РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 23
статия СВЕТЛА дЯКОВСКА. ИЗПОЛЗВАНЕ НА MATHEMATICA ЗА ПРЕСМЯТАНИЯ С МАТРИЦИ ОТ ТРЕТИ РЕД НАД ГРАСМАНОВА АЛГЕБРА.// Конференция- Стара Загора, 2012, брой 2
доклад Shtereva K.S., A.V.Manukova, T.J.Stefanova, J.I.Ivanova, S.N.Djakovska, B.I.Todorova. Electromagnetic Waves Properties in the Laboratory Works on Physics for Teaching Engineers in Communication Technique. IN: 3rd General Confecence of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997
доклад Stefanova T., B. Todorova, J. Ivanova, S. Diakovska, A. Mihova, M. Ianakieva. One Conception for Physical Education in the Rousse University.. IN: IN: In Abstract, Book of 11th General Conference of the European Physical Society, London, The Institute of Physics, 1999, pp. 69., London, 1999
доклад Stefanova T., J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. Physical Education in the Rousse University. IN: 11th General Conference “Trends in Physics” of the EPS, London, 1999
доклад Stefanova T.,K. Shtereva, J. Ivanova, S. Djakovska, B. Todorova. A Research of the Properties of Electromagnetic Waves in the Laboratory Works on the Physics Teaching Engineers in Communication Technique. IN: IN: 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Romania, 1997, Romania, 1997
доклад Svetla N. Dyakovska,. Didactic experiment using a problem-cognitive tasks system for the formation of environmental knowledge in "man and nature" subject. IN: 55th Annual Sciens Conferencs of Ruse university, Abstracts, 2016, Ruse, 2016, ISBN 1311-332.
доклад Иванова Ж., Св. Дяковска. Използване на учебното съдържание по природознание за изграждане на някои физични понятия. В: Сборник научни трудове том 34, кн.4, Пловдив, ПУ “П. Хилендарски”,, 2001, стр. 269-272
доклад Крумова Г. З., Ж. Ив. Иванова, С. Н. Дяковска. Анализ на изпитни резултати по физика при тестово изпитване. В: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, стр. 282-287, ISBN 978-954-577-409-6.
доклад Крумова Г., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Едно изследване степента на усвояване на предвидения учебен материал в курса на обучение по физика в РУ „ Ангел Кънчев”. В: Научна конференция с международно участие „Стара Загора ’2003 ”,том 4, Стара Загора, Съюз на учените – Стара Загора, 2003, стр. 83 – 85, ISBN ISBN 954-9329-05-.
доклад Михова А., С. Дяковска. Относно нивото на знания по математика и физика на студентите първокурсници. В: Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ „Епископ Константин Преславски”, том 1, Шумен, 2012, стр. 291-298, ISBN 1314-3921.
доклад С.Дяковска. „Стимулиране на познавателния интерес в обучението по физика чрез проблематизирани учебни експерименти”. В: Научни трудове на Русенския университет-2013, Русе, 2013
доклад С.Дяковска. Относно някои възможности за приложение на елементи на проблемното обучение по физика”. В: 41-ва Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 25-29 септември 2013, София, София, 2013
доклад Св. Дяковска, Ж. Иванова. Върху някои възможности за екологично обучение чрез учебното съдържание по физика при чуждестранни студенти. В: Научна конфренция-ТУ "В. Априлов"- Габрово, Габрово, 1991
доклад Св.Дяковска, Ж. Иванова. Възможности за проблемно обучение чрез решаване на графични задачи по физика. В: Научна конференция-ТУ "В. Априлов"- Габрово, 1991, Габрово, 1991
доклад Стефанова Т., Ж. Иванова, Св. Дяковска. Дивергентен практикум по физика за теми с екологично съдържание. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, серия5.2 Педагогика и психология, том 47, Русе, Печатна база на Русенски университет „Ангел Кънчев, 2008, стр. 135-138, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова Т., Св. Дяковска, Ж. Иванова. Някои иновации при усвояване на физични знания по предмета “Човекът и природата” за 5. клас. В: 37-ма Национална конференция по физика, София, Херос Прес ООД, 2009, стр. 154-157, ISBN ISBN 978-954-580-.
доклад Стефанова, Т. Т. Богданова, Св. Дяковска. Система от физични експерименти в помагалото „Природата в опити”. В: сборник доклади, ХХХV Национална конференция по въпросите на обучението по физика, Експериментът в обучението по физика, Плевен, 2007, стр. 251-254
доклад Т. Стефанова, А.Колев, Св. Дяковска. изследване на взаимовръзките в системата физика- технически науки- техника. В: Научна конференция-ТУ "В. Априлов"- Габрово, Габрово, 1991
доклад Т.Стефанова, Д. Роева, С. Стоянов, С. Дяковска. Принципи и параметри на разработени дистанционни курсове по физика. В: Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, Scientific works, vol.34, book4-2001- physics, 2001, стр. 263-268
доклад Т.Стефанова, С.Дяковска,. Концепция за изграждане на система физичен експеримент в подготовката на учители по специалността НУП. В: 27 Национална конференция по въпросите на обучението по физика- 1999Г. Казанлък, Казанлък, 1999
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.