РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 17 от общо 17
статия Minchev, D., Kosuliev, A. A Framework for an Organic Approach for the Analysis of Institutional Transplants in the Economic Context.// Journal of Danubian Studies and Research, 2014, No Vol. 4, no. , pp. 32-41, ISSN 2392 – 8050.
статия Косулиев, А. Трета национална научна конференция по политическа икономия.// Икономическа мисъл, 2016, брой 6, стр. 150-156, ISSN 0013-2993.
доклад Kosuliev, A. The Higher Education Reform in Bulgaria - Weaknesses and Possible Improvements. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Ruse, 366-371, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д., Косулиев, А. Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България , RePEc. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 86-98, ISBN 978-954-21-0956-3.
доклад Йорданова, Д., Косулиев, А. Разпределение на средствата от оперативните програми в периода 2007-2013 година по региони в България. В: Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2017, стр. 141-149, ISBN 978-954-23-1378-6.
доклад Косулиев А. Ограничение на теоремата на Коуз при разрешаването на проблеми, произтичащи от външни ефекти. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 163-173, ISBN 978-954-21-0951-8.
доклад Косулиев, А. Структурна декомпозиция на доходното регионално неравенство в България за периода 2008-2016 г. В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2018, стр. 115-128, ISBN 978-954-21-0956-3.
доклад Косулиев, А. Някои проблеми на теорията за фирмата във въвеждащия курс по икономика. В: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г., Варна, Наука и икономика, 2016, стр. 297-307, ISBN 978-954-21-0909-9.
доклад Косулиев, А. Регионално неравенство и производствени фактори. В: Национална научна конференция по политическа икономия, Русе, 2016, стр. 153-163, ISBN 978-954-712-706-7.
доклад Косулиев, А. Защо съществува фирмата – опит за интегриран подход. В: Аспекти на неопределеността в икономическия живот, Русе, Примакс, 2015, стр. 43-71, ISBN 978-619-724-2089.
доклад Косулиев, А. Регионална социо-икономическа идентичност в контекста на изследване по проект BRAINS. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 5.2, Русе, 2012, стр. 44-51, ISBN 1311-3321.
доклад Косулиев, А. Мястото на еволюционната теория в обяснението на социалната промяна. В: Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, Русе, 2010, ISBN 978-954-712-488-2.
доклад Косулиев, А. Институционална среда, дерегулация и естественото равнище на транзакционни разходи. В: Научни трудове на Русенския университет 2009, том 48, серия 5.1, Русе, 2009
доклад Косулиев, А., Тодоров, Т. Potential for an Integrated Identity of the Romanian-Bulgarian Cross-Border Region according to Economic Actors. Bulgarian Point of View. IN: Green Book on Romanian-Bulgarian Cross-Border Identity Policy, Sofia, Tea Design, 2013, pp. 76-85, ISBN 978-954-91660-6-4.
учебник Трифонов, Е., Минчев, Д., Косулиев, А., Пенчев, П. Икономикс за дистанционна форма на обучение. Русе, РУ, 2015, ISBN -.
учебно пособие Трифонов, Е., Донева, Д., Косулиев, А., Пенчев, П. Упражнения по Микро и Макроикономика. Проект №BG051PO001-4.3.04-007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет".. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
други трудове Косулиев, А. Същност и особености на социалния капитал, ФНИ проект 08-БМ-04, 2009,https://www.academia.edu/30052610/Същност_и_особености_на_социалния_капитал
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.