РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 95
монография Петрова, Р. Културемите в Книга на притчите (The Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB)(466 стр.). Русе, Лени Ан, 2012, ISBN 978-954-8190-95-4.
монография Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Културемите в Книгата на притчите (the Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (The Authorised Bible, AV/KJV). Хабилитационен труд, 470 стр. Русе, РУ, 2010, ISBN РУ.
монография Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици.Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 265 стр. София, БАН - Институт за български език, 2006, ISBN ВАК.
монография Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Автореферат на дисертацията за присъждане на образователна и научна степен „доктор” „Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици”, 56 с. София /Русе, Печатна база на РУ, 2006, ISBN РУ.
монография Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000.
монография Петрова, Румяна. Български паремии за присмех и похвала. Лингвокултурно изследване (скала на културемите) 289 стр.. Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 289, ISBN 978-619-7071-36-8.
монография Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Автореферат към Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47, ISBN 0000.
монография Р. Русев, Р. Петрова, В. Мийдър, Ч. Бхуванесвар, П. Трендафилова, В. Костова, В. Бараков, Е. Недкова, И. Свободова, В. Шаховски, Н. Тупикова, С. Дачева. В огледалния свят на езика и културата. Ред. Руси Русев. Изд. по научен проект на тема "Изследване на езикови факти и явления в лингвокултурологичен аспект". Русе, Лени Ан, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
студия Petrova, Roumyana. The Fascinating World of Widespread Idioms: A Tribute to Elisabeth Piirainen (1943-2017). - In: Proverbium 2018: 35. Burlington, Vermont, University of Vermont, 2018, pp. 393-435, ISBN 0743 782X.
студия Petrova, Roumyana. Truth in Anglo-American Proverbs. - In: Proverbium 2019: 36. Burlington, VT, USA, University of Vermont, 2019, pp. 277-340, ISBN 0743 782X.
студия Petrova, Roumyana. Contrastive Study of Proverbs (Chapter 21). – In: Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina / Aleksa Varga, Melita (eds.): Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Warsaw: De Gr. Warsaw, De Gruyter Open Ltd, 2015, pp. 243-261, ISBN 9783110410167.
студия Petrova, Roumyana. A Linguocultural Study of Religiosity in the Modern Anglo-American Proverbs. Русе, Научни трудове на Русенския университет -- 2014, т. 52, серия 5.2, Русе: Изд. център на РУ, 2014, pp. 143-172, ISBN 1311-3321.
студия Petrova, Roumyana. Revisiting Linguistic Culturology and the Linguo-Cultural Approach. -In: J. Popova (ed.). Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences. Rousse, University of Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 41-65, ISBN 978-954-712-578-0.
студия Petrova, Roumyana. "If There Were No Clouds, We Shouldn't Enjoy the Sun": The Crosscultural View and Multifaceted Meaning of a Proverb. Proverbium 30 (2013). Burlington, The University of Vermont, 2013, pp. 255 - 280, ISBN 0743 782X.
студия Petrova, Roumyana. Bulgarian Proverbs of Reciprocity: A Culturematic Study. – In: Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship. No. 27, Wolfgang Mieder, ed. Burlington, University of Vermont, 2010, pp. 245–286., ISBN 0743–782X.
студия Petrova, Roumyana. Петрова, Р. // Petrova, Roumyana, Vladimir Vitkov, Vassil Pentchev and Lilia Vassileva. The State Testing Center for Agricultural Machinery and Forestry Equipment in Rousse: A Case Study. – In: Confer. Rousse, Faculty of Busienss and Management, University of, 1999, стр. 63-75, ISBN RU.
студия Petrova, Roumyana, Diana Stefanova. Evaluation in Biblical proverbs: A linguo-cultural study from a systemic functional perspective. Proverbium 2017: 34, University of Vermont, 2017, pp. 293-336, ISBN 0743 782X.
студия Петрова, Р. Законът за отплатата според Книгата на притчите в Aвторизираната английска версия на Библията (лингвокултурно изследване с приложение на културемата). – В: Езиковедски изследвания. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2011, стр. 501–518, ISBN 978-954-322-430-2.
студия Петрова, Р. Лингвокултурологично съпоставително изследване на пословици. – В: Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков [Текст]: Сб. науч. тр. / ГОУ ВПО "ВолГУ". Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2008, стр. 135-156, ISBN 978-5-9669-0509-5.
студия Петрова, Р. Културемата – единица за лингвокултурологични съпоставително изследвания (върху материал от английски и български пословици). – В: В огледалния свят на езика и културата. Р. Русев и др., ред. Русе, Издателство „Лени–Ан”, 2007, стр. 9 - 28, ISBN 978-954-8190-54-1.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.