РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 45
статия E. Lazarova, G. Petkova, T.Yankova,L.Ivan,G.Neikov. Inhibiting properties and adsorption of some thioamides on mild steel in sulphuric acid solutions.// J Appl Electrochem, 2008, No 38, pp. 1391-1399
статия Haralanova T. K. Girginov. Organic compounds as inhibitors for mild steel in 1M H2SO4.// Journal of Science, 2015, No 3, pp. 397-403
статия Haralanova T.,M.Ilieva, C.Girginov. A STUDY ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN A SOLUTION WITH ADDED ORGANIC COMPOUND.// proceedings volume 55 book 10.1. chemical technologies, 2016, No 10.1., pp. 68-73, ISSN 1311-3321.
статия Lazarova, Е. , S. Kalcheva, G. Neykov, T. Yankova and N.Stoyanov. Electrochemical investigation of the adsorption behaviour of anhydrides and imides on iron in acid medium.// Journal of Applied Electrochemistry, 2000, No 30, pp. 561-570
статия Shutiuk,V.,Ol.Bessarab,T.Haralanova,S.Vasylenko. Analysis of the process of formation of n-nitrosodimethylamine in brewer's malt.// Ukrainian Journal of Food Science, 2014, No Volume2,Issu, pp. 73-81
статия Vitalii Shutiuk Oleksandr Bessarab Temenuzhka Haralanova Sergii Vasylenko. Analysis of the process of formation of n-nitrosodimethylamine in bremers malt.// Ukrainial Journal of Food Science, 2014, No 2
статия Т. Хараланова К. Гиргинов М. Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-тризаместени фенир)-изохинолин 1,3 (2Н) диони.// Scince and Technology, 2013, брой 3
статия Хараланова T.К. Гиргинов А. Дишлиев. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХИМИЧНА РЕАКЦИЯ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕРМОДИНАМИЧНИ ДАННИ.// Научни трудове на РУ, том 55 серия 10.1. Химични технологии, 2016, брой 10.1., стр. 108-113, ISSN 1311-3321.
статия Хараланова Т.,К.Гиргинов,М.Филипова. Изследване на инхибиторните свойства на 2-(4-заместенифенил)-изохинолин- 1,3(2н)диони.// Science & Technologies, 2014, брой Volume IV, N, стр. 84-89
доклад Assoc. Prof. Temenuzhka Haralanova, PhD Assist. Prof. Аngel Dishliev, PhD Assist. Prof. Christian Girginov, PhD. INHIBITOR ACTIVITY OF MALEIMIDE AND ITS DERIVATIVES IN MILD STEEL CORROSION IN 1M H2SO4. IN: Научни трудове на РУ, том 55 серия 10.1. Химични технологии, 2016, брой 10.1., стр. 64-68, ISSN 1311-3321., Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2018, pp. 64-68, ISBN 2603-4123.
доклад Haralanova T Ch Girginov A Dishliev. STUDY OF 1,3-INDANDIONE DERIVATIVES FOR THEIR USE AS STEEL CORROSION INHIBITORS IN ACIDIC MEDIA. IN: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2017, pp. 83 -89, ISBN 1311 -3321.
доклад Haralanova T. K.Girginov. Reducing the aggressivness of sulfuric acid corrosion medium on steel by adding organic substances. IN: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015
доклад Y. Telychkun, I. Kostova, M. Georgieva, T. Haralanova. Problem of consumer culture and responsible choices of food product in Ukraine. IN: II Мiжнародна науково - практична конференцiя Якiсть i безпека харчових продуктiв, Киев, Украина, Национальний унiверситет харчових технологiй, 2015, pp. 366 -369
доклад Андросик, Р. , Т.Хараланова. Проблемността в учебния процес при изучаване на органична химия в технологичните колежи. В: конференция, Ямбол, 2004
доклад Гиргинов, К., Хараланова Т. "Определене на порядъка на химична реакция чрез интегралната форма на кинетичния закон". В: Научни трудове на Русенския Университет - 2013, том 52 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2013, стр. 137-142, ISBN 1311-3321.
доклад Гиргинов,К.,Т.Хараланова. Температурна зависимост на скоростта на химичните реакции. В: сборник с доклади, Русенски университет, 2014, стр. 168-172, ISBN 1311-3321.
доклад Кр. Гиргинов Кр. Т. Хараланова В. Александрова А. Попова. Определяне абсолютната стойност на ентропията. В: Научни трудове на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, 2015
доклад Пенчева, Т. , Т. Янкова. Тест по физика върху раздел „Термодинамика”. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
доклад Станчева М, Т. Хараланова, Ц.Димитров. Определяне енергията на кристалната решетка на селенити на d- и f елементи. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 05.06.-06.06., т. Технически науки, 2008, стр. 4, ISBN 978-954-93-2944-5.
доклад Станчева М, Ц. Димитров, В. Матева, Т. Хараланова. Изследване на химическите и термически свойства на селениди на редкоземните елементи. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 46, серия 2, Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 48-51, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.