РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 22
монография Илиева, Д. Повишаване на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието. Свищов, Академично издателство Ценов, 2018, стр. 219, ISBN 978-954-23-1717-3.
студия Богданова, М., Цветанова, Е., Тодоров, Е., Илиева, Д. Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион. Алманах научни изследвания.Изследване на фирми, човешки потенциал, региони и висше образование,т 17, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2012, стр. 362-393, ISBN 1312-3815.
студия Илиев, Д., Илиева, Д., Нейков, Й., Ангелов, Ив. Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика. // Алманах научни изследвания. Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж, Академично издателство, 2015, стр. 235-260, ISBN 1312-3815.
студия Илиев, Д., Илиева, Д., Трифонова, Д. Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз.. // Алманах научни изследвания. Управление на знанието, информацията и икономическия растеж, том 24, , Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2017, стр. 179-204, ISBN 1312-3815.
студия Илиева, Д. Маркетингово позициониране на България като туристическа дестинация на международния туристически пазар. // Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, Сборник, Примакс, Русе, 2016, стр. 27-38, ISBN 978-619-7242-23-2.
студия Илиева, Д. Знанието и иновациите - движеща сила на конкурентоспособността и фактор за икономически растеж на регионите // Aнтонова, Д., Минчев, Д., Петков, А., Илиева, Д., Николова, Ст., Бонева, М. и Георгиев,Г. Фактори за локална декомпозиция в икономиката на България в съвременни условия - сборник, Примакс, Русе, 2014, стр. 48-67, ISBN 978-954-8675-94-9.
студия Илиева, Д. Измерители на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието // Годишен алманах Научни изследвания на докторанти, книга 5. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2012, стр. 59-91, ISBN 1313-6542.
студия Илиева, Д. Регионално измерение на иновациите. // Годишен алманах Научни изследвания на докторанти, книга 4. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2011, стр. 21-46, ISBN 1313-6542.
статия Iliev, D., Ilieva, D. The Impact of Cultural Heterogeneity on the European Integration Process.// Narodnostopanski arhiv, 2014, No 3, pp. 44-59, ISSN 0323-9004.
статия Iliev, D., Ilieva, D., Neikov, Y. The potential for attracting chinese tourists to Bulgaria’s tourist market.// Narodnostopanski arhiv, 2015, No 3, pp. 33-52, ISSN 0323-9004.
статия Ilieva, D. Strategic management of the innovation and the innovation activity in the SMEs in the Danube region of the Republic of Bulgaria.// Acta Oeconomica Universitatis Selye // Faculty of Economics at J. Selye University in Komárno, 2014, No 1, 3 Year, pp. 83-92, ISSN 1338-6581.
доклад Ilieva, D. Strategic Management of the Innovation and the Innovation Activity in the SMEs in the Danube Region of the Republic Of Bulgaria. IN: International May Conference on Strategic Management - IMKSM2014, 23-25 May 2014, Bor, Serbia, 2014, pp. 87-95, ISBN 978-86-6305-019-8.
доклад Илиев, Д., Илиева, Д. Преосмисляне на локални маркетингови решения в международния туризъм. В: Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет - Варна, България, 29-30 юни 2017 г., сборник с доклади, Икономически университет - Варна, "Наука и икономика", 2017, стр. 635-644, ISBN 978-954-21-0931-0.
доклад Илиева, Д. Икономика на знанието - концептуален модел за съвременно развитие, благосъстояние и просперитет. В: Национална научна конференция по политическа икономия, Русе, Издателски център към РУ "А. Кънчев", 2016, стр. 195-202, ISBN 978-954-712-706-7.
доклад Илиева, Д. Иновационен индекс за измерване на регионалната конкурентоспособност. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХI век“, 10-11 май 2013, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2013, стр. 162-172, ISBN 978-954-23-0884-3.
доклад Илиева, Д. Системният подход в регионалното развитие. В: Кръгла маса на тема: „Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието“, 14 юни, 2012, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012, стр. 191-197, ISBN 978-954-23-0760-0.
доклад Илиева, Д. Формиране на иновативно мислене и креативни способности, посредством активен тренинг, базиран на когнитивния подход. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май 2012 г., Сборник доклади и резюмета, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012, стр. 477-483
доклад Илиева, Д. Роля на агенциите за регионално развитие в Дунавския регион за местно икономическо развитие. В: Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXІ век – решения за стабилност и растеж“, сборник доклади, том 5, Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2011, стр. 229-235, ISBN 978-954-23-0681-8.
доклад Илиева, Д. Понятието „икономика на знанието” – произход, същност, развитие. В: Юбилейна международна научнопрактическа конференция – Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса, том I, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2010, стр. 290-296, ISBN 978-954-23-0480-7.
доклад Илиева, Д., Илиев, Д. Роля на маркетинговите способности в международното пазарно представяне. В: Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", 25 години катедра "МИО", 11-12 май 2018, Свищов, Академично издателство, 2018, стр. 369-374, ISBN 978-954-23-1666-4.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.