РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 46
монография Дончева, Ю. Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативно. Primax, Примакс, 2017, стр. 64-71, ISBN 978-619-7242-31-7.
монография Илиева, Б. Изследване познанията на децата и младите хора за явлението „трафик на хора”. ИЦ при Русенски университет, Медиатех-Плевен, 2017, стр. 143, ISBN 978-619-207-095-3.
студия Илиева, Б., В. Динева, Д. Стоянова. ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРОЕКТНИЯ ПОДХОД В АКАДЕМИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ. В:„Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите. по проект 18- ФПНО-02 от ФНИ на РУ, ПБ на Русенски университет, ПРИМАКС, 2018, стр. 67-87, ISBN 978-619-7242-56-0.
студия Илиева,Б. Основни характеристики и тенденции на дневните центрове за хора от третата възраст. ., Издател: ФОНДАЦИЯ „ПРАВО НА ДЕТСТВО“, 2017, стр. 42, ISBN 978-619-7418-06-4.
статия Doncheva J.,B. Ilieva, I. Ilieva. MAIN REASONS FOR TRAFFICKING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS.// KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 2016, No 12.1, pp. 193-197, ISSN 1857-92.
статия Илиева Б. Гласът на децата за явлението трафик на хора. В: VII Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие".// „Образование и технологии“ Бургас,, 2016, брой VII форум, ISSN 1314-1791.
статия Илиева, Б. Заедно за правата на детето.// в. Студентска искра, 2017, брой 396, стр. 12, ISSN 1314-5932.
статия Илиева, Б. Демографски дисбаланси и влиянието им върху живота на хората от третата възраст.// "Педагогически новости", 2016, брой 1, ISSN 1314-7714.
доклад Ilieva, B. Children's right to opinion as an element of sustainable community development. IN: 56-th ANNUAL SCIENTIFIC CON¬FE¬RENCE of “Angel Kanchev” University of Ruse, Русе,, 2017
доклад Ilieva,B. The complex relationship between physical education and sport with children’s education. IN: 13th International Science Conference,17th and 18th April 2015, Veles, Republic of Macedonia, 2015
доклад Ilievа, В. THE CARE TRENDS IN ELDERLY POPULATION.9th International Balkans Education and Science Conference- Trakya University. IN: Edirne, Turkey, 2014
доклад Василева В , Б.Илиева. Предизвикателства пред политиката на учене през целия живот в България. В: сб. Научни трудове – Русенски Университет „Ангел Кънчев”,- Педагогика и Психология, История, Етнология и Фолклор, Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 51-55, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева, Б. Социални аспекти на подкрепа за запазване здравето на възрастните и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 815-822, ISBN 2367-7481.
доклад Илиева, Б. Приемната грижа в контекста на реформата на системата за закрила на деца. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет "Васил Левски", 2018, стр. 823-828, ISBN 2367-7481.
доклад Илиева, Б. Мултидисциплинарност в подкрепата на възрастни и стари хора. В: Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет, 2018, стр. 809-814, ISBN 2367-7481.
доклад Илиева, Б. Приемната грижа като споделена грижа. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 601-610, ISBN 2367-7481.
доклад Илиева, Б. Предизвикателства на връзката теория-практика в подготовка на студенти специалност „Социална педагогика”. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 610-618, ISBN 2367-7481.
доклад Илиева, Б. Здравословното състояние на членовете от Клуб на пенсионера в гр. Две могили. В: Национален военен университет "Васил Левски", Годишна университетска научна конференция,, ИК на НВУ "В.Левски" В. Търново, 2017, стр. 594-601, ISBN 2367-7481.
доклад Илиева, Б. Клубна университетска дейност-гарант за устойчиво научно и практическо развитие. В: сб. Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”., Шумен, 2016, стр. 83-89, ISBN 1314-6769.
доклад Илиева, Б. Институционален модел на грижа или социални услуги в общността за възрастни и стари хора. В: сб. 55-та Годишна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”- Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 217, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.