РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 24
статия A. Otsetova, I. Kurtev. Technology – Assisted Education and Innovative Experience of the College of Telecommunications and Post – Sofia.// Communication and Cognition, Volume 44, Nr. 2, (2011), 2011, No 2, pp. 85-94, ISSN 004-232-8.
статия Otsetova, A., Enimanev, K. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, 2014, No 6, pp. 70-82, ISSN ISSN 1314-0175.
статия Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Ценова конкуренция на пазара на междуселищни куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 139-149, ISSN 13126121.
статия Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Фактори за развитие на ценовата конкуренция при международните куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 149-159, ISSN 13126121.
статия Оцетова А. Анализ на удовлетвореността на студентите от Висше училище ”Колеж по телекомуникации и пощи” от качеството на предлаганата им образователна услуга.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 166-173, ISSN 13126121.
статия Оцетова А. Технологията “Бизнес Интелиджънс” – нови възможности за по-ефективни управленски решения и контрол.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 179-189, ISSN 13126121.
статия Оцетова А. Изграждане на ефективна интерент стратегия – от идеята до реализацията.// сп. „Управление и образование", том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 171-178, ISSN 13126121.
статия Оцетова А. Електронното обучение – основа за оптимизиране на учебния процес и неговото приложение във Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи” - София.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 161-165, ISSN 13126121.
доклад Otsetova A. Business Intelligence and Proactive Business Management. IN: Zborník prednášok a príspevkov, Zilina, 2012, pp. 376-382, ISBN 978-80-554-0502-5.
доклад Otsetova Anna, Gocalova Livia. Robinson list as a support of Customer Satisfaction in Direct Marketing. IN: 7-th International Scientific Conference POSTPOIN 2007 “Customer satisfaction”, Zilina, September 12-th – 14th 2007, Zilina, Slovakia, 2007, ISBN 978-80-8070-729-3.
доклад Otsetova Anna, Kurtev Ivan. E-Learning – Advantages, Good Practice and Innovative Experience in the College of Telecommunications and Post – Sofia. IN: International Conference on e-Learning and Knowledge Society “E-Learning`10”, Riga Technical University, Riga, Latvia, August 26th – 27th 2010, Riga, Latvia, 2010, pp. 185-191, ISBN 978-9984-30-181-5.
доклад Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Уеб сайтовете на куриерските фирми, като фактор за техния имидж. В: Сборник с доклади Телеком 2009г, Варна, България., 2009, ISBN 978-954-397-014-8.
доклад Оцетова А. Приложение на стандарти за управление на удовлетвореността на клиентите от куриерските фирми в България – обективна необходимост, проблеми и предизвикателства. В: ХV‐та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, София, 2013
доклад Оцетова А. Сравнителен анализ на интересите и нагласите на студенти и преподаватели от ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи” – София към новите методи на преподаване, предлагани от платформите за електронно обуче. В: Национална конференция с международно участие „Електроника” 2010, Технически университет – София, София, 2010, стр. 360-366, ISBN 1313-3985.
доклад Оцетова А., Дудин Е., Арнаудов Д. Модели и методи за електронно обучение. В: Конференция Астел 2010, София, София, 2010
доклад Оцетова А., Ениманев К. Влияние на информационните технологии върху нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на куриерски услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг“ 2014, София, ТУ София, 2014
доклад Оцетова А., Ениманев К. Методически аспекти при изследване на потребителската удовлетвореност сферата на куриерските услуги. В: Годишник на Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи", София, 2014, стр. 193-205, ISBN ISSN 2367-6426.
доклад Оцетова А., Ениманев К. Управление на взаимоотношенията с клиентите при куриерските услуги. В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната в бизнес организациите“, Русе, 2014
доклад Оцетова А., Ениманев К. Фактори за избор на куриерски оператор. В: Научни трудове на Русенски университет - 2013 г., Том 52, Серия 5.1, Русе, 2013, стр. 111-117, ISBN 1311-3221.
доклад Оцетова А., Ениманев К. Изследване и приложение на CRM системите в управлението на куриерските организации. В: XI International Scientific Conference “Management and engineering” June 23-26, 2013, Sozopol, Bulgaria, София, 2013, стр. 176-185, ISBN ISSN 1310-3946.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.