РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 79 от общо 79
доклад Евстатиева.Н., Р. Кючуков, И. Евстатиев. Алгоритъм за моделиране на температурния режим на светодиоден осветител. В: XIV Национална конференция с международно участие BulLight / България Светлина 2010, 10 – 12 Юни, Сборник с доклади, Варна, България, Български национален комитет по осветление, 2010, стр. стр.III-1 – III-6, ISBN 1314-0787.
доклад Кючуков Р., Н. Евстатиева. Симулационен топлинен модел за изследване динамиката на температурния режим на елементите на луминесцентен осветител. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, Варна, 11-15 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2008, стр. 399-404, ISBN 2367-6728.
доклад Кючуков Р., Н.Евстатиева. Алгоритми за моделиране на температурния режим на асинхронен електродвигател. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, Варна, 13-16 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2007, стр. 457-460, ISBN 2367-6728.
доклад Кючуков Р., О. Петров, Н. Евстатиева. Модел на топлинния режим на осветител. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, Български национален комитет по осветление, 2007, стр. 241-244, ISBN 1314-0787.
доклад Трифонов Д., Н.Евстатиева. Електронна система за управление на инсталация за камерно производство на зелен фураж. В: Енергиен Форум, Сборник с доклади, Част Трета, 22-25 юни, 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, стр. 78-89, ISBN 2367-6728.
учебно пособие Андонов К., К.Мартев, Н.Евстатиева, К.Коев, Б.Евстатиев. Mоделиране и обследване за енергийна ефективност на процеси и уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 36, ISBN 978-954-8467-14-8.
учебно пособие Евстатиев И., Н. Евстатиева, С. Кадирова, Я. Нейков. Ръководство за упражнения по автоматизирано проектиране в електрониката. Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 169, ISBN 978-619-724-208-9.
учебно пособие Михайлов M. , И. Евстатиев, Я. Нейков, Н. Евстатиева. "Приложна електроника в селското стопанство". Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 56, ISBN 978-954-712-471-4.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Стоянов И., Н. Михайлов, Б. Борисов, Н.Евстатиева, М. Александров. Ръководство за лабораторни упражнения по електроенергетика. Русе, Издателски център на РУ “А.Кънчев, 2010, стр. 134, ISBN 978-954-8467-09-4.
книга Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
други трудове Евстатиева Н. Разработка и изследване на електронна система за управление на процеса сушене в инсталация за производство на сухи яйчени продукти, Автореферат на дисертация, Издателски център на Русенски университет "А.Кънчев", 2009, стр. 33
други трудове Евстатиева Н. Разработка и изследване на електронна система за управление на процеса сушене в инсталация за производство на сухи яйчени продукти, Дисертация за получаване на образователна и научна степен “Доктор”, 2009, стр. 121
патенти и др. Евстатиев Б., И. Евстатиев, Н. Евстатиева и др. Устройство за производство на електроенергия, пара и студ от възобновяеми източници на енергия, Положително решение за издаване на патент 13.04.2018г. Регистров, No 111173,2018.
патенти и др. Евстатиев Б., И. Евстатиев, Н. Евстатиева, В. Георгиев и др. Хибридна инсталация за производство на електроенергия с използване на втечнен въздух., положително решение за издаване на патент от 11.10.2018, рег. номер, No 111431,2018.
патенти и др. Евстатиев И., Н.Евстатиева. Устройство за регулиране масата на изделията на стъклоформуващи автомати, Авторско свидетелство, No 50433,1990.
патенти и др. Евстатиев, Б., И. Евстатиев, Н. Евстатиева и др. Хладилен контейнер за селскостопанска продукция., Положително решение за издаване на патент 02.05.2018г. Регистров, No 111302,2018.
патенти и др. Евстатиева Н., В.Ангелов. Осветителна инсталация за интензивно развитие на зеленчуци в оранжерии, Полезен модел, No 2512,2017.
патенти и др. Евстатиева Н., И.Евстатиев. Устройство за регулиране температурата на формите в стъклоформоваща машина, Авторско свидетелство, No 36689,1983.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.