РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 27
статия Toni Uzunov, Stoyan Stoykov, Georgi Kenarov. Investigation methods of the influence of the times in transitional processes on the dynamic load for lifting device.// Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, 2010, No VIII, Fasc.1, pp. 189-192
статия Енчев K., C. Стойков. Съвместяване на екстремния и оптимизационния синтез при проектиране на направляващ механизъм за портален кран..// Механика на машините, 2008, брой №73, стр. 45-54
статия Енчев К., С. Стойков. Совмещение экстремального и оптимиза¬ционного синтеза при проектирова¬нии направляющего меха¬низ¬ма портального крана..// Теория механизмов и машин , Русия, Электрон. журн, 2008, брой №2(12), Том , стр. 60-73
статия Коев П. А., С. Б. Стойков. Оптимален синтез на шестзвенен симетричен пространствен кормилен механизъм..// Селскостопанска техника, 1980, брой г.XVII,№2, стр. 63-68
статия Стойков С. Б., К. Ц. Енчев, В. Т. Пиргозлиев. Върху оптимизационния синтез на стреловия шарнирен четиризвенник на пристанищния портален кран с апарата на нелинейното програмиране..// БАН, Теоретична и приложна механика, 1985, брой г. XVI, №2, стр. 27-33.
статия Стойков, С. К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Оптимизационен екстремен синтез на нов тип праволинейно направляващ осемзвенен стрелови механизъм на портален кран (I част).// Механика на машините, 2005, брой 2, стр. 25-33, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., К. Енчев, П. Коев. Структурен синтез на направляващи механизми за портален кран.// Механика на машините, 2007, брой 4, стр. 6-10, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., К. Енчев, П. Коев. Оптимизационен синтез на шестзвенен направляващ механизъм на портален кран.// Механика на машините, 2006, брой 2, стр. 25-28, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., П. Коев. Многокритериална оптимизация на шестзвенния механизъм от стреловата система на портален кран.// Механика на машините, 2006, брой 2, стр. 29-34, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., Т. Узунов. Усъвършенстване на използван в практиката уравновесяващ механизъм на портални кранове.// Сп. „Механика на машините”, 2011, брой кн. 3, стр. 12-15, ISSN 0861-9727.
доклад Cheshankov, B.I., P.A. Koev, S.B. Stoykov, S.D. Antonov and V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of a Front Loader Linkage. IN: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Engineering, Paper EE-65, Las Vegas, Nevada, USA, 1999
доклад Stoyan Stoykov, Toni Uzunov. Structural synthesis of balance mechanisms for the jib system of a portal crane. IN: International conference general machine design, University of Ruse, 2009, pp. 169-172
доклад Stoyan Stoykov, Toni Uzunov, Tanya Grozeva. Structural synthesis of linkage mechanisms for jib system of portal crane. IN: GMD-09, Ruse, 2009, pp. 173-176
доклад Енчев К. Ц., С. Б. Стойков. Върху уравновесяването на стреловия шарнирен четиризвенник на порталния кран.. В: Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев” – Русе, Русе, 1981, стр. т.XXIII, с.8, 201-20
доклад Енчев, К., П. Коев, С. Стойков, С. Антонов. Екстремният синтез и оптимизационният подход в синтеза – ръка за ръка (I част).. В: Научни трудове на РУ, т. 41, сер. 2, Русе, 2004, стр. 166-171, ISBN 1311-3321.
доклад Енчев, К., С. Стойков, П. Коев. Едно семейство направляващи стрелови механизми за портални кранове. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-244, ISBN 1311-3321.
доклад Коев П. А., С. Б. Стойков. Оптимален синтез на шестзвенен симетричен кормилен механизъм с използване на ЦЕИМ.. В: Научни трудове на ВИММЕСС – Русе, т.XXI, с.10, Русе, Печатна база на ВИММЕСС, 1979, стр. 35-38., ISBN 1311-3321.
доклад Стойков С. Б., П. А. Коев. Приложение на компютъра при разработване на една курсова задача по Теория на механизмите и машините. В: Научно-практически семинар “Компютъ¬ризация на обучението във ВУЗ”, Русе, 1987, стр. 86-91
доклад Стойков, С. Програма за тестов контрол на знанията.. В: Научно-практически семинар “Компютъризация на обучението във ВУЗ”, Русе, 1987, стр. 40-44.
доклад Стойков, С. Б. Алгоритъм за кинематичен анализ на произ¬волен равнинен лостов механизъм от втори клас.. В: Научни тру¬дове на ВИММЕСС, Русе, Печатна база на ВИММЕСС-Русе, 1979, стр. т.XXI, с.10, 39-42
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.