РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 18 от общо 18
статия Vasileva-Ivanova R. K. Active methods in teaching mathematics.// CD: Proceedings of the Conference "History of Mathematics and Teaching Mathematics", 23-27 May 2012, Sarospatak, Hungary, 2012, No 7, ISSN 978-963-661-988-6.
статия Vasileva-Ivanova, R.K. Plane in space with mathematical software.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, volume 10, 2013, No 5, pp. 124-129, ISSN 1314-3077.
статия Василева-Иванова, Р. К., Е. А. Великова. Модел на проектно-ориентирано обучение по математика.// списание „Педагогически новости” , Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, брой 1, стр. 46-56, ISSN ISSN 1314-7714.
доклад Georgieva D., E. Velikova, R. Vasileva-Ivanova. Problem Solving Model In Mathematics. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse, Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Mierlus-Mazilu I., E. Velikova, R. Vasileva-Ivanova. STUDENTS AND DIGITAL MATHEMATICS TEACHING. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse,Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Vasileva, R. Pythagoras and Pythagorean Theorem. IN: Proceeding of Scientific student seminar, University of Rousse, 2010, pp. 25-29, ISBN 1311-3321.
доклад Vasileva-Ivanova R., M. Petkova, E. Velikova, I. Mierlus-Mazilu. INTERACTIVE MATHEMATICS FOR ENGINEERS WITH MAPLE USAGE. IN: Proceedings of the 1st International Workshop on "New learning scenarios in digitalized world", 24th May 2017, Bucharest, Romania, 2017, pp. 19-30, ISBN 978-973-100-438-9.
доклад Vasileva-Ivanova, R. K. Professional Competencies of Future Teachers in Mathematics – Theoretical approach. IN: Proceedings of the 8th Conference “History of Mathematics & Teaching of Mathematics”, Cluj-Napoca, Romania, 2014, ISBN 978-963-358-057-8.
доклад Velikova E., I. Mierlus-Mazilu, R. Vasileva-Ivanova, D. Georgieva. About The STEM Education. IN: Processing of the 57-th Annual Scientific Conference of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse,Session Education – Research And Innovations, Ruse, 2018, ISBN 1311-3321.
доклад Velikova E., R. Vasileva-Ivanova. Lifelong Learning And Mathematics Training Of Talented And Gifted Students. IN: Processing of the XVI International Scientific Conference Lifelong Learning - The Present And The Future, Chlewiska, Poland, 2018
доклад Velikova E., R. Vasileva-Ivanova. The modernization of mathematics education in Bulgaria. IN: Proceedings of the XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "ORIENTATIONS AND VENTURES IN EDUCATION", Chlewiska, Poland, 2017
доклад Василева Р, Ю Младенова Сравнение на обучението по информатика между България и Гърция-страни-членки на ЕС. Сравнение на обучението по информатика между България и Гърция-страни-членки на ЕС. В: Сборник доклади на СНС`07, Русенски университет, 2007, стр. 85-91
доклад Василева-Иванова, Р. К. Компетентностният подход в обучението по математика. В: Сборник доклади на Научна конференция РУ&СУ, 2014, секция 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и фолклор, Русенски университет, 2014, стр. 180-185, ISBN 1311-3321.
доклад Василева-Иванова, Р., Е. Великова. Съвременни методи на обучение по математика. В: Научна конференция РУ&СУ‘15, Секция 6.4. Education - Research and Innovations, Русе, 2015, стр. 40-45, ISBN 1311-3321.
доклад Василева-Иванова, Р., Е. Великова, Д. Цветков. Изследване върху формирането на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика. В: Научна конференция РУ&СУ‘15, Секция 6.4. Education - Research and Innovations, Русе, 2015, стр. 9-20, ISBN 1311-3321.
други трудове Василева-Иванова, Р. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор", 2015, стр. 210
други трудове Василева-Иванова, Р. ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, Aвтореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, 2015, стр. 54
други трудове Великова, Е., М. Петкова, Р. Василева, И. Раева (Ред.). Изследователската дейност в лабораторията по математика, информатика и лингвистика, по Проект 2013-РУ-04 Създаване на студентска учебно-изследователска лаборатория по МИЛ към ФНИ, 2013, стр. 118
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.