РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 31
статия Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Един метод за доказване на геометрични неравенства чрез алгебрични и обратно.// Математика, 1987, брой 2, стр. 13 – 18.
статия Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Синтез на робастен регулатор на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 23 (109), 2015, брой 1, стр. 18 - 23, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов, И. В. Иванов. Модел с параметрична неопределеност на манипулатор с еластично звено и пиезо-актуатор.// Механика на машините, т. 21 (100), 2013, брой 1, стр. 32 - 37, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев, Г. Ст., Т. Ж. Стефанова. Върху някои приложни екстремални задачи.// Обучението по математика, 1987, брой 1, стр. 36 - 41.
статия Маноилов, Пл. К., Г. Ст. Георгиев. Регулиране на ток при управление на асинхронен двигател с микропроцесорна система.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 2, стр. 41 - 45.
доклад Билчев, С. Й., Г. Ст. Георгиев. Метаморфозите на неравенството на Финслер - Хадвигер. В: Сборник “Математика и математическо образование”, София, изд. на БАН, 1988, стр. 523 - 528.
доклад Георгиев, Г. Ст. Моделиране на марковски вериги с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 47, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2008, стр. 117 – 121.
доклад Георгиев, Г. Ст. Моделиране на системи за масово обслужване с MS Excel. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 44, серия 3.2, “Комуникационна и компютърна техника и технологии”, Русе, 2005, стр. 45 – 49.
доклад Георгиев, Г. Ст. Модифицирано z - преобразуване на функция с чисто закъснение. В: Годишник на ТУ - Русе, Русе, 1990
доклад Георгиев, Г. Ст. Допълнително построение или тригонометрия?. IN: Сборник “Математика и математическо образование”, София, изд. на БАН, 1985, pp. 638 - 644.
доклад Георгиев, Г. Ст. Някои особености при обучението по математика на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Сборник “Основни въпроси на качеството и ефективността в обучението на чуждестранните студенти”, Русе, 1984, стр. 318 - 322.
доклад Георгиев, Г. Ст. Сравнително изследване на робастни системи за управление на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 54, серия 3.1, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2015, стр. 191-203, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Г. Ст. Относно стационарния режим в схемата гибел и размножаване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, серия 3, “Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, 1999, стр. 281 - 285.
доклад Георгиев, Г. Ст., Г. Й. Гачевски, Т. Ж. Стефанова. Относно решаването на екстремални задачи в подготвителния курс. В: Втора научно - методическа конференция, 28 - 29 ноември, Русе, 1985
доклад Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов. Синтез на робастен регулатор от разсредоточен тип на манипулатор с еластично звено. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 53, серия 3.1, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Електротехника, електроника, автоматика”, Русе, 2014, стр. 129 – 137, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Г. Ст., Г. Л. Лехов. Апроксимации на функции на една променлива при създаване на модели с параметрична неопределеност. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 51, серия 3.2, “Електротехника, електроника, автоматика”, подсекция „Компютърна техника и технологии”, Русе, 2012, стр. 118 – 122, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Г. Ст., Е. Р. Рац. Относно един метод за синтез на дискретно управление при ограничение и определено времетраене на преходния процес. В: Сборник научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том 26, серия 6, “Автоматика и изчислителна техника”, Русе, 1984, стр. 25 - 31.
доклад Георгиев, Г. Ст., И. М. Вълова. Върху един метод за синтез на оптимално по бързодействие цифрово управление. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 36, секция 2, “Електротехника, електроенергетика, електроника, автоматика и комуникационна техника”, Русе, 1996, стр. 164 - 168.
доклад Георгиев, Г. Ст., Л. Й. Лазаров. Върху един модел на отворена система за масово обслужване. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 37, серия 3, “Електротехника, електроника и автоматика”, Русе, 1999, стр. 286 - 290.
доклад Георгиев, Г. Ст., Пл. К. Маноилов. Апаратна реализация на цифров ПИД - регулатор. В: Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’ 96, София, Съюз по автоматика и информатика, 1996, стр. 190 - 191.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.