РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 17 от общо 17
студия Ivanov I.V., D.S. Velchev, Tomasz Sadowski, Marcin Kneć. Computational models of laminated glass plate under transverse loading. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2011, pp. 469-490, ISBN 3642218547.
статия Ivanov I., D. Velchev, M. Todorov. Modeling Of Laminated Glasses For Finite Element Analysis.// Challenges in Higher Education & Research in the 21st Century, 2004, No 2, pp. 260-263, ISSN 954-580-158-1.
статия Ivanov I., D. Velchev, N. Georgiev, I. Ivanov, T. Sadowski. A plate finite element for modelling of triplex laminated glass and comparison with other computational models.// Meccanica, 2016, No 51 (2), pp. 341-358, ISSN 0025-6455. (Impact factor: 1.828 /2016, Springer)
статия Велчев Д., И. Иванов, М. Тодоров. Анализ на фасадни стъклопакети по метода на крайните елементи.// Механика на машините, 2006, брой 63, стр. 039-044, ISSN 0861-9727.
доклад Ivanov I.V., D. Velchev, N. Georgiev, I.D. Ivanov. Rectangular Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: Challenging Glass 3, Delft University of Techology, IOS Press, 2012, pp. 679-690, ISBN 978-1-61499-060-4.
доклад Nenov P., Tr. Trifonov, D. Velchev, V. Ronkova. Irregular speed of rotation of the output shaft of the hook’s joint– vizualization and study of its influence on the fork’s strongness. IN: POWER TRANSMISSIONS The 4th International Conference on Power Transmissions, Sinaia, ROMANIA, Springer Scienie+Business Media Dordreeht, 2013, pp. 367-377, ISBN 978-94-007-6558-0.
доклад Velchev D. I.V. Ivanov. A finite element for insulating glass units. IN: Challenging Glass 4 & COST Action TU0905 Final Conference, Leiden, The Netherlands, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014, pp. 311-318, ISBN 9781138-001640.
доклад Velchev D., I. V. Ivanov. A Plate Finite Element for Triplex Laminated Glass. IN: 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2009
доклад Velchev, D. I. V. Ivanov. An Ideal Gas Finite Element for Insulating Glass Units. IN: 12th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2014
доклад Велчев Д., M. Тодоров. Изследване на поведението на многослоен равнинен хибриден краен елемент за моделиране на ламинатни стъкла. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2010
доклад Велчев, Д. Приложение на метода на крайните елементи за изчисляване на неносеща скелетна фасадна стена. В: АМТЕХ, Варна, 2003
доклад Велчев, Д. Изчисляване на неносеща скелетна фасадна стена с отчитане влиянието на стъклените панели. В: АМТЕХ, Варна, 2003
доклад И. Иванов, Н. Пенкова, Д. Велчев, И.Драганов, В. Боздуганова, В. Илиев. Механични напрежения в стъклопакети при нестационарно топлинно натоварване. В: XXII Научна конференция с международно участие, Енергомашиностроителен факултет 2017, Том 1, Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, Созопол, 2017, стр. 207-214, ISBN 1314-5371.
учебно пособие Стоянов С.Г., В.С. Боздуганова, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Механика 1. Практически упражнения по кинематика и статика с MATLAB. Катедра "Техническа механика", Русенски университет (Деп. в Библ. на РУ), 2006, стр. 60, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Статика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-413-4.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Динамика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 104, ISBN 978-954-712-416-5.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Кинематика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-411-0.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.