РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 661 до 680 от общо 746
доклад Симеонов Д., В.Евтимова. Управление на многономенклатурни запаси при различна организация на процеса на доставките. В: Десета научна конференция с международно участие ТЕМРТ ’97, ВВТУ “Т. Каблешков” - София, 1997, стр. 368-375, ISBN 954-12-0048-6.
доклад Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на интервалите между две последователни заявки при обслужване в звено за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 66-70, ISBN 954-90272-2-8.
доклад Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване влиянието на броя на екипите върху ефективността на обслужване в център за спешна медицинска помощ. В: Пета международна научно-техническа конференция по двигатели с вътрешно горене и моторни превозни средства MOTAUTO ’98, София, 1998, стр. 61-65, ISBN 954-90272-2-8.
доклад Симеонов Д., В.Евтимова, В.Пенчева. Изследване на входящия поток от заявки, постъпващи в звено за спешна медицинска помощ. В: Четвърта научно-техническа конференция с международно участие ”Транспорт, екология – устойчиво развитие”, ЕКОВАРНА ’98, том 5, Технически университет – Варна, 1998, стр. 158-163, ISBN 954-20-00030.
доклад Сираков К.,Е.Калчева,Ст.Стефанов,Ив.Палов. Математичен модел на топлинните процеси при химично делитиране на памукови семена. В: Научни трудове том 38,серия 9, Силистра, 2001, стр. 139
доклад Сотиров Бр., Д.Тонев, В.Евтимова. Изследване на неопределеността на измерване на средния диаметър на външни резби по метода на трите телчета. В: ХVII Национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 2007, стр. 243-247, ISBN 978-954-334-061-3.
доклад Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Meтодика за определяне и използване на ъгловите коефициенти на линиите на регулаторните клонове на въртящия момент и разхода на гориво. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. I, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 215-219, ISBN 954-90272-1-X.
доклад Станчев Д., Н. Станчева, И. Илиев, М. Михайлов, Ц. Рашкова. Относно възможността за управление на земеделските трактори по максимален теглителен коефициент на полезно действие. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 285-288, ISBN 954-90272-2-8.
доклад Станчев Д., Ц. Рашкова, Н. Станчева, А. Стоянов. По някои въпроси при изследване на експлотационните показатели на земеделските трактори. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 281-284, ISBN 54-90272-2-8.
доклад Станчева Н., Ц. Рашкова, И. Илиев, М. Михайлов. Теоретичен модел за оценка режима на работа на земеделски тракторен агрегат. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol.II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 289-292, ISBN 954-90272-2-8.
доклад Стефанова Т., В. Пенчева, А. Михова, М. Якимова. Проблемите на космическия мониторинг чрез компютърна обучаваща програма. В: Научна конференция ВМЕИ, Габрово, 1992
доклад Терзиян С., Ю. Чапарова. Използване на системата Mathematica при въвеждане на понятието производна на функция. В: Известия на Съюза на учените -Русе, серия 5, том 5, Русе, 2004, стр. 72-79
доклад Узунов, Т., Г. Кенаров, Ю. Кандиларов. Изследване влиянието на масовите инерционни моменти в задвижването на електротелфер върху динамичното му натоварване. В: Научни трудове, РУ "А.Кънчев", Русе, 2007, стр. 22-26, ISBN 1311-3321.
доклад Чапарова, Ю. Върху разрешимостта на някои нелинейни задачи за диференциални уравнения от четвърти и шести ред. В: Научни трудове на Русенски Университет, том 41, серия 7.1, Русе, 2004, стр. 132-138
доклад Чапарова, Ю. Приложение на системата Mathematica към смесени задачи за вълнови уравнения. В: Известия на Съюза на учените -Русе, серия 5, том 5, Русе, 2004, стр. 64-71
доклад Якимова М., А. Михова. Сравнителен анализ на знанията по математика на българските и чуждестранните кандидат-студенти. В: CD, Юбилейната научна конференция "45 години ИЧС-традиции, новаторство, европейски стандарти", Приложение към годишник на ДЕО-ИЧС, София, 2008, ISBN 1312-2233.
доклад Якимова М., А. Михова. Използване на самостоятелната работа при студентите за привличането им към научно-изследователска работа. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 47, сер. 5.1, Русе, 2008, стр. 70-73, ISBN 1311-3321.
учебник Ангелова И., М. Колева. Висша математика II. Комплексни функции. Операционно смятане. РУ „Ангел Кънчев”, Печетна база на РУ, 2011, стр. 104, ISBN 978-954-712-540-7.
учебник Великова, Е., М.M. Петкова. Училищен курс по геометрия. Ръководство за решаване на задачи (първа част). Русе, Печатна база при Русенски университет ”А. Кънчев”, 2013, стр. 140, ISBN 978-954-712-598-8.
учебник Кирилов, М.К. Ръководство за решаване на задачи по геометрия. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 111, ISBN 978-954-712-552-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.