РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 44
монография Андреева, М. Коцев, Е., Йорданова, Д., Пенчева М. Новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в България, глава ІІ Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза. Русе, Примакс, 2010, стр. 46-65, ISBN 978-954-8675-04-8.
монография Йорданова, Д. Раздел ІІ, т.4 "Нови подходи за въздействие върху пазара на труда в регионите". //В: Петков, А., Андреева, М., Кирова, М. и кол. Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 66- 84, ISBN ISBN 978-954-8039.
студия Йорданова, Д. Подходи за насърчаване на професионалната реализация на младежи с висше образование в България. Русе, под печат, 2016, стр. 19, ISBN под печат.
студия Найденов, Н., А. Петков, Е. Трифонов, Д.Йорданова, Н.Колев. Студенти в предприятието - Модел за повишаване на професионалната квалификация и за кариерно ориентиране на студенти от бизнес – факултети чрез участие в сътрудничество между университети и предприяти. Русе, Примакс, 2015, стр. 35, ISBN 978-354-8675-96-3.
статия Bencheva, N., D. Yordanova,Y. Ruseva. Opportunities for Development of the Photovoltaic Sector in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, Journal, 2009, No 1, pp. 213-225, ISSN 1314-0175.
статия Yordanova, D., Ivanov, V., Barzev, K., Kolev, I., Mitev, G., Bratanov, D. Encouragment of the Relationships Science – Business Through Establishment of Centers for Technology Transfer in Bulgaria (The Case of the University of Rousse).// European Integration Studies,Vol.3, 2009, No Vo.3 No1, pp. 23-29 (SJR rank: 0 /2009, Index Copernicus International)
статия Йорданова, Д. Състояние на програмите и мерките по заетостта в България в контекста на глобална криза.// „Управление и устойчиво развитие”,, 2013, брой 5, стр. 169-173, ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2013, ВИНИТИ)
статия Йорданова, Д. Предпоставки за устойчиво развитие на човешките ресурси в контекста на структурните фондове на ЕС.// Управление и устойчиво развитие, 2008, брой 3-4, стр. 381-386, ISSN ISSN 1311-4506. (със SJR ранг: 0 /2008, ВИНИТИ)
доклад Bencheva N., I. Ruseva, D. Yordanova. Current Situation in Photovoltaic Sector in Bulgaria. IN: Proceedings of the conference “Photovoltaik-Fachtagung Generalversammlung der Europäischen Technologieplatform Photovoltaik, Viena, 2009, pp. 33 – 40
доклад Bencheva, N., M. Iliev, D. Yordanova, Y. Ruseva. Reducing Greenhouse Emissions by Networking of Enterprises and Researchers – Network Project. IN: Proceedings of the Union of Scientists, Energy Efficiency and Agricultural Engeneering, Ruse, 2009, pp. 835 – 838, ISBN 1311-9974.
доклад Kirova, M., Nedyalkov, A., Pencheva, M., Yordanova, D. University as Prerequisite for Sustainable Regional Development in International Context. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2578-2585, ISBN 2454-0943.
доклад Yordanova D., T. Hristov, M. Kirova, M. Pencheva, I.Evstatiev. Opportunities for study of university graduates professional realisation by use of web based tools. IN: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part III. – Behavioural Economics, University of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2399-2406, ISBN 978-80-8154-249-7.
доклад Yordanova, D. University-industry cooperation for encouragement of graduating employability – methodology for evaluation. IN: Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 12(1), Bucharest, Volume/Issue: Volume 12: Issue 1 Published: 15 Jun 2018, Web of science, 2018, pp. 1048–1058
доклад Yordanova, D. The Role of European Structural and Investment Funds for development of transport infrastructure in Bulgaria. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, Sofia, Technical University Academic Publishing House, 2016, pp. 197-200, ISBN 1313-955X.
доклад Yordanova, D. Effective design and delivery of Megaprojects in European union. IN: БултТранс 2015, Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, Созопол, 2015, София, Технически университет- София, 2015, pp. 209-212, ISBN 1313-955X.
доклад Yordanova, D. Creation of relationship between universities and industry (the case of the University of Ruse). IN: Proceedings from UNIversite dans la SOciete, UNiSO 2009, L’insertion professionnelle des étudiants, Amiens, France, SCRIB, 2010, pp. 120-130, ISBN ISSN 2068-7168.
доклад Yordanova, D., Pencheva, M. Bulgarian policy for regional development and its implications on air transport system. IN: International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2018, Sozopol, 15th-17th September 2018, TU-Sofia, 2018
доклад Белоев, Хр., Д. Йорданова, Ив. Евстатиев, В. Пенчева, Пл. Даскалов, Цв. Георгиева. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда. В: Научни трудове на Русенски университет - 2014, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д. Yordanova D. Изисквания на работодателите към компетенциите на завършващите висше образование: методика за оценка; Requirements of employer s concerning university graduates’ transferable skills: methodology f. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2017
доклад Йорданова, Д. Проучване на сътрудничеството „университет- предприятия“ сред университетите от България и ЕС. В: Юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас, 2016, стр. 181-198, ISBN 978-619-7126-27-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.