РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 87
монография Недкова Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата, хабилитационен труд.. Русе, РУ, 2010, стр. 189, ISBN РУ.
монография Недкова Е. Автореферат на дисертацията за присъждане на ОНС "доктор" на тема:"Фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и преводът им на сръбски и руски език.. София, БАН, 2001, стр. 40, ISBN БАН.
монография Недкова Е. Фразеологизмите в творчеството на А.Констанов и преводът им на сръбски и руски език, с приложение Речник на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов и техните съответствия на сръбски и руски.. София, ИБЕ-БАН докт. дисертация, 2000, стр. 331, ISBN БАН.
монография Недкова, Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата. Русе, ЛЕНИ-АН, 2011, стр. 145, ISBN 978-954-8190-83-1.
монография Недкова, Е. Фразеологично богатство в творчеството на Алеко Константинов. Русе, ЛЕНИ-АН, 2003, стр. 182, ISBN 954-8190-26-5.
монография Русев Р.,Петрова Р., Мийдър В., Бхуванесвар Ч., Трендафилова П., Костова В., Бараков Вл., Недкова Е., Свободова И., Шаховски В., Тупикова Н., Дачева Св. В огледалния свят на езика и културата // За концептите сърце/душа/ум във фразеологичната семантика на българския език като отражение на националната ни менталност.. Русе, ЛЕНИ-АН, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
студия Недкова Е. Стереотипност и творчество при превода на фразеология в художествен текст. Нови Сад, Зборник Матице Српске за славистику, 2004, стр. 385-399, ISBN 0352-5007.
статия Недкова Е. Активни словообразователни средства за адаптиране на англиийските заемки в българския език.// Interndcionalizmy v nove slovni zasobe. Praga.Ustav pro jazik cesku., 2003, брой 1, стр. 149-157, ISSN 1311-3321.
статия Недкова Е. Доц. Руси Русев- опит за твочески портрет.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 15-21, ISSN 978-954-712-696-1.
статия Недкова Е. За един нов прочит наразказа "Нане Стоичковата върба" от Елин Пелин.// Българският език и ние.Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Русев, 2016, брой 1, стр. 420-424, ISSN 978-954-712-696-1.
статия Недкова Е. Български и хърватски фразеологизми със структура на въпросителни изречения. ИБЕ- БАН..// За словото-нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80г. на чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, 2016, брой 1, стр. 239-245, ISSN 978-954-322-835-5.
статия Недкова Е. Фразеограматическа характеристика на фразеологичнити иновации в българския език.// Научное наследие акад. В. И. Борковского и современная русская словесность. Волгоград, 2015, брой 1, стр. 304-311, ISSN 978-5-9669-1480-6.
статия Недкова Е. Лингвистични, културологични и прагматични аспекти на съпоставителното изследване на български и сръбски анималистични фразеологизми.// zbornik , Sveuciliste u Zagrebu Filozofski fakultet, 2014, брой 1, ISSN 978-953-175-513-9.
статия Недкова Е. "Българско-сръбски речник" на М. Младенов-ценен влог в преводната лексикография.// Светът на речника, светът в речника, юбилеен сборник, посветен на 70год. на чл.-кор. д.ф.н. Е. Пернишка, 2006, брой ИБЕ-БАН, стр. 151-154 В. Търново, ISSN 954-8709-73-2.
статия Недкова Е. Националноспецифични образи в български и руски фразеологизми с компоненти зооними за експресивно назоваване на човешки качества. Волгоград.// Наследие акад. Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи,исследования, материалы), 2006, брой 1, стр. 175-180, ISSN 5-9669-0199-6.
статия Недкова Е. О переводе фразеологизмов, служащих средством выразительности в художественной литературе.// Вестник ВГУ, 2003, брой 3, стр. 104-109, ISSN 5-85534-958-6.
статия Недкова Е. Прояви на междуезикова симетрия и асиметрия при превода на фразеологизми в художествен текст.// Зборник Матице Српске за славистику, Нови Сад, 2002, брой 62, стр. 235-242, ISSN 0352-5007.
статия Недкова Е. Аспекти на взаимовръзката вътрешна форма националнокултурна специфика на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов ( с оглед на преводните им съответствия на сръбски и руски език).// Съпоставително езикознание, 2002, брой 3, стр. 129-137, ISSN 968.
статия Недкова Е. Отрицателните фразеологизми в Алековата творба "Бай Ганьо" и в нейния превод на сърбохърватски език.// Български език. София, 1997, брой 4, стр. 78-81, ISSN 617.
статия Недкова Е. Религиозният светоглед на българина, отразен във фразеологичното богатство на езика ни.// Библия , фолклор, литература. унив. изд.ВТУ "СВ. СВ. Кирил и Методий", В. Търново, 1996, брой 1, стр. 68-71, ISSN ВТУ.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.