РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 58
монография Богданова, Т. Развиване на евристичното мислене на учениците чрез решаване на физични задачи. Русе, издателство на Русенския университет, 2015, стр. 88, ISBN 978 954 759 328-2.
студия Богданова, Т. Създаване на интерактивна среда при обучението на студенти по физика. Русе, издателство на Русенския университет, 2013, стр. 64, ISBN 978-954-759-308-4.
студия Богданова, Т., Евг.Горанова. Дигитално обучение в дигитален свят. Издателски център на Русенски университет "Ал Кънчев", РИТТ- Силистра, 2017, стр. 70, ISBN 978-954-759-341-1.
студия Богданова, Т., Т. Стефанова. Интерактивни методи и техники в обобщителни уроци по «Човекът и природата» 5 клас. Русе, РУ, 2012, стр. 78, ISBN 978-954-712-579-7.
статия Богданова, Т. Дигиталните технологии и обучението на дигиталните младежи.// Pedagogical inovations - anunual scientific theoretical jurnal, 2016, брой 1, стр. 102-106, ISSN 1314-7714.
статия Богданова, Т.,Б. Ковачева. Ролята на графичния метод за решаване на физични задачи.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1088-1094
статия Богданова,Т. Н. Радева. Звукозаписът – ефективно средство за обучението в чуждо езикова реч.// Съюз на учените в България, 1991, брой 8, стр. 168-172
доклад Stefanova, Т. Т. Bogdanova and D. Kostova. Ascertaining didactical experiment upon the fundamental physical notions from the subject « Human Being and Nature » 5th and 6th. IN: Physika Makedonica 58 /2008/, Македония, 2008, pp. 6, ISBN 1409-7168.
доклад T. Bogdanova, Stefanova, T. About some didactics elements using at PC programs in educasion. IN: Macedonia, Oxrid, Oxrid, 2000
доклад Бакал Е.,Богданова Т. За трептенията в нашия живот. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ «А. Кънчев», Русе, РУ, 2013, стр. 122-124, ISBN 1311-3321.
доклад Бакал, Е. Т. Богданова. Знаците на времето. В: Студентска научна сесия, Русе, РУ «А. Кънчев», 2012, стр. 79-83, ISBN 1311-3321.
доклад Бакал,Е.,Т. Богданова. Методична разработка на тема:Интерактивен урок по учебния предмет Физика и астрономия, 9 клас. В: Студентска научна сесия, Русе, издателство на Русенския университет, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Богданова Т. Т.Стефанова, А. Хасан. Констатиращ експеримент за установяване равнището на развитие на теоретичните обобщения на основните физични понятия по предмета “Човекът и природата” в 5 и 6 клас. В: Национална конференция по физика, Русе, 2009, стр. 201-204, ISBN 978-954-580-.
доклад Богданова, Т. Интерактивните техники - иновационна дидактическа технология за обучение по физика в Русенския университет. В: Научни трудове на РУ, том 50, серия 10, Майски научни четения, Русе, 2011, стр. 28-32, ISBN 1311-3321.
доклад Богданова, Т. Педагогическите практики – предпоставка за учителска компетентност. В: научни трудове на РУ, том 48, серия 10, Майски научни четения, РУ, 2009, стр. 92-96
доклад Богданова, Т. Система от физични експерименти по учебния предмет “Човекът и природата” 6 клас. В: Научни трудове на РУ, том 46,серия 7.3, Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2007, стр. 207-210
доклад Богданова, Т. Активизиране на самостоятелната познавателна дейност на студентите – алтернатива за по-качествена подготовка и професионална реализация. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 7.2. Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 172-175
доклад Богданова, Т. Модел за интегриране на дидактическите технологии с иновационните информационни технологии чрез компютърна презентация на физичното явление „Дифузия”. В: Научни трудове на РУ, том 40, серия 5 , Майски научни четения, РУ "А. Кънчев", 2003, стр. 219-221
доклад Богданова, Т. Концепция за интегриране на информационните и дидактически технологии при подготовката на учители по физика. В: ХХХІ Национална конференция по физика, сборник с доклади на тема: “Преходът между средното и висшето образование по физика”, Силистра, РИТТ, 2003, стр. 331-336
доклад Богданова, Т. Хоспитирането по Дидактика на физиката – старт за успешна реализация на студентите. В: ХХХІ Национална конференция по физика, сборник с доклади на тема: “Преходът между средното и висшето образование по физика”, Силистра, Силистра, РИТТ, 2003, стр. 100-105
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.