РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 20
доклад Pencheva T., St. Kolev, J. Ivanova. Satellite derived total column ozone climatology over West and East Bulgaria. IN: a contribution to the GMES initiative, Sofia, Bulgaria, 2011
доклад Shtereva K.S., A.V.Manukova, T.J.Stefanova, J.I.Ivanova, S.N.Djakovska, B.I.Todorova. Electromagnetic Waves Properties in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3rd General Confecence of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997
доклад Stefanova T., J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. Physical Education in the Rousse University. IN: 11th General Conference “Trends in Physics” of the EPS, London, 1999
доклад Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997, pp. 568
доклад Иванова Ж., Г. Крумова. Към интерпретацията на средната скорост на движение. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора ’2003 ”,том 4, Стара Загора, Съюз на учените – Стара Загора, 2003, стр. 81 – 82, ISBN ISBN 954-9329-05-.
доклад Иванова Ж., Св. Дяковска. Използване на учебното съдържание по природознание за изграждане на някои физични понятия. В: Сборник научни трудове том 34, кн.4, Пловдив, ПУ “П. Хилендарски”,, 2001, стр. 269-272
доклад Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Определяне на климатични характеристики на озоновия слой над района на Североизточна България от спътниковите наблюдения за 30 годишен период. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1, Математика, инорматика и физика, том 50, Русе, Издателски център при РУ''Ангел Кънчев'', 2011, стр. 87-91, ISBN ISSN 1311-3321..
доклад Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Месечни тенденции в изменение на сумарното количество атмосферен озон над Варна за периода 1979-2009 година. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1, Математика, инорматика и физика, том 50, Русе, Издателски център при РУ''Ангел Кънчев'', 2011, стр. 92-96, ISBN ISSN 1311-3321..
доклад Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Изучаване на сумарното количество озон във вертикален атмосферен стълб на единица площ за района на Североизточна България в периода 1979-1995 год.. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1, Математика, инорматика и физика том49, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2010, стр. 113-117
доклад Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Определяне на климатични характеристики на озоновия слой над района на Североизточна България от спътникови наблюдения за 30 годишен период.. В: – Научни Трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1 Математика, информатика и физика., Русе, България, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2011, стр. 87-91, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова Ж., Ст. Колев, Т. Пенчева. Месечни тенденции в изменение на сумарното количество атмосферен озон над Варна в периода 1979 – 2009 година.. В: Научни Трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, серия 6.1 Математика, информатика и физика, Русе, България, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2011, стр. 92-96, ISBN 1311-3321.
доклад Крумова Г. З., Ж. Ив. Иванова, С. Н. Дяковска. Анализ на изпитни резултати по физика при тестово изпитване. В: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, стр. 282-287, ISBN 978-954-577-409-6.
доклад Крумова Г., Ж. Иванова. Върху някои графични задачи по кинематика. В: Сборник доклади на научно - практическата конференция “Проблеми на чуждоезиковото обучение”, Бургас, ВХТИ – Бургас, 1986
доклад Крумова Г., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Едно изследване степента на усвояване на предвидения учебен материал в курса на обучение по физика в РУ „ Ангел Кънчев”. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора ’2003 ”,том 4, Стара Загора, Съюз на учените – Стара Загора, 2003, стр. 83 – 85, ISBN ISBN 954-9329-05-.
доклад Стефанова Т., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Дивергентен практикум по физика за теми с екологично съдържание. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия5.2 Педагогика и психология, том 47, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2008, стр. 135-138, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова Т., Св. Дяковска, Ж. Иванова. Някои иновации при усвояване на физични знания по предмета “Човекът и природата” за 5. клас. В: 37-ма Национална конференция по физика, София, Херос Прес ООД, 2009, стр. 154-157, ISBN ISBN 978-954-580-.
доклад Тодорова Б., Ж. Иванова. Методите на де Боно за развитие на мисловната дейност – предпоставка за познавателни и творчески умения в обучението по физика. В: І Балканска конференция “Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”, том 3, Стара Загора, Тракийски университет - Стара Загора, 2003, стр. 138 – 144, ISBN 954-314-005-7.
доклад Тодорова Б., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Методы формирования экологических ценностей у школьников. В: Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii “Днi науки`2005”, том 49 “Екологiя”, Днiпропетровськ, Наука i освiта, 2005, стр. 22-25, ISBN 966-7191-86-9.
доклад Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Развиване на общи компетенции чрез интердисциплинарни връзки физика – биомеханика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2009, стр. 147-149, ISBN 1311-3321.
доклад Тодорова Б., Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска. Ролята на мисленето за развиване на общи компетенции у студентите чрез активни форми по биофизика. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия 8.1 "Здравна промоция и превенция", том 48, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2009, стр. 142-146, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.