РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 81
монография Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
монография Димитрина Игнатова-Цонева. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език /Второ преработено и допълнено издание/. Русе, Димитрина Цонева-издател, 2019, стр. 130, ISBN 978-619-90981-1-0.
монография Игнатова-Цонева, Д., Д.Баева. Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 149, ISBN 978-619-7071-75-7.
монография Цонева Димитрина. Фонемната система на българския книжовен език (нормативна и практическа фонология). Русе, Русенски университет, 1991, стр. 174, ISBN 954-712-068-0.
монография Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивeн анализ на фонемните системи на съвременния български и английски език. Русе, Русенски университет, 2006, стр. 135, ISBN 10:954-370-014-1.
монография Цонева-Игнатова, Д. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език. Русе, Медиатех - Плевен, 2012, стр. 142, ISBN 978-954-8467-52-0.
монография Цонева-Игнатова, Д. Развитие на речевия слух (на децата от предучилищна възраст; на учениците от началното училище; на логопатните деца; на сензорните афатици; при чуждоезиковото обучение). Русе, Русенски университет, 2002, стр. 157, ISBN 954-712-132-4.
студия Баева Д., Д. Игнатова-Цонева. Фонологични структури в съвременния български книжовен език.// За словото - нови търсения и подходи. Сборник статии в чест на 80 г. чл.-кор. проф. дфн Е. Пернишка, брой 1.. София, БАН, 2016, стр. 310 - 325, ISBN ISBN 978-954-322-.
студия Димитрина Игнатова Цонева. За колебанията при правописа на някои сложни думи в съвременния български език. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2013, стр. 7 - 27, ISBN 978-619-7071-30-6.
студия Цонева-Игнатова, Д. Семейна обредност. Сватбени обичаи.–В:кн.Бъзовец – теренни материали и проучвания. Русе, “Лени-Ан”- Русе, 2004, стр. 40, ISBN 954-8190-41-9.
статия Tzoneva, D., Ts. K. Harakchiyska. Differences in the contextual distribution of phonemes in Bulgarian and English.// BULETIN ŞTIINŢIFIC, STUDIES AND RESEARCHES, Series PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION, volume II, EDITURA UNIVERSITĂTII DIN PITEŞTI, Romania,, 2007, No 1Year I, № 1, pp. 410-416, ISSN 1842 - 9289.
статия Десислава Баева, Димитрина Игнатова. Речевият слух през призмата на компютърните технологии.// Арнаудов сборник, 2018, брой Том 10, стр. 407 - 416, ISSN 978-619-7058-64-2.
статия Игнатова-Цонева Д. За ревизия на становището за състава на българската фонемна система.// Proceedings of the International Scientific Conference TRUTHS AND LIES ABOUT FACTS, NEWS AND EVENTS. Vol 1, 2018, брой Том 10, стр. 186 - 195, ISSN 978-619-7404-03-6.
статия Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Метонимична концептуализация на основни житейски категории в старозаветните премъдростни книги.// Език и литература, 2017, брой 3-4, стр. 177 - 188, ISSN ISSN: 0324 - 1270.
статия Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Когнитивно изследване на старозаветния концепт мъдрост в неговата словеснообразна репрезентация. – В: , 63, 2016, кн. 2, с. 25 – 33..// Български език, 2016, брой 2, стр. 25 - 33, ISSN 1311 - 3321.
статия Цонева - Игнатова, Д. Рожденият ден и речевото поведение на българите.// Арнаудов сборник, Русе, 2010, брой том 6, стр. 215 – 220, ISSN ISBN : 978 – 954-.
статия Цонева - Игнатова,Д. За палаталността в българския и в другите славянски езици.// Русская словесность в контексте современных интеграционных процесcов. Волгоград,, 2007, брой 1, стр. 70-75, ISSN 978-5-9669-0306-0.
статия Цонева Д. Игн. Значението на речевия слух за устната реч на децата.// Предучилищно възпитание, 1990, брой кн.5, стр. 24 - 28
статия Цонева Димитрина. Влияние русского языка при определении граматического рода некоторых имен существительных в современном болгарском языке.// Интеграционные процесы в коммуникативном пространстве регионов, 2010, брой І том, стр. 316 - 323, ISSN 978 - 5-9669 - 07.
статия Цонева, Д. За фонологичността на признака м е к о с т в българския език.// Известия, кн. ІІ „В памет на проф. Сл. Иванов”, 2007, брой ІІ, стр. 221-227, ISSN 954-759 .
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.