РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
студия Вълчев., Кр. ОТРАЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И СОЦИОКУЛТУРНАТА СРЕДА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ВИСОК КЛАС. БСУ - ГОДИШНИК - ТОМ XXXIV, 2016, "ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово, 2016, стр. 162-179, ISBN 1311-221-X.
статия Вълчев, К. Еврото и неговото въвеждане в България - предпоставки и последици.// Диалог, 2006, брой 2, стр. 69-88
статия Вълчев, Кр. Националното в империята.Човешкия капитал и икономиката на Русчук на границата на две епохи (1864-⁠1880).// Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том първи: Градското стопанство в българските земи през вековете, 2016, брой 1, стр. 353-364, ISSN 2534-9244.
статия Вълчев, Кр. Значение на фирмените инвестиции в човешки капитал в условията на глобализация.// Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда, 2016, брой 1
статия Вълчев., К. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА.// "Управление и устойчиво развитие" - под печат, 2016, брой 1
статия Вълчев., Кр. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ.// УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 2018, брой 5, стр. 61-66, ISSN 1311-4506.
доклад Вълчев, К. Перспективи пред инвестициите в човешки капитал. В: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС, Свищов, издателство „Фабер“, 2016, 2016, стр. 13-21, ISBN ISBN 978-619-00-4.
доклад Вълчев, Кр. Разработване на базови характеристики за луксозност на жилищни имоти. В: Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници - 2018, Варна, СТЕНО - Варна, 2018, стр. 5-11, ISBN 1314-4812.
доклад Вълчев, Кр. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ФОРМИРАН В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. В: Сборник доклади по тематично направление Икономика, държава, общество, Свищов, Академично издателство "Ценов", 2016, стр. 192-196, ISBN 978-954-23-1185-0.
доклад Вълчев, Кр. Институционално развитие и профил на човешкия капитал в системата на разузнавателните служби в България. В: Сборник с доклади от международна научна конференция, том III, Варна, Издателство „Наука и икономика, 2015, стр. 102-110, ISBN 978-954-21-0835-1.
доклад Вълчев., К. МЯСТОТО НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ. В: Сборник с доклади от национална научна кръгла маса: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008г. 25 юни 2016, Варна, "Наука и икономика", 2016, стр. 308-314, ISBN 978-954-21-0909-9.
доклад Вълчев., К. Инвестициите в човешки капитал в сферата на образованието като основа за икономическото развитие на нацията. В: Юбилейна научна конференция с международно участие. Новата идея в образованието., том първи, Бургас, Печатница "ЕКС-ПРЕС" - Габрово, 2016, стр. 220-225, ISBN 978-619-7126-27-3.
доклад Вълчев., К. Образованието като основен фактор на човешкия капитал след глобализацията. В: Юбилейна научна конференция на тема: РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – 25 ГОДИНИ МЕЖДУ ОЧАКВАНИЯТА И РЕАЛНОСТИТЕ Свищов, 20-21 ноември 2015 г., Свищов, АИ "Ценов", 2015, стр. 129-133, ISBN 978-954-23-1105-8.
доклад Вълчев., Кр. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, ФОРМИРАН В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ. В: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. 27 - 28.10.2017 г., Русе, 2017, стр. под печат, ISBN 1311-3321.
доклад Вълчев., Кр. КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И НЕГОВАТА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИТЕ ЖИЛИЩА И ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В: 56-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот. НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 56, серия 5.1. Икономика и мениджмънт, Русе, 2017, стр. 51-56, ISBN 1311-3321.
доклад Вълчев., Кр. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩА В СВЕТОВЕН МАЩАБ. В: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция-ноември 2017, Варна, "Наука и икономика" ИУ-Варна, 2017, стр. 264-271, ISBN 1313-2369.
доклад Вълчев., Кр. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЯВЕНИТЕ ЗА ЛУКСОЗНИ, ГРАДСКИ ИМОТИ В СОФИЯ, ЛОНДОН, ПАРИЖ И МАДРИД. В: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция-ноември 2017, Варна, "Наука и икономика" ИУ-Варна, 2017, стр. 272-280, ISBN 1313-2369.
доклад Вълчев., Кр. Човешкият капитал като фактор за повишаване на благосъстоянието на нациите. В: Национална научна конференция по политическа икономия. Сборник с доклади, Русе, 2016, стр. 180-186, ISBN 978-954-712-706-7.
доклад Минчев Д., Вълчев Кр. Влияние на обществената среда върху качеството на човешкия капитал. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 5.1, Русе, 2014
други трудове Вълчев., Кр. Добри практики в сферата на образованието и възможности за внедряването им в България, статия, 2017
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.