РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 61 до 75 от общо 75
доклад Венелин Терзиев, Руси Минев, Бранко Сотиров, Красимир Иванов. Възможности за изграждане на център за компетентност в Северен централен район на Република България. В: Сборник доклади на годишната университетска научна конференция на НВУ, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ, 2016, стр. 272-292, ISBN 1314-1937.
доклад Г.Попов, Н.Фесчиев, В.Гагов, Р.Минев, П.Петров. Технологични условия и възможности за приложение на взривното обработвне на металите. В: AMTECH'93 Прогресивни машиностроителни технологии, Русе, Русенски университет, 1993, стр. 115-122
доклад Гагов В., Р. Минев, Р. Радев. Влияние на входните данни върху компютърното симулиране на процесите на обемно пластично деформиране. В: Научни трудове на ВВОУ, Велико Търново, България, 1998, стр. 477-484, ISBN 0861-0312.
доклад Минев Р., В. Гагов. Апроксимация на криви на деформационно уякчаване при изпитване на опън и натиск. В: Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски”, книжка 66, Велико Търново, 1998, стр. 485-492, ISBN 0861-0312.
доклад Минев, Р., Цанева, Д.,. Корозионни електрохимични свойства на взривно компактирани образци от сплав Fe70Cr10P13C7. В: Юб. НС на ВВОУ «В. Левски», Н Тр. Кн. 31 «Ремонт на въоръжението и техниката»,, В. Търново, ВВОУ «В. Левски», 1993, стр. 325-330, ISBN ISSN:0861-0312.
доклад Н.Еднерал, В.Кирко, Р.Минев. Структура и свойства компактов из аморфных металлических порошков, полученных ударно-волновым прессованием. В: Обработака Материаллов Импульсными нагрузками, АН СССР Сибирское отделениее, Новосибирск, СССР, 1990, стр. 81-86
доклад Петров,П.Ст., Р.М.Минев, С.Х.Христов. Изследване влияниетона взривното намаляване на остатъчните напрежения върху поведението на завареното съединениепри циклични натоварвания. В: научни тр.:томХХХI, серия 4,Технология и машини за заваръчнотопроизводство, Русе, 1988, стр. 62-68
доклад Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, Р. Минев, П. Петров. Технологични условия и възможности за приложение на взривното обработване на металите. В: Сборник доклади от международна научна конференция, ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1993, стр. 115-122
доклад Р.Минев. Ключови технологии за иновации в областта на мехатрониката. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 1-2 ЮНИ 2017 ГОДИНА, Велико Търново, 2017, стр. 21-42
доклад Р.Минев, Д.Цанева. Корозионни електрохимически свойства на взривно компактирани аморфни образци от сплав Fe70Cr10P13C7. В: Ремонт на бъоръжението и техниката, Научни трудове, ВВОУ "В.Левски", кн 31, Веико Търново, 1993, стр. 325-330, ISBN ISSN:0861-0312.
доклад Р.Минев, Н.Фесчиев. Взрывная сварка аморфных металлических фольг. В: International seminar on High energy working of rapidly solidified materials, 10-14.10.1988, СО АН СССР, Novosibirsk, 1988, стр. 161-166
доклад Р.Минев, Н.Фесчиев. Л.Игнатова. Изследване на напреженията и деформациите по метода на крайните елементи в пробно тяло за изпитване на взривно плакирани биметали. В: Научна конференция Прогресивни техника и технологии в машиностроенето, 18-20 Юни, Габрово, AMTECH'97, Габрово, 1997, стр. 128-134, ISBN 954-683-050-Х.
доклад Христов, С.Х., П.С.ПЕТРОВ, Р.М.Минев, С.С.Цветанов. Влияние локалного взривного воздействия на усталостную прочност сварних соединенй со стиквим швом. В: сб.докл.Vyuziti enegie vybuchu, ч.2,25-27.10.,7-ми международен симпозиум, Pardubice, ЧССР, Чехословацкое научно-техническое общество, 1988, стр. 285-289
учебник Р.Минев. Физическо материалознание. Русе, Русенски университет, 1996, стр. 142, ISBN УДК 621.7.
учебно пособие Николай Христов Фесчиев, Руси Минев Минев, Екатерин Минев Минев. Материалознание II. Русенски университет, Русенски университет, 1996, ISBN ISSN 1311-106X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.