РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 70
монография Ковачев, Н., Л. Владимиров. Анализ и оценка на риска от шум в производството. Русе, Медиатех, 2012, стр. 216, ISBN 978-954-8467-79-7.
студия Владимиров, Л., Н. Ковачев. Емисионни и имисионни рискове от шум в производството. Варна, Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2011, pp. 370-404, ISBN 1310-800Х.
студия Владимиров, Л., Н. Ковачев. Рискове от шум в ергономичните системи. Русе, Медиатех, 2011, pp. 64, ISBN 978-954-8467-28-5.
статия Ivanova G., Kovachev N. A short review of the waste management legislation in the Republic of Bulgaria.// Posebno tematsko izdanje "ECOLOGICA" - Beograd, 2005, No 10, pp. 327-333, ISSN 0354-3285.
статия Kovachev, N., L. Vladimirov. Influence of the sampling rate in noise measurement on the spectral-frequency risks from clothing and metal processing manufactures.// Sustainable development. International Journal, 2013, No 11, pp. 16-21, ISSN 1314-4138.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev. Study of the Environmental noise pollution in production economical activities.// Journal Scientific and applied research, 2013, No 4, pp. 146-153, ISSN 1314-6289.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Modeling of environmentally dangerous phenomenon occurrence from river water's pollution with slaughter blood.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 1, pp. 45-46, ISSN 2307-6283.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Poly-and monosituational riskmetric models of environmental security.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 2, pp. 43-44, ISSN 2307-6283.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Tomov. Environment management in students higher education.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 42-50, ISSN 1314-6289.
статия Владимиров Л. В., Н. Ковачев. Emission models of sulfur and nitrogen oxides and expenditures of environmental protection in the in european union.// Устойчиво развитие, 2014, No 20, pp. 119-124
статия Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Моделиране на диференциалните и интегрални критичности от аварийни емисии на животинска кръв в отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 21, стр. 80-88, ISSN 1311-9222.
статия Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Качество на водата в река Русенски Лом при замърсяване с кланична кръв.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 19, стр. 101-106, ISSN 1311-9222.
статия Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев. Модел на опасностите в пречиствателна станция за отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет «Черноризец Храбър», Варна, 2014, брой 25, стр. 142-154, ISSN 1313-7263.
доклад Vladimirov L. V., N. Y. Kovachev. Information risks during measurements of noise pollution. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Academia de Studii Economice a Moldovei,, Chişinău, 2013, pp. 51-53, ISBN 978-9975-75-640-2.
доклад Vladimirov, L. V., N. Y.Kovachev. Morphology of the Impacts of Environmentally dangerous economical activities. IN: Международная научно-практическая конференция «Украина – Болгария – Европейский Союз: Современное состояние и перспективы». 12-18 сентября 2013 г, Херсон, ПП Вишемирьский В.С., 2013, pp. 11-15, ISBN ББК 66.4 (Укр)9.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Scenarios situations of transboundary environmental impacts in border areas. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Study of ergo-critical events appear during economic activities. IN: Международна научна конференция "Съвременни методи и технологии в научните изследвания", Варна, Икономически университет - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2013, pp. 365-370, ISBN 978-954-21-0630-2.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Descriptors of Uncertaity and Unclarity of Environmental dangers in border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 126-133, ISBN 1313-4345.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Dangers, Risk and Criticality in Environment of border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 134-140, ISBN 1313-4345.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, V. Tomov. Industrial noise immissions investigation based on indiscrete Measurments. IN: Proceedings, Third International Congress, Volume VII, Varna, Technical University, 2012, pp. 99-104, ISBN 978-954-20-0556-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.