РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 861 до 880 от общо 907
учебно пособие Русева В. С. Измерване, контрол и управление в електроснабдяването. Ръководство за лабораторни упражнение. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2016, стр. 108, ISBN 978-954-712-702-9.
учебно пособие Русева, В., К. Коев, А. Кръстева. ТЕХНИКА НА ВИСОКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ. Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Академично издателство на Русенския университет, 2019, стр. 95, ISBN 978-954-712-769-2.
учебно пособие Стефанов С. П., В. С. Русева. Електроснабдяване - Ръководство за курсово проектиране и семинарни упражнения. Русе, Русенски университет, 2009, стр. 142, ISBN 978-954-712-435-6.
учебно пособие Стефанов Ст., Р. Кючуков, В. Русева. Електроснабдяване - ръководство за лабораторни упражнения (второ преработено и допълнено издание). Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2006, стр. 83, ISBN 10:954-712-340-8.
учебно пособие Стоянов И., Н. Михайлов, Б. Борисов, Н.Евстатиева, М. Александров. Ръководство за лабораторни упражнения по електроенергетика. Русе, Издателски център на РУ “А.Кънчев, 2010, стр. 134, ISBN 978-954-8467-09-4.
учебно пособие Стоянов И., Н. Михайлов, Б. Борисов, Н.Евстатиева, М. Александров. Ръководство за лабораторни упражнения по електроенергетика.. Русе, Издателски център на РУ “А.Кънчев, 2010, ISBN 978-954-8467.
учебно пособие Стоянов И., Н. Михайлов, В. Димов. Ръководство за практически упражнения по електротехническа безопасност. Русе, “Примакс” ООД, 2008, стр. 130, ISBN 978-954-9972-83-2.
учебно пособие Стоянов, И., Н. Михайлов, Б. Борисов, Н. Евстатиева, М. Александров. Ръководство за лабораторни упражнения по електроенергетика. Русе, Примакс ООД, 2011, стр. 135, ISBN 9789548467094.
учебно пособие Стоянов, И., Н. Михайлов, В. Димов. Ръководство за практически упражнения по електротехническа безопасност. Русе, Примакс ООД, 2010, стр. 131, ISBN 9789549972832.
учебно пособие Стоянов, И., Н. Михайлов, М. Александров, Ст. Янев. Фотоволтаични източници и технологии - учебно помагало. Русе, Сдружение Общинска Енергийна Агенция – Русе, 2011, стр. 46, ISBN 114-211-х22.
учебно пособие Христова М., Д. Димов, А. Кръстева. Електрозадвижване. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2013, стр. 81, ISBN 978-954-712-587-2.
книга Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
книга Михайлов, Н., И. Стоянов. Ръководство за електрически уредби. Съгласно стандартите на IEC. София, Шнайдер Електрик България ЕООД, 2008, стр. 475, ISBN EIGED306001BG.
книга Нанев.М., Д.Димов, Б.Кръстев. Електрически машини в селското стопанство(експлоатация и ремонт). София, Земиздат, 1982, стр. 198, ISBN 0000.
книга Никола Михайлов, Ивайло Стоянов. Ръководство за решения по автоматизация. Практически въпроси на индустриалния контрол. София, Шнайдер Електрик, 2014, стр. 331, ISBN 978-2-9531643-2-9.
книга Радев Д, Д.Димов. Машини, технологии и автоматизация в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Русе, ТОНАЛТ, 2001, стр. 180, ISBN 954-712-097-2.
книга Янев, Ст., Н. Михайлов, И. Стоянов. Справочник с най-добри практики в областта на възобновяемите енергийни източници. Русе, Сдружение Общинска Енергийна Агенция – Русе, 2011, стр. 32, ISBN 114-211-х220.
други трудове Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2009, стр. 158
други трудове Динолов О. Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания, Автореферат на дисертация за присъждане на ОНС "Доктор", 2008, стр. 35
други трудове Мартев Кр., К. Коев. Електрически апарати, уеб-базиран курс за обучение, 2013,www.e-learning.uni-ruse.bg

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.