РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 60
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Modeling of environmentally dangerous phenomenon occurrence from river water's pollution with slaughter blood.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 1, pp. 45-46, ISSN 2307-6283.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Poly-and monosituational riskmetric models of environmental security.// International scientific- practical conference, dedicated to the memory of prof. Balatzkiy O.F., Sumy State University, 2013, No 2, pp. 43-44, ISSN 2307-6283.
статия Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Tomov. Environment management in students higher education.// Journal Scientific and Applied Research, 2013, No 3, pp. 42-50, ISSN 1314-6289.
статия Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Моделиране на диференциалните и интегрални критичности от аварийни емисии на животинска кръв в отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 21, стр. 80-88, ISSN 1311-9222.
статия Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов. Качество на водата в река Русенски Лом при замърсяване с кланична кръв.// Научен алманах на Варненски свободен университет, 2012, брой 19, стр. 101-106, ISSN 1311-9222.
статия Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев. Модел на опасностите в пречиствателна станция за отпадъчни води.// Научен алманах на Варненски свободен университет «Черноризец Храбър», Варна, 2014, брой 25, стр. 142-154, ISSN 1313-7263.
статия Мънев, П., Л. Владимиров. Каталог за проектиране на екологичната и ергатична сигурност на икономическите дейности.// Устойчиво развитие. Международно списание, 2013, брой 11, стр. 22-27, ISSN 1314-4138.
доклад Borisov, S., P. Manev. Innovative methods and technology for derivation of carbohydrate-silicone containing materials from waste biomass. IN: Booklet of the 57th Science Conference of Ruse University "New Industries, Digital Economy, Society-Protections of the Future", Ruse, 2018
доклад Manev, P., L. Vladimirov. Uncertainity of the information in analisys of the environmental and ergonomic risk of equipment for environmental protection. IN: Securitatea informaţional'ă 2013 conferinţă internaţională (ediţia a X-a Jubiliară), Chişinău – 2013, Academia de Studii Economice a Moldovei, 2013, pp. 78-81, ISBN 978-9975-75-640-2.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Scenarios situations of transboundary environmental impacts in border areas. IN: Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the establishment of the Department of International Economic Relations, Svishtov, The D. A. Tsenov Academy of Economics, 2013, pp. 253-260, ISBN 978-954-23-0867-6.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Study of ergo-critical events appear during economic activities. IN: Международна научна конференция "Съвременни методи и технологии в научните изследвания", Варна, Икономически университет - Варна, Издателство "Наука и икономика", 2013, pp. 365-370, ISBN 978-954-21-0630-2.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Dangers, Risk and Criticality in Environment of border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 134-140, ISBN 1313-4345.
доклад Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Descriptors of Uncertaity and Unclarity of Environmental dangers in border's zone. IN: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, pp. 126-133, ISBN 1313-4345.
доклад Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manufacture ergonomic hazards and criticalities. IN: Proceedings of International scientific conference Contemporary technologies and methods in economical research, Varna, University of Economics, 2012, pp. 371-377, ISBN 978-954-21-0630-2.
доклад Андреев А., П. Мънев, С. Митев. Приложение на директива 2009/128/ЕО за устойчиво използване на пестициди и неопределеност при изпитване на пръскачки. В: Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 1.2, Русе, 2014, стр. 346 - 351, ISBN 1311-3321.
доклад Владимиров Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Томов. Безопасность эргономических систем сооружений защиты окружающей среды. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 717-719
доклад Владимиров Л., П. Мънев, Н. Ковачев, В. Томов. Структура риска в производстве. В: 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті, Частина II, Київ, НУХТ, 2013, стр. 719-720
доклад Владимиров, Л. П. Мънев, Н. Ковачев. Аналитичен метод за оценка на опасностите за злополуки в икономическите дейности. В: Сборник доклади от Университетска годишна научна конференция, 27-28 юни 2013 г. Том 3, научно направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, Национален военен университет, 2013, стр. 86-96, ISBN 1314-1937.
доклад Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов, М. Тодорова. Изследване влиянието на времето на появяване на диференциалните рискове върху критичностите от замърсяване на граничната околна среда. В: Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, Направление „Сигурност и отбрана”, Велико Търново, 2012, стр. 109 - 114., ISBN 978-954-753-095-9.
доклад Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.