РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 141
монография Борисов, Б. Изследване на комбиниран наситняващ апарат за груби фуражи. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1991, ISBN 1234.
монография Георгиев, Ив., К.Василев, Ив. Дочев, Б.Борисов, П.Терзиев, М.Василева, Св. Митев, Ат.Ташев. Технологии и комплекси машини за прибиране на грубите фуражи.. Русе, ПБ на ВТУ, ВТУ, 1991, стр. 194, ISBN 15071951.
студия Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
студия Борисов, Б., Св.Митев. Технологични възможности и технически решения за прибиране на слама и слънчогледови стебла.. Русе, РУ, 2006, стр. 17, ISBN 5107155305.
студия Борисов,Б, Св.Митев, Б.Колев. Основи на биологичното земеделие. Русе, Печатна база на РУ, 2012, стр. 92, ISBN 2355-4667-7-9.
студия Митев, Св., Б.Борисов. Ресурсни възможности от оползотворяването на растителните остатъци от земеделието.. Русе, РУ, 2002, стр. 18, ISBN 19510715.
студия Найденов, Н, Б.Борисов и др. Усъвършенстване на производствените и управленски процеси в земеделието чрез трансфер на иновации. Мениджмънт на фермата и производството - Управление на отпадъците в земеделието, РУ "А.Кънчев", Русе, 2013, стр. 88, ISBN 556612.
статия Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Теоретични аспекти при проектирането на фуражообработващи машини.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, брой 2
статия Boris Borisov, Nguyễn Năng Nhượng. Đồng dạng và mô hình – Một phương pháp có thể ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nông nghiệp.// Journal of rural industry, Vietnamese Society of Agricultural Enegineering /VSAGE/, 2011, No 1, pp. 17-21
статия Boris Borisov, Sv.Mitev, Abdula Hasanov. Basic Principles in the Design of Agricultural Machinery.// CIGR Journal, Renewable Agriculture and Food System, 2011, No On line, pp. On line
статия Boris Borissov. COMPARATIVE ANALYSIS OF FODDER COMMINUTION THEORIES.// Механізація та електрифікація сільського господарства Загальнодержавний збірник, 2016, No №4 (103), pp. 216-219, ISSN 0202-1927.
статия Borisov B., B. Kolev. Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕНЕРГОЗАТРАТ І ЯКОСТІ КОРМІВ ПІСЛЯ ПОДРІБНЕННЯ..// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, брой Випуск №1 (1, стр. 121-126, ISSN 0202-1927.
статия Borisov, B. Method of Justification of Multifunctional Device for Mechanical Processing of Fodder.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2011, No 3, pp. IX, ISSN 1584-2673.
статия Borisov, B. Justification of Principles and Construction of Fodder Grinding Apparatus.// Sustainable development in the function of environment protection, 2011, No 4
статия BORISOV,B.,B.KOLEV. EFFICIENCY IN THE DESIGN OF AGRICULTURAL MACHINERY BY THE CRITERIA OF SIMILARITY.// Механізація та електрифікація сільського господарства, 2015, No 2 (101), pp. 115-119, ISSN 0202-1927.
статия Borissov, B. Comparative Analysis of Fodder Comminution Theories.// Lietuos zemes ukio universitetas. Редакция журнала “Agricultural Engineering”, 2011, No 53, pp. 4-164
статия Borissov, B. Resistance of Operating Equipment and Agricultural Machinery During Progressive and Rotary Motion.// Bulg.J.Agric. Sci., 2007, No 13, pp. 141-149
статия Ciupercă R.,L.Popa, A. Nedelcu, B.Borisov, At.Atanasov. Braking of trailer endowed with inertial braking system, working in aggregate with tractor,.// Journal INMATEH - Agricultural Engineering,, 2010, No Vol. 32, No., pp. 48-54
статия Georgiev Iv., B. Borisov. On the problem of fooder comminution.// Zemedelska Technika,Ceskoslovenska akademie zemedelska, Praha, CS., 1991, No 9, pp. 509-514
статия H.Al-Rifai, Y.Enakiev, B.Borisov, S.Mitev. Research on Practical Opprtunities for Utilization of Plant Lefts of the Corn Industry.// Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Association of Agrcultural Engineering in Southeastern Europe. Rousse, Bulgaria, 2004, No 1, pp. 658-665.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.