РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 33
монография Градинарова, Т. НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ. Медиатех- Плевен, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, pp. 322, ISBN 978-619-207-015-1.
студия Градинарова , Т. Страни в производството за отмяна на влезли в сила решения. Бургас, Бургаски свободен университет Юридически сборник, том.ІІ, 1994, стр. 38-56, ISBN 1311-3771.
статия Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител.// Търговско право, 2016, брой 4, стр. 25-37, ISSN 08616892.
статия Градинарова, Т. Основанията за отмяна по чл.231 „д” и „е” с оглед предстоящите промени в Гражданско - процесуалния кодекс.// Съвременно право, 1993, брой бр. 4, стр. 65-69, ISSN 0861-1815.
статия Градинарова, Т. Правомощието на председателя на Върховния съд за задвижване на отменително производство по чл.233, ал.1 ГПК.// Правна мисъл, 1992, брой № 1, стр. 22-24, ISSN 1310-7348.
статия Градинарова, Т. Компетентен съд в производството за отмяна на влезли в сила решения списание.// Правна мисъл, 1991, брой № 3, стр. 57-63, ISSN 1310-7348.
доклад Градинарова, Т. Значение на отговора на въззивната жалба за развитието на въззивното производство. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Градинарова, Т. За характера на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение. В: Сборник с доклади от Национална конференция „25 години департамент Право на НБУ“ (под печат), гр. София, 2016
доклад Градинарова, Т. Срокът за изменение на иска в производството по търговски спорове. В: Сборник с доклади от научна конференция на УНСС Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба, гр. София, Издателски комплекс УНСС, 2016
доклад Градинарова, Т. Въвод във владение срещу трето лице в изпълнителния процес. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на РУ, посветена на 125-год. от рождението на проф. Л. Владикин (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016
доклад Градинарова, Т. Постъпването на исковата молба в съда и давността. В: Предизвикай : Давността (под печат), гр. София, Сиела, 2016
доклад Градинарова, Т. За допустимостта на доказателствени искания в производството по отмяна на влязло в сила решение. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”. Т. 53. Правни науки (под печат), гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Градинарова, Т. За правомощията на съда да констатира нищожност на арбитражно решение в производството за издаване на изпълнителен лист. В: Сборник с доклади от Научна конференция на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, посветена на 95-тата годишнина от рождението на доц. д-р Емил Георгиев (под печат), гр. София, 2016
доклад Градинарова, Т. Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК влезлите в сила съдебни актове, постановени в производство по спорна съдебна администрация. В: сборник "Научна конференция в памет на проф.д-р Георги Боянов", гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2015
доклад Градинарова, Т. „Процесуална легитимация в производството по колективни искове в българския граждански процес”. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”,серия 7 Правни науки,, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
доклад Градинарова, Т. Преклузия за правата на ответника в производството по търговски спорове. В: Сборник „Юбилейна научна конференция на тема „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа”, 21 ноември 2014 г., гр. София, Издателски център при УНСС, 2015, стр. 149-156
доклад Градинарова, Т. ”Особености на прякото изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени в държавите-членки на Европейския съюз”. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2015, ISBN 1311-33211.
доклад Градинарова, Т. Режим на решението на въззивния съд, постановено в производството по отмяна на неприсъствено решение. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 201-209, ISBN 1311-3321.
доклад Градинарова, Т. Процесуални последици на споразумението в производството по медиация. В: „Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том 53, серия 7 Правни науки, гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А. Кънчев”, 2014, стр. 210-219, ISBN 1311-3321.
доклад Градинарова, Т. Началният момент на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение в светлината на тълкувателно дело № 6/2013 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии при Върховния касационен. В: сборник „Кръгла маса на тема : „Актуални проблеми на развитието на съвременното право” ,Юридически факултет на Русенския университет, Русе, 9.11.2013 г., гр. Русе, Издателски център при Русенски университет „А.Кънчев”, 2014 г., 2014, стр. 37-49, ISBN 978-954-712-610-7.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.