РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 48
статия Donkova B., J.Pencheva, M.Djarova. Influence of complex formation upon inclusion of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II) in ZnC2O4.2H2O..// Cryst. Res. Technol ( Импакт ф-р 0.785 ), 2004, No 3, pp. 207-213, ISSN 02321300. (Impact factor: 0.785 /2004, Jornal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Pencheva J., B.Donkova, M.Djarova. Adsorption of 3d-elements onto zinc oxalate dihydrate in aqueous oxalate solutions.// Crystal Res. Technol. (IF 0,837|, 2005, No 4, pp. 370-379, ISSN 02321300. (Impact factor: 0.837 /2005, Thomson reuters)
статия Pronin, I.A., B.V. Donkova, D.Tz. Dimitrov, I.A. Averin, J.A. Pencheva, V.A. Moshnikov. Relationship between the photocatalytic and photoluminescence properties of zinc oxide doped with copper and manganese. – Semiconductors 48 (7) (2014) 842-847. Relationship between the photocatalytic and photoluminescence properties of zinc oxide doped with copper and manganese.// Semiconductors, 2014, No 48 (7), pp. 842-847 (Impact factor: 0.705 /2013, Journal Citation Reports на Thomson Reuters)
статия Бердоносова Д.Г., Ж. Пенчева, Е.В. Бурлакова. Равновесный коэффициент сокристаллизации в системе ZnC2O4.2H2O - Mn(ІІ) - H2O.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 1, стр. 13 – 16, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
статия Бердоносова Д.Г., Ж.Пенчева, И.В.Мелихов. Адсорбционно-кинетический режим сокристаллизации. ІІ. Захват 54Mn при росте кристаллов ZnC2O4.2H2O.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 2, стр. 153 – 156, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
статия Джарова М., Г.Иванова, Ж.Пенчева. Включване на сулфатни йони във ватеритна утайка.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1992, брой 82, стр. 277- 291, ISSN 0324-1130.
статия Киркова Е., Ж. Пенчева, Сн. Маринова. Върху механизма на включването на медни йони в кристалите на ZnC2O4.2H2O І..// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1982, брой 76, стр. 191-198, ISSN 0324-1130.
статия Мелихов И.В., Д.Г.Бердоносова, Ж.Пенчева. Адсорбционно-кинетический режим сокристаллизации. Система ZnC2O4.2H2O - 54Mn C2O4.2H2O І.Адсорбция и поверхностная сокристаллизация 54Mn.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 1, стр. 16 – 20, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
статия Мелихов И.В., Ж.А. Пенчева, Д.Г. Бердоносова, Е.В. Бурлакова. Способ быстрого определения коэффициента сокристаллизации малорастворимых веществ в открытых системах.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,314 ), 1981, брой № 3, стр. 331-333, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.314 /1981, НАЦИД)
статия Мелихов И.В., Ж.А.Пенчева, Д.Г. Бердоносова. Изучение трансляционного движения и состава приповерхностной зоны смешанных кристаллов методами сокристаллизации и изотопного обмена.// Журнал физической химии ( Имп. ф-р 2,646 ), 1983, брой 10, стр. 2516 – 2520, ISSN 0044-4537. (с импакт фактор: 2.646 /1983, НАЦИД)
статия Пенчева Ж., Д.Г.Бердоносова, И.В.Мелихов. Адсорбционно-кинетический режим сокристаллизации. Захват Eu(ІІІ) кристаллами оксалата цинка.// Радиохимия ( Имп. ф-р 0,168 ), 1984, брой № 3, стр. 281 – 285, ISSN 0033-8311. (с импакт фактор: 0.168 /1984, НАЦИД)
статия Пенчева Ж., Е.Киркова. Върху механизма на включването на медни йони в кристалите на ZnC2O4.2H2O ІІ..// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1982, брой 76, стр. 199-203, ISSN 0324-1130.
статия Пенчева Ж., Получаване на бариеви соли с висока чистота. ІІ. Получаване на особено чист бариев нитрат ”, Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 87 ,1994, 91- 97. Получаване на бариеви соли с висока чистота. ІІ. Получаване на особено чист бариев нитрат.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1994, брой 87, стр. 91- 97, ISSN 0324-1130.
статия Пенчева Ж.А., Д.Г. Бердоносова. Изследование сорбции европия (ІІІ) осадком оксалата цинка.// Вестник МГУ, Химия , Деп. ВИНИТИ, 1979, брой №2919-79, стр. 1-11
статия Пенчева, Ж. Кинетичен подход при изучаване включването в системата ZnC2O4.2H2O - Cu(ІІ) - C2O4 (ІІ) - H2O. ІІ. Включване на Cu(ІІ) в ZnC2O4.2H2O при изотермична съкристализация.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1995, брой 88, стр. 13 - 18, ISSN 0324-1130.
статия Пенчева, Ж. Кинетичен подход при изучаване включването в системата ZnC2O4.2H2O - Cu(ІІ) - C2O4 (ІІ) - H2O. І. Сорбция на Cu(ІІ) върху ZnC2O4.2H2O.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1995, брой 88, стр. 5 - 11, ISSN 0324-1130.
статия Пенчева, Ж. Получаване на бариеви соли с висока чистота. І. Получаване на особено чист бариев хлорид.// Годишник на Софийския Университет, Химически факултет, 1994, брой 87, стр. 85 - 90, ISSN 0324-1130.
статия Пронин И.А.,Б.В.Донкова,Д.Ц.Димитров,И.А.Аверин,Ж.А.ПенчеваВ.А.Мошников,, 48 (7) (2014) 868-874 . Взаимозвязь фотокаталитических и фотолюминисцентных свойств оксида цинка, легированного медью и марганцем.// Физика и техника полупроводников, 2014, брой 48 (7), стр. 868--874 (с импакт фактор: 0.603 /2011, Journal Citation Reports нa Thomson Reuters)
доклад Djarova M.,G. Ivanova, J.Pencheva. Inclusion of Sulphate Ions in a Vaterite Precipitate. IN: in: Proceedings of the 11th Symposium on Industrial Crystallization, Garmisch-Partenkirchen, German, 1990, pp. 247- 252
доклад Donkova B.,J.Pencheva, M.Djarova. Mechnism of inclusion of M{II} ions { M=Mn, Co, Ni, Cu } into zinc oxalate dihydrate. IN: In Scientific Conference -115 Years of University Inorganic Chemistry wnd 4-th Applied Scientific Seminar "New Materials for the Industry, Sofia, 2004, pp. 20
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.