РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
монография Стоянова, Д. Педагогически аспекти на взаимоотношенията в съвременното семейство. Русе, Медиатех-Плевен, 2013, стр. 139, ISBN 978-619-7071-27-6.
студия Стоянова, Д. Траектория на социализацията при липсата на семейна среда. сп.Педагогически новости, РУ, 2012, стр. 89-112;28-38, ISBN 1314-7714.
статия Doncheva Julia, Desislava Stoyanova. IDENTIFYING WITH PARENTS FOR DETERMINATION PROSOCIAL AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN.// SCIENTIFIC BULLETIN, 'MIRCEA CEL BATRAN' NAVAL ACADEMY PRESS, Constanta, Romania, 2015, No 1, pp. 318 -m 320, ISSN 1454-864X.
статия Stoyanova D. TIPOLOGY OF THE MODERN PURPOSEFUL FAMILY EDUCATIONAL ORIENTATIONS.// Социосфера, 2013, No 1, pp. 87-90, ISSN 2078-7081.
статия Стоянова, Д. Проблеми на детско-родителските отношения и благополучие на детето в семейството. PROBLEMS OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND WELFARE OF THE CHILD IN THE FAMILY.// „SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
статия Стоянова, Д. Приложение на интерактивните методи при формирането на ключови компетенции у студентите – социални педагози за работа с неблагополучни семейства /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
статия Стоянова, Д. Влияние на джендърните стереотипи и модели върху функционално-ролевите възпитателни позиции в семейството. INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES AND MODELS ON FUNCTIONAL-ROLE EDUCATIONAL POSITIONS IN THE FA.// “SCIENCE & TECHNOLOGIES", Volume III Education, 2013, брой 8, ISSN 1314-4111.
статия Стоянова, Д. Специфика и значение на интерактивната дидактическа технология при обучението на специалисти в системата на висшето образование /под печат/.// проект, 2013, брой 13ФПНО-03
статия Стоянова, Д. Съвременното българско семейство като възпитателна среда.THE CONTEMPORARY BULGARIAN FAMILY AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT.// SCIENCE & TECHNOLOGIES" VOLUME II: Education, 2012, брой 8, стр. 138-143, ISSN 1314-4111.
статия Стоянова, Д. Социализиращи функции на педагогическото взаимодействие в ДОВДЛРГ.// Предучилищно възпитание, 2005, брой 5, стр. 20-24, ISSN 0204-7004.
статия Стоянова, Д. Педагогическото общуване и някои негови особености в ДОВДЛРГ.// Педагогика, 2005, брой 1, стр. 96-195, ISSN 0861-3982.
статия Стоянова, Д. ВЛИЯНИЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ „РАННО“ И „КЪСНО“ РОДИТЕЛСТВО ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ СЕМЕЙНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ОРИЕНТАЦИИ /СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА/. INFLUENCE OF PHENOMENA „EARLY“ AND „LATE“ PARENTING ON THE TAR.// Педагогика, LXXXVII, 2015, брой 8,, стр. 1076-1088, ISSN 0861-3982.
статия Стоянова, Д. Конфликтни ситуации при 5-7 годишните деца (сравнително изследване).// Педагогика, 2004, брой 8, стр. 58-67, ISSN 0861-3982.
статия Стоянова,Д. Психолого – педагогически условия за повишаване равнището на социалната образованост на 5-7- годишните деца, отглеждани и възпитавани в институционална среда.// Предучилищно възпитание, 2006, брой 1, стр. 33-40, ISSN 0204-7004.
статия Стоянова,Д. Психологични механизми и специфика в приложението на методи от арт-терапията при смущения в хода на социализацията на деца, лишени от родителски грижи.// Психологични изследвания (институт по психология на БАН), 2005, брой 3, стр. 283-292, ISSN 1311-4700.
доклад Stoyanova, D. Family education in perceiving the image of the "Other" (intercultural aspects)/под печат/. В: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education “The Image of the “Other”/the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries”, Macedonia, Thessaloniki, 2013
доклад Стоянова, Д. Координацията между основните агенти на социализацията- семейство и училище /актуални проблеми и предизвикателства/-/под печат/. В: сб. доклади - Четвърта международна научно-практическа конференция, Русе, 2014
доклад Стоянова, Д. Парадокси на семейното възпитание. В: сб: Научни трудове - Русенски Университет “Ангел Кънчев”Филиал Силистра, Майски научни четения, том 52, серия 11, Русе, 2013, стр. 57-62, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянова, Д. Традиционни и актуални измерения на функционално – ролевата насоченост на прародителските позиции в контекста на семейното възпитание. В: сб: Научни трудове - Русенски Университет “Ангел Кънчев”Филиал Силистра, Майски научни четения, том 52, серия 11, Русе, 2013, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянова, Д. Концептуални и технологични подходи за педагогизация на родителите в контекста на позитивно-ориентираното семейно възпитание. В: сб: Научни трудове - Русенски Университет “Ангел Кънчев” том 51, серия 6.2, Русе, 2012, стр. 129- 133, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.