РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 56
статия Nenov G., T.Szecsi. Increasing CNC machine tool productivity by using tool-part touch control.// Robotics and Computer Integrated Manufacturing PERGAMON - ELSEVIER IRELAND, 2002, No 18, pp. 291-296
статия Гатев Г., Ненов Г. Оптимизиране на производителността на струговете с ЦПУ.// ИКО, 1981, брой №3, стр. 18-20
статия Динев Г., Г. Ненов. Сигнална уредба за контролиране на производителността на редлери.// Селскостопанска техника София., 1985, брой N4
статия Ненов Г., Ив. Замфиров, М.Енчев. Изследване на система за автоматично размерно настройване на струг с ЦПУ.// „Машиностроене и машинознание”, 2008, брой 4, стр. 31-34, ISSN 1312-8612.
статия Ненов, Г. Адаптивна система за стабилизиране на натоварването и контрол на инструмента.// “Известия на Съюза на учените”, серия “Технически науки”, 2002, брой 1
доклад Nenov G., Т. Szecsi. Increasing CNC machine tool productivity by using tool-part touch control (Повишаване на производителността при МРМ с ЦПУ чрез използване на управление по докосване). В: Proceedings of the 11th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2001),, Dublin, 2001, стр. 104-114
доклад Велчев С, И Колев, К Иванов, Г Ненов. Изследване на мощността на консумираната електрическа енергия при струговане. В: Научни трудове том 51серия 2, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев“, Издателси център на РУ, 2012, стр. 144-152, ISBN 1311-3321.
доклад Гатев Г., Г. Ненов. Адаптивно управление на стружкочупенето при обстъргване.. В: Научна. сесия 35 г. Соц. рев. В България,” сб. докл. кн.2, ВМЕИ “В. Ленин София, 1979, стр. 49-51
доклад Гатев Г., Г.Ненов, Ив. Гайнов. Изследване възможностите за автоматично регистриране на стружкочупенето при обстъргване. В: Научни трудове, 19, 3, ВИММЕСС Русе, 1977, стр. 25-28
доклад Гатев Г., Ненов Г. Повишаване на точността на обстъргването чрез автоматично размерно поднастройване. В: НС посветена на ІХ конгрес на БКП т.1, ВМЕИ Варна, 1975, стр. 29-31
доклад Гатев Г., Николов П., Ненов Г.,. Изследвания за оптимално адаптивно управление по температурата на рязане. В: Национална конференция с международно участие. Автоматизация 76, ІІІ, Албена, 1976, стр. 87-89
доклад Гатев Г., П.Николов, В.Георгиев, А.Петров, Г.Ненов, Ж.Кацаров, Д.Станков. Система за адаптивен активен контрол и поднастройване при калиброване на отвори с автоматичен револверен струг АСР-200.. В: Научно-практическа конференция на тема, Сопот, 1978, стр. 103-110
доклад Гатев Г.,Г. Ненов. Изследване на система за адаптивно управление на точността чрез размера на статичното настройване. В: Науч. трудове , 17, №3, ВИММЕСС Русе, 1975, стр. 87-90
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Необходимост от адаптивно управление на технологичната себестойност и условия за прилагането й при струговане. В: АМТЕСН ’93, РУ “А.Кънчев” ,15-17 май 1993, с. 258-265, Русе, 1993
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Повишаване на технологичната надеждност на обработващите единици в ГАПС. В: Науч. тр. том ХХV, серия 7, с. 45-51, – ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1985
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Автоматично размерно настройване и поднастройване на струг СЕ062. В: Науч. сесия ВНВУ “В.Левски”, В.Търново, 1982
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Система за адаптивно управление на струг СЕ062. В: Науч. Техн. Конф. “Автоматизация на машиностроителното производство”, Казанлък, 1982
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М. Енчев. Изследване на процеса стружкочупене чрез автоматизация на експеримента. В: Юбил. науч. сесия “15 години ИИЕМ – Габрово”, Габрово, 1980
доклад Гатев, Г., Г. Ненов и М.Енчев. Изследвания за адаптивно управление по докосване на режещия инструмент до заготовката.. В: Науч.тр. ВИММЕСС, 21, №3, стр. 167-169., Русе, 1979
доклад Гатев, Г., Г. Ненов, М. Енчев и Стоянов А. Измерване на износването на стругарски ножове. В: Науч. тр. т. ХХІІІ, серия 4, с. 203-208, ВТУ “А.Кънчев”, Русе, 1981
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.