РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 166
монография Белоев, Х, П.Радулов, А.Ангелов, П.Димитров, К.Стоянов, Т.Билева. Използване на органични остатъци в земеделието. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-8467-17-9.
монография Димитров П.Д. Технологии и система машини за почвозащитно земеделие.Дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на науките". Русе, Издателски център на РУ, 2016, стр. 375, ISBN 0000.
монография Димитров П.Д.,Х.И.Белоев. Технико-експлоатационни показатели на система машини за почвозащитно земеделие. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2016, стр. 110, ISBN 978-954-712-705-0.
монография Димитров, П. Д. Противоерозионни агротехнически методи, технологии и система машини за отглеждане на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Хабилитационен труд за присъждане на научно звание - "професор".. София, ИП “Н.Пушкаров”,, 2008, стр. 286, ISBN 0000.
монография Димитров, П. Д. Изследване прорязването с ходообразуване като агротехнически метод за намаляване водната ерозия върху карбонатен чернозем. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” .. София, НИИПА “Н.Пушкаров”, 1994, стр. 156, ISBN 0000.
студия Белоев Х.И., П.Д. Димитров, Н.М. Марков, Г.А. Цанкова. Технологии за минимална обработка на почвата на склонови земи в условията на устойчиво земеделие.. София, Селскостопанска академия, 2008, стр. 43, ISBN 978-954-92304-2-0.
студия Димитров П., Хр. Белоев, С. Русева, П. Радулов, Д. Димов. Уплътняване на почвата в земеделските земи на България и начини за неговото ограничаване. Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2007, стр. 54, ISBN 978-954-370-022-6.
студия Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов, С.В. Вълчинков. Противоерозионна технология за производство на царевица за зърно на наклонени терени.. София, Национален център за аграрни науки,, 2008, стр. 56, ISBN 978-954-92137-3-7.
студия Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, Д.С. Димитров, Х.И. Белоев, П.Т. Радулов. Противоерозионна технология за производство на пшеница на наклонени терени.. София, Национален център за аграрни науки, 2008, стр. 41, ISBN 978-954-92137-4-4.
студия Димитров П.Д.,Х.И.Белоев,Т.Т.Трифонова,С.С.Русева,К.Е.Стоянов,Д.К.Илиева,Г.С.Кунчева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени. София, ССА, Инженеринг и изследвания за земеделието-Русе, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
студия Димов Д., П.Димитров, Х.Белоев,П.Радулов. Актуални проблеми на комасацията на земята в България,. София, НЦАН - Национален център за аграрни науки, 2007, стр. 20, ISBN 0000.
статия Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
статия Dimitrov P., G. Kuncheva. Study on erosion control efficiency of advanced and unconventional system for minimum tillage at growing wheat on slope lands..// Agricultural, forest and transport machinery and technologies,, 2015, No Volume II – , pp. 43-49, ISSN 2367-5888.
статия Dimitrov P., H. Beloev, D.Dimov. Negative Effects from Packing Haplic Kastanozem Soil and Methods of Diminishing Them (Отрицателни последствия от уплътняване на почва карбонатен чернозем и начини за тяхното огрничаване)..// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V, Fasc, стр. 9-12
статия Dimitrov P., Hr. Beloev. Soil Conservation Techniques for Diminishing the Water Erosion in the Agricultural Land in Bulgaria /Почвозащитни мерки за ограничаване на водната ерозия в земеделските земи на България/.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome ІV, Fascicole 3, 2006, брой 3, стр. 95-104, ISSN 1584-2665.
статия Dimitrov P., Hr. Beloev, D. Dimov. Negative effects from Packing Haplic Kastanozem Soil and Methods of Diminishing them /Отрицателни последствия от уплътняване на почва карбонатен чернозем и начини за тяхното ограничаване/.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-Jоurnal of Engineering, Hunedoara, Romania , Tome V, Fascicule 1, 2006, брой 1, стр. 9-12
статия Dimitrov P., Hr. Beloev, E. Tzvetkova, P. Radulov. A Tillage System at Groving corn on Slopes in Bulgaria (Системи за обработка на почвата при отглеждане на царевица на наклонени терени в България).// Workshop Series of Agricultural Machinary Department Faculty of Agrikulture, Ege University, ISTRO Turkey Branch, Soil Dynamics Workshop, Bornova-Izmir, Turkey, 2007, брой 11, стр. 106 – 115
статия Dimitrov P., Hr. Beloev. Technical and Technological Solutions for Diminishing Soil Packing in the Agricultural Land of Bulgaria (Технически и технологични решения за ограничаване на уплътняването на почвата в обработваемите.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 89-92
статия Dimitrov P., Hr. Beloev. A Research into Combined Erosion Control Tillage (Изследване на комбинирана противоерозионна обработка на почвата).// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Hunedoara, Romania, 2007, брой Tome V., Fas, стр. 82-88
статия Dimitrov P., K. Stoyanov, H. Beloev, P. Kangalov, I. Tsonev, P. Máchal, M. Zach,. Machine for Importing Organic Matter in the Soil.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 1, pp. 395-398, ISSN 1211-8516.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.