РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 41
монография Славянова Л. И. Специфика на общуването в английския и българския език. Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2016, стр. 144, ISBN 978-619-207-083-0.
студия Slavianova L.I. Politeness and Indirectness: Speech Stereotypes for Making Requests in Modern English and Bulgarian. Пенза, Русия, Научно- издательский центр Социосфера, 2012, pp. 129-142, ISBN 978-5-91990-099-3.
статия Slavianova L., R. Bozhilova-Kouncheva. The Influence of Economic, Political and Socio-Cultural Factors on the Value Hierarchy.// Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies, 2019, No под печат
статия Slavianova, L. Evaluation and Perception of Physical Beauty in 21st Century English, American and Australian Literature.// Language and Education, 2017, No 6 (2), volum, pp. 749-756, ISSN 0950-0782. (Impact factor: 0.921 /2015, Journal Citation Reports®, Thomson Reuters)
статия Slavianova,L. R.Bozhilova-Kouncheva. Dimensions of Cultural Variability among Local Communities in the Town of Ruse (1878-1920 Years).// Journal of Danubian Studies, 2018, No Vol 8, No 2
статия Славянова Л. Културната картина на света в съзнанието на англоезичната езикова личност от началото на 21 век, изразена в концепта Beauty.// Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц.д-р Любка Стоичкова ои случай нейната 70-годишнина, 2020, брой 1, ISSN 978-619-208-211-6.
статия Славянова, Л. Анализ на речевите етикетни единици за поднасяне на съболезнования в английския и българския език.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой 4 (209), ISSN 1312-2282.
статия Славянова, Л. Емоционалност и емотивност в комуникацията на български и английски език.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 323-333, ISSN 978-619-7058.
статия Славянова, Л. Ролята и мястото на речевия етикет в междукултурното общуване.// Електронно списание LiterNet, 2017, брой № 3 (208), ISSN 1312-2282.
статия Славянова, Л. Ценностен компонент на концепта Beauty в англоезичната художествена литература oт началото на 21 век.// Арнаудов сборник, 2017, брой 10
доклад Risova M., L. Slavianova (Slavyanova), D. Stefanova. Developing Multimedia Courseware for the Business English Module at Rousse University. IN: Proceedings of the First International European Studies Conference Europe From East to West, Varna, PIC Publishers, 1996, pp. 229-235, ISBN 954 8258 83 8.
доклад Slavianova (Slavyanova), L. Structural Analysis of Recruitment Messages. Teaching Students to Read and Write recruitment Advertisements.. IN: ''The Multimedia in Foreign Language Teaching, Varna, Avangard print Ltd. Rousse, 1998, pp. 125-131, ISBN 954-9548-04-X.
доклад Slavianova L.I. Contrastive Analysis of the Means of Expressing Modality in the Speech Act of Apology in Contemporary Bulgarian and English. IN: Научна конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 133-137, ISBN 1311-3321.
доклад Slavianova L.I. Various Means of Expressing Modality in the Speech Stereotypes of Apologies in Contemporary English. IN: Научнa конференция на РУ&СУ’12, сб. Научни трудове, том 51, серия 6.3, Езикознание и литературознание, Русе, РУ, 2012, pp. 138-142, ISBN 1311-3321.
доклад Slavianova(Slavyanova), L.I. Contrastive Anlysis of Compliments in English and Bulgarian. IN: Научна конференция РУ & СУ'11, сб. Научни трудове на РУ&СУ’11, т.50, с. 6.3, Русе, РУ, 2011, pp. 141-145, ISBN 1311-3321.
доклад Slavianova, L. Metonymic Representation of the Concept of Beauty. IN: сб. Научни трудове, том 55, серия 6.3, Езикознание и литературознание, РУ§СУ'16, Русе, 2016, pp. p.34-38, ISBN 1311-3321.
доклад Григорова Д., Л. Славянова (L. Slavianova). Мултимедията в чуждоезиковото обучение. В: Шеста научна и научно-приложна конференция с международно участие ЕТ'97, с. Научни трудове, т.3, Созопол, 1997, стр. 116-121
доклад Игнатова-Цонева Д., Л. Славянова. Специфика на модалните средства за изразяванe на благодарност в съвременния английски и български език. В: сб. Научни трудове, том 53, серия 11, Майски научни четения, РУ§СУ'14, Силистра, Русе, 2014, стр. 29-34, ISBN 1311-3321.
доклад Камбуров П., А. Григорова, Л. Славянова. Методика за разработване и използване на компютърни програми за чуждоезиково обучение. В: ЮНС на катедра, Русе, 1990
доклад Славявянова, Л. КОНОТАЦИЯТА – ЕКСТРАЛИНГВИСТИЧЕН ИЛИ ЛИНГВИСТИЧЕН ФЕНОМЕН. В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, стр. 95-100, ISBN ISSN 2367-7481.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.