РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 81 до 96 от общо 96
доклад Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести метални материали. В: Сборник доклади от 9 международна конференция по Авангардни материали и обработки АМО’2009, том 1, Кранево, България, 2009, стр. 119-125
доклад Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Свойства и възможности за приложение на ултрадребнозърнести метали. В: Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’09, том 2, Габрово, България, 2009, стр. 228-233
доклад Гагов В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков, М. Станоева. Особености на пластичното течене на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави. В: Сборник доклади на Втора национална конференция с международно участие "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика", 31 May – 1 June 2012, София, Институт по металознание, съоръжения и техн, 2012, ISBN ISSN 1313-8308.
доклад Гагов, В., Д. Господинов, Е. Янков. Деформационно поведение на алуминий при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2, Русе, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
доклад Гагов, В., Р. Радев, Д. Господинов, Е. Янков. Интензивно пластично деформиране на алуминий чрез равноканално ъглово пресоване. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, България, 2010, стр. 55-59, ISBN 1311-3321.
доклад Господинов, Д., Е. Янков, В. Гагов. Реологично поведение на олово при аксиално сплескване. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 169-173, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков, Кр. Кръстев. Количествени характеристики на електрохимичната корозия в системи "многослойно покритие - стомана". В: Машиностроене и машинознание, Варна, Технически университет Варна, 2013, стр. 90-93, ISBN 1312-8612.
доклад Радев Р., В. Гагов, Е. Янков. Относно симулирането на технологичния процес дълбоко изтегляне. В: Сборник резюмета от Юбилейна научна конференция „Машиностроителна и уредостроителна техника и технологии”, ТУ – София, филиал Пловдив, 2006, стр. 20
доклад Сираков К., Св. Захариев, Е. Янков, Ив. Палов. Резултати от изследване на усилието, за разрушаване на царевично зърно, получено след предсеитбена електромагнитна обработка на семената. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.54, с.3.1., Русе, 2015, стр. 236-241, ISBN 1113-3321.
доклад Томов Б., В. Гагов, Е. Янков, Р. Радев. Механично състояние при изпитване на тръбни и плоски проби чрез хидравлично издуване. В: Сборник доклади - 25 Юбилейна научна конференция МТФ, Созопол, България, 2007, стр. 126-131, ISBN 978-954-438-624-5.
доклад Янков E., М. Николoва, В. Захариева. Фазово превръщане на аустенитни листови материали при едномерен опън на студена пластична деформация. В: Научни трудови на РУ§СУ, Русе, 2013, стр. 158 - 164, ISBN 1311-3321.
доклад Янков E., М. Николoва, В. Захариева, В. Гагов, Д. Господинов. Промени в механичните свойства на аустенитни листови материали при едномерен опън. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2013, стр. 152-157, ISBN 1311-3321.
доклад Янков Е.,. Аналитично определяне на напреженията и деформациите при хидравлично формоване. В: Национална студентска научно-техническа конференция ‘06, София, 2006, стр. 225-230, ISBN 10: 954-438-574-6.
доклад Янков Е., Д. Господинов, В. Гагов. Изследване възможността за определяне анизотропията на листовите материали чрез измерване на твърдост по метода на Викерс. В: Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 2,, Русе, 2014, стр. 135-143, ISBN 1311-3321.
учебник Томов Б., Р. Радев, Е Янков. Коване и щамповане на горещо. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 380, ISBN 978-954-8467-35-3.
други трудове Янков Е. Изпитване на листови материали при двумерен опън чрез хидравлично издуване, Дисертационен труд, 2015,https://www.researchgate.net/publication/275336186_Thesis_SHEET_MATERIALS_TESTING_USING_BIAXIAL_HYDRAULIC_BULGE_TEST, стр. 182
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.