РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 102
монография Пометкова Я. И. Изречения с усложнена семантична структура в българския език. Русе, ЛЕНИ-АН, 2012, стр. 218, ISBN 978-954-8190-94-7.
монография Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствени и определителни отношения в съвременния български език (подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не). Русе, Лени - Ан, 2003, стр. 228, ISBN 954-8190-22-2.
студия Пометкова, Я. Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализациите. -В:Форум „Българска граматика.Т.2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015.. В.Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 113 – 126, ISBN 978-619-208-073-0.
статия Пометкова, Я. Катедра български език, литература и изкуство – 50 години утвърждаване и възход.// Арнаудов сборник. Том 10, 2018, брой 10, стр. 147 - 156, ISSN 978-619-7058-64-2.
статия Пометкова, Я. Международна дейност на Катедрата по български език, литература и изкуство.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 80 - 95, ISSN 978-954-712-735-7.
статия Пометкова, Я. Синонимни конструкции за обусловеност (причина и цел) в българския език.// Известия на Научния център "Св. Дазий Доростолски". Книга Х, в чест на проф. д-р Иван Недев по случай 80 години от рождението му. Силистра. Изд. център на Русенския университет., 2017, брой Х, стр. 43 - 51, ISSN 1313-7395.
статия Пометкова, Я. Номинация на уреди за бита в съвременния български език.// Арнаудов сборник, 2017, брой Том 9, стр. 379 - 388, ISSN 978-619-7058-49-9.
статия Пометкова, Я. Репрезентация на каузални отношения за отстъпване в българското изречение.// Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Унив. изд., 2017, брой 1, стр. 165 - 174, ISSN 978-619-208-123-2.
статия Пометкова, Я. Ново дефиниране на понятието дума.// Сб. Българският език и ние. Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д- Руси Русев. Русе, 2016, брой 1, стр. 109 - 115, ISSN 978-954-712-696-1.
статия Пометкова, Я. Пунктуация на подчинените подложни да-изречения.// Арнаудов сборник, 2014, брой 8, стр. 352 - 356, ISSN 978-619-7058-33-8.
статия Пометкова, Я. Д. В о ј в о д и ћ. Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима.// Съпоставително езикознание, 2014, брой 2, стр. 77 - 81, ISSN 0204-8701.
статия Пометкова, Я. Номинализации в обектна позиция към каузативни глаголи.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 478 – 483, ISSN 978-954-8190-57-2.
статия Пометкова, Я. Усложняване семантичната структура на българското просто изречение.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 360 – 364, ISSN 10:954-8190-49-4.
статия Пометкова, Я. Специфика на конструкциите с отглаголно съществително име във функцията на подлог в научната реч.// Сборник Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей, 2006, брой 1, стр. 276 – 284, ISSN 10: 954-524-556-5.
статия Пометкова, Я. Граматически характеристи на вторичнопредикативните структури в съвременния български език.// Наследие академика В.И.Борковского и проблемы современной лингвистики (статьи, исследования,материалы), 2006, брой 1, стр. 211 – 220, ISSN 5-9669-0199-6.
статия Пометкова, Я. Синонимия на вторичнопредикативни конструкции в българския книжовен език (подчинени изречения и конструкции с деепричастия и с отглаголно съществително име на-не).// Научни трудове на РУ. Том 41, серия 7.1. Сборник, посветен на 10-годишнината от създаването на Педагогическия факултет (1994 г. – 2004 г.), 2004, брой 1, стр. 94 – 102, ISSN 1311-3321.
статия Пометкова, Я. Мизийски и балкански езикови особености в говора на с. Бъзовец, Русенско.// Арнаудов сборник, 2003, брой 3, стр. 332 – 337, ISSN 954-8190-31-1.
статия Пометкова, Я. По-голяма взискателност при съставянето на учебни помагала по български език за началното училище.// “Начално образование”, ХLІІ, 2002, брой 1, стр. 21 – 30, ISSN 0204-4951.
статия Пометкова, Я. Интелектуализация на езика в областта на синтаксиса..// Арнаудов сборник, 2001, брой 2, стр. 176 – 179, ISSN 954-8190-18-4.
статия Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с номинализации и адвербиализации и установяване на синонимни отношения.// 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения, 2017, брой 1, стр. 113 - 117, ISSN 978-954-712-735-7.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.