РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1621 до 1640 от общо 1723
доклад Терзиев В., Ю. Младенов. Професионалното обучение на възрастни в системата на Агенцията по заетостта на Република България. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия, 2002
доклад Терзиев В., Ю. Младенов. Приоритети на Агенцията по заетостта за обучение през целия живот и реализиране на специализирани национални и регионални програми и мерки. В: сборник с доклади, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия, 2002, стр. 41-48, ISBN ISSN1311-3321.
доклад Терзиев В., Ю. Младенов, М. Стойчев. Изследване възможностите за трудовата реинтеграция на продължително безработни лица на пазара на труда чрез програма за заетост. В: Международна научна конференция УНИТЕХ’04, Габрово, UNITECH’ 04 GABROVO, 2004, стр. 62-66, ISBN ISBN 954-683-305-.
доклад Терзиев В., Ю. Младенов, М. Стойчев. Изследване предпочитанията на безработните лица в трудоспособна възраст към трансформиране на социалните помощи в доходи от труд. В: УНИТЕХ’ 04, Габрово, Технически университет-Габрово, 2004, стр. 67-72, ISBN 954-683-305-3.
доклад Терзиев В., Ю. Младенов, М. Стойчев. Изследване предпочитанията на безработните лица в трудоспособна възраст към трансформиране на социалните помощи в доходи от труд. В: сборник с доклади, Габрово, UNITECH’ 04 GABROVO, 2000
доклад Терзиев В., Ю. Младенов, Р. Радев. Социален мониторинг на програма за социална интеграция на хора с ограничени възможности на пазара на труда. В: Втора конференция „Службите по заетостта и социалната интеграция на безработните лица на пазара на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 1999
доклад Терзиев, В. Политики и инструменти за социално развитие и изграждане на ефективен капацитет. В: Дни на науката’2018, Сборник с доклади от научните конференции на СУБ - Велико Търново, Мартенски научни четения (16 март 2018 г.) и „Дни на науката’2018“ (31 май 2018 г.), посветени на 140-годишнинат, Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, 2019, стр. 28-94, ISBN ISSN 1314 – 2283.
доклад Терзиев, В. Социальная экономика и социальное предпринимательство. В: Современный менеджмент: проблемы и перспективы: сборник статей по итогам XIV международной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» 25-26 апреля 2019 года, Санкт-Петербург, Россия, Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2019, стр. 412-435, ISBN ISBN 978-5-7310-4.
доклад Терзиев, В. Социальная политика на рынке труда как теория и практика в Болгарии. В: Новая индустриализация России: экономика - наука - человек - природопользование, Сборник научных трудов VI Уральских научных чтений профессоров и докторантов (Екатеринбург, 5−6 февраля 2019 г.), Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия, 2019, стр. 71-81
доклад Терзиев, В. Науката като наука, която ни трябва да вървим напред. В: Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“ 2019, сборник доклади 11 - 12 април 2019г., Национален военен университет „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”, Долна Митрополия, 2019, стр. 440-444, ISBN ISSN 978-954-713-.
доклад Терзиев, В. Стратегическая рамка развития социального предпринимательства в Болгарии. В: Материалы и методы инновационных исследований и разработок: Сборник статей Международной научно-практической конференции (10 марта 2018 г, г. Самара), Уфа: Аэтерна, 2018, стр. 175-185, ISBN 978-5-00109-467-8.
доклад Терзиев, В. Социальная экономика и социальное предпринимательство в Болгарии. В: Инструменты и механизмы современного инновационного развития: сборник статей Международной научно - практической конференции (5 марта 2018 г, г. Казань), Уфа: Аэтерна, 2018, стр. 194-204, ISBN 978-5-00109-462-3.
доклад Терзиев, В. Социальные предприятия и социального предпринимательства в Болгарии. В: Интеграционные процессы в науке в современных условиях: Сборник статей Международной научно-практической конференции 20 марта 2018 г, Новосибирск НИЦ Аэтерна, 2018, стр. 203-210, ISBN 978-5-00109-479-1.
доклад Терзиев, В. Структуры системы социальной поддержки Болгарии. В: Международная конференция: Институциональная трансформация экономики: пространство и время, Кемерово, Россия, 2017, стр. 157-166
доклад Терзиев, В. Социалната защита на уязвимите групи от населението в България. В: Национална кръгла маса на тема: Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамичната регулаторна среда, Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“– Свищов, 2017, стр. 174-192
доклад Терзиев, В. М., Геогиев. Функциональная характеристика и азвитие идеи контроля. В: International Scientific and Practical Conference Ukraine Bulgaria EU: economic and social development trends, Burgas, Bulgaria, 2017, стр. 213-216, ISBN 978-619-160-821-8.
доклад Терзиев, В. Н., Ничев, Х., Бонев. Изследване на историко-психологическия аспект на проституцията и ролята и за националната сигурност. В: Научна Конференция: Технически колеж – Ловеч, Ловеч, 2017, стр. 185-190, ISBN 2535-079X.
доклад Терзиев, В., M., Богданова. Наука и образование за интелигентен растеж в контекста на иновационната стратегия за интелигентна специализация на република Българи. В: Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“ 2018, сборник доклади 19 – 20 април 2018г, Факултет”Авиационен” НВУ „В. Левски”- Долна Митрополия, 2018, стр. 16-48, ISBN 978-954-713-114-9.
доклад Терзиев, В., В. Банабакова, М. Георгиев. Социальные политики для воздействия на рынок труда и развитие национальной концепции социальной экономики. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Року, Одеса, 2017, стр. 107-110, ISBN 978-617-7326-24-2.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Развитие рынка труда в Болгарии. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 120-124, ISBN 978-617-7326-24-2.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.