РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 601 до 620 от общо 846
доклад Кадирова С., И. Евстатиев. Алгоритъм за управление и структурна схема на електронна система за управление на процесса на влаготоплинна обработка на зърнени култури при производство на растителни масла. В: Proceedings of the International Conference. Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences, Lozenec, Bulgaria, Volume 2, 2007, стр. 84-88
доклад Кадирова С., Н. Ценов. Интелигентен трансмитер за контрол на ниво в агресивна среда. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2011, стр. 112-116, ISBN 1311-3321.
доклад Кадирова С., Сн. Захариева, Б. Генч. Микропроцесорно управление на тиристорно зарядно устройство за акумулатори. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 49, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2010, стр. 67-71
доклад Кадирова, С. Електронна система за управление на маслен котел при обработка на мливо за извличане на растителни масла. В: Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техникa и технологии 2008", Пловдив, 2008, стр. 273-278
доклад Киряков. Д., Г.Рашков, Ил.Цветков. Внедряване на електрофилтри в птицевъдни ферми. В: НС на РУ»А.Кънчев», октомври 2013г., Русе, РУ, 2013, стр. 131-136, ISBN 1311-3321.
доклад Корийков Ц., В.Б.Димитров, Ст.Белев. Микропроцесорна система за зъбоизмервателни уреди. В: Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроението, Стара Загора, 1987
доклад Кънев М., Узунов Ц., Дочев Д., Казанджиев Д., Димов В. Инсталация за нанасяне на отражателни покрития върху стъкла. В: НТ конференция "Вакуумни технологии и съоръжения за подобряване свойствата на материалите, В.Търново, 1984
доклад Кънев М.Й., Узунов Ц.Д., Дочев Д.Д., Димов В.Й. и др. Промишлена линия за нанасяне на отражателни покрития във вакуум върху плоски стъкла. В: Научни трудове, том 28, ВТУ " Ангел Кънчев " - Русе, 1986
доклад Кючуков Р., И. Евстатиев. Изследване влиянието на параметрите на осветително тяло върху енергийната му ефективност. В: Енергиен форум 2005, Варна, доклади том II, 2005, стр. 243-248
доклад Кючуков Р., И. Евстатиев. Диспечерска система за управление на уличното осветление на малки селища. В: Енергиен форум 2003, Варна, доклади том II, 2003, стр. 258-261
доклад Кючуков Р., И. Евстатиев. Система за управление на уличното осветление. В: Енергиен форум 2001, Варна, Доклади – том II, 2001, стр. 308-311
доклад кючуков Р., И. Евстатиев. система за управление на уличното осветление.. В: Енергиен форум 2001, 10-12.06.2001г., Доклади - том II, Варна, 2001, стр. 308-311
доклад Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Изследване на топлинния режим на осветител. В: Енергиен форум – Сборник доклади, Варна, 2008, стр. 387-390
доклад Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Система за автоматично степенно управление на осветителни уредби за смесено осветление. В: Енергиен форум, Варна, Сборник с доклади, том 2, 2007, стр. 473-476
доклад Кючуков Р., И. Евстатиев, О. Петров. Система за управление и мониторинг на осветителна уредба. В: Енергиен форум 2006, Варна, Сборник доклади, том 2, 2006, стр. 311-314
доклад Кючуков Р., Н. Евстатиева. Симулационен топлинен модел за изследване динамиката на температурния режим на елементите на луминесцентен осветител. В: Сборник с доклади на Енергиен Форум, Варна, 11-15 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2008, стр. 399-404, ISBN 2367-6728.
доклад Кючуков Р., Н.Евстатиева. Алгоритми за моделиране на температурния режим на асинхронен електродвигател. В: Сборник с доклади на Енергиен форум, Варна, 13-16 юни, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2007, стр. 457-460, ISBN 2367-6728.
доклад Кючуков Р., О. Петров, Н. Евстатиева. Модел на топлинния режим на осветител. В: XIII Национална конференция с международно участие – Осветление’2007 – Сборник доклади, Варна, Български национален комитет по осветление, 2007, стр. 241-244, ISBN 1314-0787.
доклад Леви А. Един нов клас R-L-C преобразуватели с честотен изход. В: Научни трудове на ВТУ”А.Кънчев”, т.XXXV, серия 6, Русе, ВТУ”А.Кънчев”-Русе, 1994, стр. 184-186
доклад Леви А. Един нов клас R-L-C преобразуватели с честотен изход. В: І I Национална конференция “Електронна техника-93”, т.2, Созопол, ТУ-София, 1993, стр. 297-299

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.