РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 48
монография Баева Д. Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културно-историчското наследство. Русе, печатна база на Русенски университет, 2020, стр. 135, ISBN 978-619-91659-0-4.
монография Баева Д. Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух. Русе, Русенски университет, 2017, стр. 243, ISBN 978-619-207-112-7.
монография Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
монография Игнатова-Цонева, Д., Д.Баева. Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 149, ISBN 978-619-7071-75-7.
студия Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
статия Baeva D. Ontologies as a Method for Displaying Domains of the World Cultural and Historical Heritage.// TEM Journal, 2019, No 8(4), pp. 1242-1246., ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=resultslist)
статия Baeva D. Using Lindenmayer Systems For Generative Modeling Of Graphic Concepts, Set In Elements Of Bulgarian Folklore Embroidery.// Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2019, No 1 (SJR rank: 0.169 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/11600154611)
статия Baeva D. Developing creativity and critical thinking with the help of visual programming.// Knowledge society, 2015, No 2, pp. 42, ISSN 2367-7198.
статия Baeva D. C. A study on the effectiveness of educational interactive multimedia integration in the process of foreign language teaching.// Sociosphere, 2017, No 1, pp. 97-103, ISSN 2078-7081.
статия Baeva D. C. Translating a SQL applivation data to semantic web.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2015, No 12 - 5, pp. 75-80, ISSN 1314 - 3077.
статия Baeva D. C. The interactive multimedia as a language learning resource on the initial level of language acquisition.// Paradigmata poznání, 2014, No 3, pp. 90-92, ISSN ISSN 2336-2642.
статия Baeva D., D. Atanasova. Ontology Based Resource for History Education.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7, pp. 782-786., ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441)
статия Baeva D., I. Ivanov. GRAPHIC EDITOR WITH NATURAL-LANGUAGE INTERFACE.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, 2017, No 14, pp. 74-81
статия Baeva D., S.Marinova. Semantic web in e-commerce.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2014, No Book 5, pp. 98, ISSN ISSN 1314-3077.
статия Zlatarov P, G. Ivanova, D. Baeva. AAC Intervention on Verbal Language in Children with Autism Spectrum Disorder.// Advances in Intelligent Systems and Computing, Intelligent Systems Applications in Software Engineering, Springer, 2019, No 1046, pp. 461-469, ISSN ISSN 2194-5357. (SJR rank: 0.174 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/5100152904?origin=resultslist)
статия Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
статия Баева Д., Д. Цонева. Подбор на езиков материал с оглед използване съвременни ресурси за формиране на фонематичен слух при чуждоезиковото обучение.// Сб. Научни трудове, Русенски университет, 2010, брой Т.49, Серия , стр. с. 13 – 17
статия Баева Д.Ц. Анализиране нагласата за използване на образователна интерактивна мултимедия при чуждоезиковото обучение.// Педагогика (Web of science), 2016, брой Vol 88/9, стр. 1245-1255, ISSN ISSN 0861 – 3982.
статия Баева, Д. Система упражнения за слухово възприемане на фонеми в начален етап на обучение по чужд език.// Езикът е съдба: Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Стефка Петрова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, брой 1, стр. с. 191 – 198, ISSN 978–954–07–3544-3.
статия Баева, Д. За интегриране на образователната интерактивна мултимедия в чуждоезиковото обучение.// Традиция и модерност в българската наука и образование, Силистра, 2011, брой 1, стр. 310-322, ISSN 978–954–846.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.