РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1061 до 1080 от общо 1100
учебно пособие Попов, Г.П., Кл. Климентов. Ръководство за курсово проектиране на центробежни помпи. Русе, УИЦ при Русенски университет, 2013, ISBN -.
учебно пособие Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Н. Николов. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - Ръководство за упражнения, машинни специалности. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1985, стр. 100, ISBN ХХХХХ.
учебно пособие Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Р. Митева, С. Калчева, Г. Динев, Т. Трифонов, Ц. Цонева, Н. Николов, В. Джаджев. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКЦИОННО ЧЕРТАНЕ. София, ТЕХНИКА, 1984, стр. 230, ISBN УДК 621.7 : 744.
учебно пособие Русева С., В.Енчева, Г. Динев, Д. Белкинова, П. Статева, В. Дочев, Р. Митева, Т.Трифонов, Н. Николов, С. Калчева, Ц. Цонева. Сборник задачи по проекционно чертане - част 2. Русе, П е ч а т н а б а з а ВТУ “А. Кънчев”, 1986, стр. 282, ISBN 2310.
учебно пособие Статева П., В.Енчева, Д.Белкинова, В.Дочев. БДС 2.ХХХ-ХХ Аксонометрични проекции на изделия за каталожни и други материали. София, Комитет за стандартизация, София, Комитет за стандартизация, 1989, ISBN ХХХХХХХХХХ.
учебно пособие Филипова м., Пашов М. Токсични химични вещества. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна ба, 2002, стр. 302, ISBN 13:978-954-753-04.
учебно пособие Филипова М., С.Статев, З.Мирчева, П.Пенева. Справочник по ядрена,химическа, биологическа защита и екоология, част първа:"Еколотична защита". В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2005, стр. 237, ISBN 954-753-032.1.
учебно пособие Филипова, М., Мирчева,З.Р. Справочник по ядрена, химическа, биологическа защита и екология, част втора :"Радиационна защита". гр.В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2008, стр. 370, ISBN 13:978-954-041-6.
учебно пособие Христова, Д. Ръководство за упражнения по екология. Русе, Русенски унивелситет ”А. Кънчев”, 2003, ISBN 954-712-242-8.
книга Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов, К. Стоянов, В. Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П. Копчев, Б. Нейков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
книга Белоев Х., П. Димитров, Ч. Везиров, А. Атанасов,К. Стоянов,В.Копчев, В. Добринов, Д. Илиева, П.Копчев,Б. Нейков, Д.Великова, П.Радева, П.Атанасова, И.Христаков. Технологии за отглеждане и прибиране на зимна маслодайна рапица и за производство на биодизел от рапични семена.. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2012, стр. 123, ISBN 978-619-90013-1-8.
книга Владимиров, Л., Н. Ковачев. Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите. Плевен, Медиатех, 2016, стр. 395, ISBN 978-619-7071-80-1.
книга Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
други трудове Бобилов, В.В. Усъвършенстван експлоатационен режим на директно свързана абонатна станция към топлопреносна мрежа, Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 2000
други трудове Владимиров, Л. Мениджмънт на трансграничната екологична сигурност, Дисертация за придобиване на научна степен "доктор на науките". София, ВА "Г. С. Раковски", 2012, стр. 556, прил. 226 стр.
други трудове Владимиров, Л. Рискметрия в екологичната сигурност, Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Варна, ВСУ, 2009, стр. 179, прил. 156 стр.
други трудове Желева, И. Числени и асимптотични изследвания на винтови течения на дисперсни смеси, дисертация, 1984, стр. 125
други трудове Илиев И. Изследване на топло- и масообмена в контактните топлообменници с "активен" пълнеж, дисертация за научна степен, 1994, стр. 150
други трудове Ковачев, Н. Сезоните на България, Албум фотографии на природни забележителности и календар. Печат: Studio color, 2015, стр. 15
други трудове Попов, Г.С. Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори, дисертация, 2002

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.