РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 29
монография Бурджиев, С. Д. Алтернативни политики по управление на риска от природни и предизвикани от човека бедствия. гр. София, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2012, ISBN 1313-8308.
студия Burdzhiev at all. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at situations of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP in Bulgaria. Sofia, BAS, 2013, ISBN 978-954-92552-6-3.
студия Бурджиев, С. Д. и колектив. Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна/многовариантна терористична заплаха. Повишаване. София, БАН, 2013, ISBN 978-954-29552-7-0.
статия Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Serras Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato,. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions,.// Bolyai Szemle, Vol. 15., No. 1.,, 2006, No 15, pp. 21-27
доклад Burdzhiev, S. D. The Risk Of Cross-Border Smuggling Of Radioactive Materials. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Volume 56, book 1.2., Ruse, 2017, pp. 139-143, ISBN 1311-3321.
доклад Burdzhiev, S. D. Model of decision making system in multivariate disasters “BUECHO”. IN: In: Institute of metal science equipment and technologies “Akad. A. Balevski” with Hydro aerodynamics centre – BAS, Sofia, 2013, ISBN 1313-8308.
доклад Gusztáv Arz, András Tóth, Daniel Bratanov, Nikolay Zlatov, Roberto Guzmán Diana, Stefko Burdzhiev, Antonios Gasteratos, David Pereira, Carlos Beltran, Uberto Delprato. EU FP6 Project RESCUER: the development of a dexterous robot and intelligent information technologies for EOD/IEDD/rescue missions. IN: Сб. докл. на IX Международна конференция по роботика„ ПРАКТРО’ 2007”, Варна, 2007, pp. 7 - 13
доклад Братанов Д., К. Стойчев, Ст. Бурджиев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Preventing explosive preparation placement trough examination and research. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 341-345, ISBN 1313-8308.
доклад Бурджиев С. М. Филипова. , Възможности за международното сътрудничество при трансгранични и трансрегионални преносr на опасности. В: Научни трудове на РУ „А.Кънчев“, Русе, 2014
доклад Бурджиев С., Г. Георгиев, Д. Братанов. Системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия - състояние и перспективи. В: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, стр. 291-298, ISBN 1313-8308.
доклад Бурджиев С., К. Стойчев, Д. Братанов, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Дамянов, Г. Георгиев. Complex analysis and evaluation of hazardous environment. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 323-330, ISBN 1313-8308.
доклад Бурджиев Ст., Д. Братанов, К. Стойчев, Д. Димитров, В. Пъневски, Г. Георгиев, Г. Дамянов. Strengthening the disaster response capacity of the Republic of Bulgaria in context of the development of social and economical prosperity. IN: четвърта национална конференция с международно участие металознание, хидро - и аеродинамика, национална сигурност '214, Българска академия на науките, ИМЦТЦХ-БАН, 2014, pp. 346-350, ISBN 1313-8308.
доклад Бурджиев, С. Д. Аспекти на вътрешната политика на Р. България в областта на намаляване на риска и последиците от бедствия с природен и технологичен характер. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 55-60, ISBN 1311-3321.
доклад Бурджиев, С. Д. Програмно-целеви метод за предотвратяване на природни и предизвикани от човека бедствия. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
доклад Бурджиев, С. Д., Г. Георгиев. Национална система за комплексен мониторинг. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
доклад Бурджиев, С. Д., Г. Георгиев. Международни интеграционни процеси за защита при бедствия. В: Научни трудове на Русенски университет, гр. Русе, 2012, стр. 66-70, ISBN 1311-3321.
доклад Бурджиев, С. Д., Д. Недевски. Влияние на обекти от критичната инфраструктура върху възникването и развитието на радиационна и химическа обстановка на територията на страната. В: Научна конференция „Управление на знанието в системата за сигурност – наука и образование, София, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 2011, стр. 256-264, ISBN 978-954-9348-27-9.
доклад Бурджиев, С. Д., Д. Недевски. Направления за изграждане на държавната политика за намаляване на риска и последствията от бедствия и аварии с природен техногенен характер. В: Научна конференция „Управление на знанието в системата за сигурност – наука и образование", София, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, 2011, стр. 251-255, ISBN 978-954-9348-27-9.
доклад Бурджиев, С. Д., Л. Симеонова. Ядрени и радиационни аварии, причини за възникване, характеристика на радиоактивното замърсяване на обектите и околната среда и защита. В: Сборник от научно-практическа конференция по проблемите на сигурността и отбраната на страната „Сигурност в Югоизточна Европа”, София, 2010
доклад Георгиев, Г., С. Бурджиев. Индивидуална противохимическа и противорадиационна защита. В: Сборник с материали от трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, гр. София, 2013, ISBN 1313-8308.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.