РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия Palov Iv., K. Sirakov, Em. Kuzmanov, H. Andreev, V. Jakov. Results from laboratory tests after separated pre-sowing treatment of wheat seeds with electromagnetic energy.// Agricultural engineering,Raudondvaris-Lithuania, 2009, No res. pap.41, pp. 86-97
статия Спасов И., Смрикаров А., Яков В., Христов Б., Бенчева Н. Четирисачмена машина за определяне на противоизносните и противозадирните свойства на смазочни масла и течности.// Транспорт и автотракторна техника, Известия на съюза на учените, 1998, брой 1, стр. 38 – 40, ISSN 1311-106X.
статия Яков В.И. Автоматизирани системи за управление на водоснабдявзнето.// сп. Екология и инфраструктура, 2013, брой 2, стр. 21-26, ISSN 1314-5991.
доклад Александров, И., Е. Кузманов, В. Яков. Създаване на софтуерен иструмент за автоматично проектиране на маломощни трансформатори.. В: Научна конференция РУ, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”- ,том 45,с. 3, 2006, стр. 66 – 71, ISBN 1311-3321.
доклад В. Яков, Н. Новаков, Г. Попов. Автоматизация при тестовите изпитания на ремонтирани потопени помпени агрегати. В: International Scientific Conference EE&AE 2006,, Rouse, 3-5 June, 2006, стр. 671-675
доклад Данев П., В. Яков и др. Моделиране на процеса пожелезняване във връзка с автоматизацията му. В: НТК “Галвано `85”, Русе, 1985
доклад Н.С.Тойшиев, В.И.Барков, В.И.Яков. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛОАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОДНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. В: сборник доклади, Русе, 2015
доклад Новаков,Н., В.Яков, Д.Димов. Определяне загряването на асинхронни двигатели по електромеханичен модел. В: Научно-техническа конференция на РУ, Русе, 2007
доклад Яков В., E. Кузманов, Е. Енчев. Компютърен подход при проектиране и изследване на електромеханична система. В: Научна конференция на РУ „А. Кънчев”, Русе - РУ "А. Кънчев", 2010
доклад Яков В., А. Василев, Е. Кузманов, И. Браянов. Методика за определяне настройката на релето за време в пускателите “звезда/триъгълник”. В: Научни трудове на РУ, “ А. Кънчев” - Русе, 2008, стр. том 47, с. 3.1, ст.
доклад Яков В., Б Борисов. Избор на схема за пускане и защита на помпен агрегат.. В: Международна конференция ЕЕ и АЕ, Русе, 2002
доклад Яков В., Г.Р.Георгиев. “Приложение на MATLAB среда при моделиране на топлинни процеси в асинхронните елктродвигатели” , “Научни трудове на РУ “А.Кънчев” том 44, серия 3.1. 2004г.. В: сб. Науч.трудове на РУ, Русе, 2004, стр. т.44 с.3.1.
доклад Яков, В., Е. Енчев, Г. Попов. Моделиране на пусково-спирачни процеси в помпени агрегати със софтстартери. В: Научни трудове на РУ и СУ - Русе, Русе, 2011
учебник Яков, В. Автоматизирано електрозадвижване. Издателски център при РУ "А.Кънчев", Русе,, ПБ - Русе, 2012, стр. 152, ISBN 978-954-712-573-5.
учебник Яков, В.,В.Стефанов. Електромеханични устройства и системи. Русе, ЕТ”Ники-Ивайло Начев”, 2011, стр. 167, ISBN 954-9972-103-1.
учебно пособие Стоянова, С., В. Яков, Л. Георгиева. Указания за дипломно проектиране за специалност “Автоматизация на производството”, второ преработено и допълнено издание. Русе, Печатна база РУ, 1990, ISBN ххххххххххххх.
учебно пособие Яков В., Е. Кузманов. Управление на електромеханични системи- ръко водство за лабораторни упражнения. Русе, ПБ при РУ “Ангел Кънчев”, 2007, стр. 87с., ISBN 978-954-712-.
учебно пособие Яков В., Кузманов Е., В.Стефанов. Системи електрозадвижвания - ръководство за лаб. упражнения. Русе, ПБ при РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 118, ISBN -.
учебно пособие Яков, В. Мехатроника. Русе, Авангард-прим, 2011, стр. 146, ISBN 954-9972-103-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.