РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 52
монография Железова, Д. Портфолиото като стратегия за продължаващо самообразование на учителя. Русе, Издателство на Русенски университет, 2012, стр. 185, ISBN 975-954-8198-50-9.
монография Железова, Д. За педагогическата рефлексия и нейната трансформация от концептуално знание към професионална познание. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, стр. 198, ISBN 978-954-8467-63-6.
монография Железова,Д. Метарегулативни компетентности и роли на съвременния учител. гр. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 156, ISBN 978-954-8198-51-6.
студия Железова, Д. Валидиране на неформалното и самостоятелното учене за системата на висшето образование - обзор на добри практики. гр. Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-86, ISBN 1313-7395.
студия Железова, Д. Изследване в действие - теоретичен обзор. Силистра, РИТТ, 2005, стр. 48, ISBN 954-759-106-X.
статия Zhelezova, D. ACTION RESEARCH – AN EXPERIMENTAL SITUATION FOR A QUALITATIVE PEDAGOGICAL RESEARCH.// 15th International Scientific Conference "Knowledge in Practice", Institute of Knowledge Management, Skopje (Macedonia), 2017, No 20, ISSN 1857-923X. (Impact factor: 1.322 /2016, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
статия Zhelezova-Mindizova,D. The Skill of Meta-regulation - a Key Component in the Profile of the Contemporary Teacher.// Proceedings of the International Scientific Conference "International Trends in Science and Technology",Warsaw, Poland, 2017, No vol.3, pp. 26-30, ISSN 2518-1688.
статия Железова, Д. Концептуален модел на рефлексивния ресурс на педагогическите функции на учителя.// сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ и сп. „Химия – Природните науки в образованието“, 2015, брой 233, стр. 16-22
статия Железова, Д. Методологични и технологични аспекти на Изследването в действие.// Известия на Съюза на учените- Варна, серия Хуманитарни науки, 2002, брой кн.2, стр. 54-57 стр.
доклад Zhelezova, D. The Pedagogical Portfolio – a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Centre, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Zhelezova,D. The skill of entrepreneurship and the contemporary transformations of the roles of teachers - "BEST PAPER" CRYSTAL PRIZE. IN: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, Univerity of Ruse Publishing Centre, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Zhelezova-Mindizova, D. The Pedagogical Portfolio - a Tool for Self-assessment and Self-reflection. IN: 56th Annual Science Conference of Ruse University, University of Ruse, 2017, pp. 35-39, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева Т., Д. Железова. Мобилността в сферата на висшето образование- обзор на добрите практики. В: Майски научни четения - 2010 г. при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Силистра, 2010
доклад Железова, Д. Педагогическото портфолио – инструмент за самооценка и саморефлексия. В: Майски научни четения 2017, Русе, Издателски център на Русенския университет, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. The Reflective Cycle: Professional Practice - Reflection - Professional development (Рефлексивния цикъл Професионална практика- Рефлексия- Професионално развитие). В: International Academy of Sciences and Higher Education, World Research Analytics Federation, Championship participant: the National Research, 2012
доклад Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Майски научни четения 2016, Русенски унивеверситет, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Образованието по предприемачество и съвременните трансформации на учителския труд. В: Sessons Sschedules and Abstracts, 55th Annual Science Conference of Ruse University, Русе, Издателски център на РУ, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Конективизмът – съвременната парадигма на педагогическа модерност. В: Кръгла маса „Християнството – език и менталност“, организирана от Научен център „Св. Дазий Доростолски“ при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Известия – книга 8, Русенски университет, Университетски издателски център, 2015, стр. 93-100, ISBN 1313-7395.
доклад Железова, Д. Стратегии за развитие на критическото мислене и тяхното приложение в чуждоезиков контекст. В: Майски научни четения, Филиал - Силистра на РУ, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Железова, Д. Проучване на метарегулацията като компонент от професионалната култура на съвременния учител. В: Сборник с доклади от кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?", Икономически университет - Варна, изд. "Наука и икономика", 2013, стр. 35-35, ISBN 978-954-21-0669-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.