РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 55
монография Стоянова, Д. Педагогически аспекти на взаимоотношенията в съвременното семейство. Русе, Медиатех-Плевен, 2013, стр. 139, ISBN 978-619-7071-27-6.
студия Динева. В, Илиева. Б, Стоянова, Д. За възможностите на проектния подход в академичното обучение на социалните педагози. В Сб: Проект по ФНИ на катедра ППИ на тема: Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обуче. Русе, Примакс, 2018, стр. 67-86, ISBN 978-619-7242-56-0.
студия Стоянова, Д. Траектория на социализацията при липсата на семейна среда. сп.Педагогически новости, РУ, 2012, стр. 89-112;28-38, ISBN 1314-7714.
статия Doncheva Julia, Desislava Stoyanova. IDENTIFYING WITH PARENTS FOR DETERMINATION PROSOCIAL AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN.// SCIENTIFIC BULLETIN, 'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 1, pp. 318 -m 320, ISSN 1454-864X.
статия Stoyanova D. TIPOLOGY OF THE MODERN PURPOSEFUL FAMILY EDUCATIONAL ORIENTATIONS.// Социосфера, 2013, No 1, pp. 87-90, ISSN 2078-7081.
статия Стоянова, Д. Влияние на джендърните стереотипи и модели върху функционално-ролевите възпитателни позиции в семейството. INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES AND MODELS ON FUNCTIONAL-ROLE EDUCATIONAL POSITIONS IN THE FA.// “SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III Education, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
статия Стоянова, Д. Специфика и значение на интерактивната дидактическа технология при обучението на специалисти в системата на висшето образование /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
статия Стоянова, Д. Проблеми на детско-родителските отношения и благополучие на детето в семейството. PROBLEMS OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND WELFARE OF THE CHILD IN THE FAMILY.// „SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
статия Стоянова, Д. Приложение на интерактивните методи при формирането на ключови компетенции у студентите – социални педагози за работа с неблагополучни семейства /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
статия Стоянова, Д. Съвременното българско семейство като възпитателна среда.THE CONTEMPORARY BULGARIAN FAMILY AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT.// SCIENCE & TECHNOLOGIES" VOLUME II: Education, 2012, брой 8, стр. 138-143, ISSN 1314-4111.
статия Стоянова, Д. Педагогическото общуване и някои негови особености в ДОВДЛРГ.// Педагогика, 2005, брой 1, стр. 96-195, ISSN 0861-3982.
статия Стоянова, Д. Социализиращи функции на педагогическото взаимодействие в ДОВДЛРГ.// Предучилищно възпитание, 2005, брой 5, стр. 20-24, ISSN 0204-7004.
статия Стоянова, Д. ВЛИЯНИЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ „РАННО“ И „КЪСНО“ РОДИТЕЛСТВО ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ СЕМЕЙНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОРИЕНТАЦИИ /СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА/. INFLUENCE OF PHENOMENA „EARLY“ AND „LATE“ PARENTING ON THE TAR.// Педагогика, LXXXVII, 2015, брой 8,, стр. 1076-1088, ISSN 0861-3982.
статия Стоянова, Д. Конфликтни ситуации при 5-7 годишните деца (сравнително изследване).// Педагогика, 2004, брой 8, стр. 58-67, ISSN 0861-3982.
статия Стоянова,Д. Психолого – педагогически условия за повишаване равнището на социалната образованост на 5-7- годишните деца, отглеждани и възпитавани в институционална среда.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 1, стр. 33-40, ISSN 0204-7004.
статия Стоянова,Д. Психологични механизми и специфика в приложението на методи от арт-терапията при смущения в хода на социализацията на деца, лишени от родителски грижи.// Психологични изследвания (институт по психология на БАН), 2005, брой 3, стр. 283-292, ISSN 1311-4700.
доклад Hristova, Tsv., D. Stoyanova. Problem-Posing Education as a Didactic Concept and a Methodical Direction. IN: Reports Awarded with ,,Best Paper,, Crystal Prize, In: 56th Annual Science Conference of Ruse University, „Angel Kanchev“ University of Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 223 - 227, ISBN 978 - 954 712 733.
доклад Stoyanova, D. Family education in perceiving the image of the "Other" (intercultural aspects)/под печат/. В: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education “The Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries”, Macedonia, Thessaloniki, 2013
доклад Stoyanova, D. Actual status and prospects for the development of children and youth activities as informal education practices. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Ruse University, Bulgaria, Ruse University, 2016, pp. 27-31, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Василева, В., Д. Стоянова. ЛОГОПЕДИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените Русе Нови индустрии , дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето, Русе, Университетско издателство на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321 (print).
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.