РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
студия Велчева, Й., А. Петков, А. Любенова, И. Димитрова, Р. Димитрова. Финансово-икономически анализ. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007, ISBN -.
статия Petkov A., J. Velcheva. Proteins Co. in diversification.// Scholar conference with international attendance, 1999, No 1, pp. 67-82
статия Велчева Й., А.Любенова. Анализ, оценка и насоки на развитие на системата за вътрешен финансов контрол в земеделските предприятия.// Известия на СУ- Русе, 2006, брой Серия2,т.5, стр. 19-27, ISSN 1311-1094.
статия Велчева Й., Ал. Петков. Управление на паричните потоци на фирмите с помощта на електронни таблици.// Данъчна практика, баланс и финанси на фирмата, 1999, брой 6, стр. 88-96
статия Велчева Й., Ал. Петков. Оптимизиране на стопанските решения с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 3, стр. 42-50, ISSN 1311-1094.
статия Велчева Й., Ал. Петков. Разработване на инвестиционен проект с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1998, брой 6, стр. 10-16
статия Велчева Й., Ал. Петков. Финансово планиране във фирмата с помощта на електронни таблици.// Финанси на фирмата, 1996, брой 6, стр. 30-35, ISSN 1310-1358.
статия Велчева Й.П., А.Харизанова. Насоки за усъвършенстване на Мениджърската информационна система в шивашка фирма.// Известия на СУ - Русе, 2003, брой Серия2,т.4, стр. 12-18, ISSN 1311-1094.
статия Велчева, Й., А. Петков. Контрол на ликвидността на фирмите с помощта на електронни таблици.// Известия на съюза на учените - Русе, 1998, брой 2, стр. 20-26, ISSN 1311-1094.
доклад Велчева Й., Ал. П. Петков. Информационно осигуряване на управлението на персонала. Мениджмънт на персонала. В: Сборник доклади - Първи конгрес на НСДСП, София, 1994, стр. 52-59
доклад Велчева Й., Ал. П. Петков. Информационната система и информационен мениджмънт в малката фирма. В: Научна сесия, УНСС Малко и средно предприемачество, гражданско общество, София, Издателство на УНСС, 1994, стр. 141-153
доклад Велчева Й., Р.Димитрова. Концептуален модел на оперативния контролинг в хлебарството и сладкарството. В: Сб. доклади, Научна сесия РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2003, Русе, Печатна база при РУ, 2003, стр. 181-188, ISBN 1311-3321.
доклад Велчева Й., Х.Къделкова. Концептуален модел на компютъризирана планово-бюджетна система в машиностроително предприятие. В: Научни трудове, РУ, Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 54-58, ISBN 1311-3321.
доклад Велчева, Й. Статистическите извадки в одиторския контрол - инструмент за по-висока степен на обективност. В: Сб. доклади, Ннационална конференция на ИДЕС, Русе, 2004, София, 2004
доклад Велчева, Й. Лизингът - усъвършенстване на избора и оценката на приложението му. В: Научни трудове, РУ, т.39, Русе, Печатна база при РУ, 2002, стр. 116-120, ISBN 1311-3321.
доклад Велчева, Й., Недялков, А. Планиране оборота на търговска фирма с помощта на електронни таблици (DOI: 10.13140/RG.2.1.2507.2245). В: Научни трудове на Русенски университет, 37 (6), Русе, 1999, стр. 221-227, ISBN 1311-3321.
доклад Димитрова, И., Й. Велчева. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация. В: Научни трудове на РУ, Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, стр. 68-73, ISBN 1311-3321.
учебник Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2009, стр. 323, ISBN 978-954-712-440-0.
учебник Божков, В., Й. Велчева, И. Димитрова. Обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2007, стр. 155, ISBN 978-954-712-385-4.
учебник Велчева Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2006, ISBN 57-2005.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.