РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
статия Pencheva V., Z. Suchorab, А. Stoyanov, A. Asenov, О. Stoyanov, E. Savev. Study the Energy Efficiency оf а Passenger Car, Using Petrol аnd LPG.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, Yalta, Ukraine, 2011, брой N12 (166) ч., ISSN 1998-7927.
статия Stoyanov A., Savev E., Balbuzanov T. Analysis of the roadworthiness of Citroen Jumper vehicles using Pareto approach.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No 12(166), pp. 275-278, ISSN 1998-7927.
статия Stoyanov O., A. Stoyanov, T. Balbuzanov. Development of the concepts for maintaining the technical state of the transport means.// Ecologica, 2011, No 63, ISSN 0354-3285.
статия Попов P., X. Станчев, Р. Русев, А. Стоянов. Експериментално изследване на статическите и динамични характеристики на гориво нагнетателна помпа В-2, снабдена с регулатор тип РВ.// сп. "Селскостопанска техника" , София, 2005, брой 1
статия Стоянов, А. Анализ на методите за нормиране на разхода на гориво І част.// Известия на Съюза на учените – Русе, кн. 1 „Технически науки”, 2009, брой 7, стр. 15-19
доклад Stoyanov O., G. Krastev, A. Stoyanov. Overview of automotivenetwork protocols. IN: International Conference on Environmental Science and Technology, ICEST 2011, Nis, Serbia, 2011
доклад Балбузанов Т., О. Стоянов., А. Стоянов, Н. Колев. Анализ на методите за диагностика без разглобяване на дизелови двигатели с механично управление на впръскването на горивото. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011
доклад Бехчет Б., А. Стоянов, Б. Христов, О. Стоянов, Т. Деликостов. Influence of the technical condition of the low pressure system on the fuel supply process. IN: trans&MOTAUTO'11, Варна, 2011, pp. 41-42
доклад Пилев Д., А. Стоянов, В. Стаматов. Изследване влиянието на хлабините в прецизните елементи на горивната уредба върху процеса на горивоподаването. В: Сборник доклади на научна конференция на РУ "А. Кънчев", Русе, 2007
доклад Станчев Д., Ц. Рашкова, Н. Станчева, А. Стоянов. По някои въпроси при изследване на експлотационните показатели на земеделските трактори. В: Proceedings of MOTAUTO'97 Russe 15-17 October 1997 vol. II, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев”, 1997, стр. 281-284, ISBN 54-90272-2-8.
доклад Стоянов А., T. Балбузанов, О. Стоянов. Изследване на техническото състояние на дюзите на двигател Д 240 намиращи се в експлоатация.. В: НТК, Варна, ТУ - Варна, 2011, стр. 53-58, ISBN 954-20-00030.
доклад Стоянов А., Г. Кръстев. Изследвания свързани с подбор на експерти за оценка на техническото състояние на транспортни средства. В: Научна сесия на ТУ – Варна, Варна, 2009
доклад Стоянов А., Г. Кръстев. Анализ и обработка па експертна информация от проведено изследване за диагностика на дизелова горивна уредба. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2008
доклад Стоянов А., Г. Кръстев. Програмно осигуряване на компютърно интегрирана среда за изследване на процесите в горивната уредба на дизелови двигатели. В: Известие на Съюза на учените - Русе, серия 1 "Технически науки", т. 5, Русе, 2004
доклад Стоянов А., Т. Балбузанов, Е. Савев. Анализ на експлоатационната надеждност на ходовата част на лекотоварни автомобили. В: XIX Interndtional Conference Trans&Motauto'11, Варна, 2011, ISBN 1310-3946.
доклад Стоянов, А. Изследване и анализ на експлоатационната надеждност на автомобилите Iveco в гаранционен период. Научни трудове на Русенския университет. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009
доклад Стоянов, А. Анализ па експлоатационната надеждност на автомобили Iveco Daily с използване на диаграмите на Парето. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 47, серия 4, Русе, 2008
доклад Стоянов, А. Определяне на диагностичните параметри на графично представени сигнали, използвани при диагностика на дизеловата горивна уредба. В: Trans i Motauto'08, том 3, Созопол, 2008
доклад Стоянов, А. Подобряване па технико-икономическите и екологични параметри на дизеловите двигатели в експлоатация чрез оптимизиране па регулировъчните параметри на горивната уредба. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", т. 44, серия 4, Русе, 2005
доклад Стоянов, А. Влияние на температурния режим па работа на дизеловите двигатели върху точността па диагнозиране по обобщаващи параметри. В: Научни трудове па РУ "А. Кънчев", т. 44, серия 4, Русе, 2005
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.