РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
статия Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Фактори за развитие на ценовата конкуренция при международните куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 149-159, ISSN 13126121.
статия Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Ценова конкуренция на пазара на междуселищни куриерски услуги.// сп. „Управление и образование”, том V (2) 2009, 2009, брой 2, стр. 139-149, ISSN 13126121.
статия Димитрова И. Ролята на прес-съобщенията на мобилните оператори при изграждането на положителен корпоративен имидж.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 143, ISSN 13126121.
статия Димитрова И. Интернет страниците на мобилните оператори като съвременно средство за комуникация.// сп. „Управление и образование”, том VII (1) 2011, 2011, брой 1, стр. 165, ISSN 13126121.
статия Димитрова И. Прес – съобщението като фактор за изграждане на имиджа на мобилните оператори.// сп. „Управление и образование”, том VI (1) 2010, 2010, брой 1, стр. 189, ISSN 13126121.
доклад Dimitrova, I. The web sites of mobile operators as a means of informing customers. IN: Zborník prednáŝoka prispevkov VI medzinárodná vedecká konferncia “Diagnostika podniku, controlling a logistika”, Zilina, Slovakia, 2012, pp. 66, ISBN 978-80-554-0502-5.
доклад Гиндева Б., Димитрова И. Методически подход за разработване на учебно съдържание за електронно дистанционно обучение по дисциплина ''Фирмено управление''. В: сборник с доклади на ВУ, София, 2014, стр. 35-40, ISBN 978-954-680-964-3.
доклад Гиндева Б., Иванова В., Оцетова А., Димитрова И., Димчева Г. Уеб сайтовете на куриерските фирми, като фактор за техния имидж. В: Сборник с доклади Телеком 2009г, Варна, България., 2009, ISBN 978-954-397-014-8.
доклад Димитрова И. Приложение на метод контент - анализ при изследване на управленски проблеми на телекомуникационни предприятия. В: сборник "Моделиране и управление на информационните процеси", София, 2013, стр. 62-74, ISBN 1314 – 2771.
доклад Димитрова И. Прес – съобщението като PR – техника използвана от телекомуникационните оператори. В: Сборник с доклади от VII – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2009, стр. 103, ISBN 978-954-92219-5-4.
доклад Димитрова И. Сравнителен анализ на начините за организиране на дейността по връзки с обществеността. В: Сборник с доклади от VI – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2008, стр. 48, ISBN 978-954-92219-1-6.
доклад Димитрова И. Вътрешнофирмена комуникация в малка организация. В: Сборник с доклади от V – Национална младежка научно-практическа сесия, София, 2007, стр. 56, ISBN 978-954-91547-5-7.
доклад Димитрова И. Идентифициране и ранжиране по значимост на управленските проблеми на мобилните оператори. В: сборник с доклади от I –ва годишна научна конференция, Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София, том I, 2014, стр. стр. 123, ISBN 2367 – 6426.
доклад Димитрова И., Ениманев К. Изследване на хипотези за връзка на управленските проблеми на мобилните оператори с техния корпоративен имидж. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 53, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2014, стр. стр. 65, ISBN 1311 – 3321.
доклад Димитрова И., Ениманев К. Изследване на проблемите на организацията и управлението на мобилните оператори. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, том 52, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2013, стр. 97-104, ISBN 1311 – 3321.
доклад Димитрова И., Ениманев К. Приложение на средства за електронна комуникация при изграждане на корпоративен имидж. В: Научни трудове на Русенски университет, том 51, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, Русе, 2012, стр. 135-141, ISBN ISSN 1311 – 3321.
доклад Димитрова И., Ениманев К. Проучване на управленски проблеми и насоки за усъвършенстване на управлението на българските мобилни оператори. В: сборник с доклади от ХII международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’ 14”, София, 2014, стр. 88-99, ISBN 1310 – 3946.
доклад Димитрова И., Ениманев К. Качеството на услугата – основен фактор за лидерство на мобилните опрератори в условията на конкуренция. В: Сборник с доклади XIth International Scientific Conference “Management and Engineering’13”, София, 2013, стр. 136-146, ISBN ISSN 1310-3946.
доклад Димитрова И., Ениманев К.,. Управленски проблеми на българските мобилни оператори и тяхното отражение върху корпоративния имидж. В: сборник с доклади от Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната”, Стара Загора, 2014, стр. 230-240, ISBN 978-954-8675-82-6.
доклад Димитрова, И. Вътрешнофирмена комуникация – състояние, проблеми и перспективи. В: Научни известия г. IV, кн. 1, Правно – исторически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2008, стр. 270 - 288, ISBN 1312 – 6385.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.