матева, Т. Хараланова. Изследване на химическите и термически свойства на селениди на редкоземните елементи. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 46, серия 2, Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 48-51, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева М, Ц. Димитров, Д. Маринов. Изследване на условията за получаване на лантанови селиниди чрез термична редукция. В: Научна конференция с международно участие, Стара Загора - 07.06. - 08.06.2007г., том III, 2007, стр. 131-136
доклад Станчева М., В. Матева, Ц. Димитров. Определяне на произведенията на разтворимост на селенити на редкоземните елементи. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 03.06.-04.06. т. VII Техн. науки, 2010, стр. 51-55, ISBN 978-954-93-2946-9.
доклад Станчева М., Д. Дахер, П. Пеев. Изследване на потребителските свойства на кварцов пясък от находище „Дервент”. В: Трудове на Русенски университет, т.52, серия 10.1, Русе, 2013, стр. 256
доклад Станчева М., Д. Мочев. Обогатяване на силициеви суровини. В: V Балканска конференция по обогатяване на полезните изкопаеми, Варна, 1989, стр. 39
доклад Станчева М., Ж. Иванова, Ц. Димитров. Получение высокотемпературных продуктов на основе минерала каолинит. В: VI международная конференция РХО им. Д. И. Менделеева ”Химическая технология и биотехнология новых материалов и продуктов”, 23 октября 2014г, Москва, 2014, стр. 105-107
доклад Станчева М., Ц. Димитров. Синтез исвойства селенидов тербия. В: IV международная конференция РХО им. Д. И. Менделеева „Химическая технология и биотехнология новых материалов и продуктов”, 24-25 октября 2012г, Москва, РХО им. Д. И. Менделеева, 2012, стр. 311-313
доклад Станчева М., Ц. Димитров. Получение растворимого стекла из нетрадиционных силикатных материалов. В: II Международная конференция РХО им. Д.И.Менделеева Иновационные химические технологии и биотехнологии материалов и продуктов, Тезисы докладов, Москва, 2010, стр. 172-174

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.