РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 50
статия Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов. Компютърна система за изследване на сеещи апарати.// сп. „Селскостопанска техника”, 1996, брой кн. 4
статия Младенов М., Т. Станчев, А. Маринчев, М. Ангелов, П. Даскалов, В. Найденов. Сензор за контрол на сеенето при сеялки за окопни култури..// сп. „Селскостопанска техника”, 1995, брой кн. 3
статия Станчев Т. Йорд. Определяне на „чисто закъснение” –един различен подход. (под печат).// „Механика на машините”, 2012, брой 2, ISSN 0861-9727.
статия Станчев Т., Б. Сакакушев. Апробация на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
статия Станчев Т., Б. Сакакушев. Една възможност за повишаване на точността при измерване на активна мощност в товари с нисък фактор на мощността..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
статия Станчев Т., К.Андонов, И.Евстатиев. Моделиране на топлообмена в ограждение на животновъдна сграда.// Селскостопанска наука, 2008, брой 5, стр. 3-8
статия Станчев, Т. Проверка адекватността на модел при планиран имитационен експеримент.// Механика на машините (^, 2012, брой 1, стр. 17-19, ISSN 0861-9727.
статия Станчев, Т. Система за експресно определяне съпротивлението на топлопреминаване на ограждения в животновъдни сгради.// сп. „Селскостопанска наука”, 2008, брой 6
доклад Dzhurov V., M. Kostova, T. Stancev, I.Cvetkov. LAZER SPECTROSCOPY AS A METHOD FOR REMOTE TRANCE DETEKTIONOF EXPLOSIVES. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2016, SHUMEN, c/0 Jusautor,Shumen, 2016, pp. 231-236, ISBN 2367-7902.
доклад Dzhurov, V., I. Tsvetkov, T. Stanchev, V. Dimitrov. EXPLORING THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS WITH BLASTING ACTION BY THE HELP OF STEREO CAMERA. IN: International conference: Technique, Technologies, Education, Security, V. Tarnovo, 2017
доклад Mihailov, N., T. Stanchev, I. Evstatiev, G. Georgiev. Investigation of heat parameters of a stockbreeding farm by means of modeling with a known heat flux. IN: CIGR World Congress “Agricultural Engineering for a Better World”, Bonn, VDI – Berichte Nr. 1958, EN 420 A, 2006, pp. 755 – 756
доклад Stanchev T., A. Marinchev, M. Angelov. Elektromechanical Multiplier Controlling the Joints of a Manipulator with an Alternating-Current Motor. IN: Second Symposium TEMPUS JEP 3310, VARNA, 1995
доклад Stanchev T., K. Andonov, I. Evstatiev. System for Heat Impact on Enclosures with a View to Determine the Thermal and Physical Characteristics in a Dynamic Mode. IN: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. UNITECH’08, GABROVO, 2008, pp. 1-109 – 1-113
доклад Stanchev T., T. Balbuzanov. USE OF V-CRITERION FOR DEFINING THE DURATION OF THE EXPERIMENT. IN: Silesian University of Technologi, Katowice, Polska, IV Sci. Conf. TP2012, Katowice, Polska, 2012
доклад Димов Л.Т., Т.Й. Станчев. Една възможност да се измери cos с електродинамичен ватметър. В: Научни трудове , ВТУ „Ангел Кънчев”, ВТУ „Ангел Кънчев”- Русе, 1994
доклад Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев. Количествени методи с приложение в електротехниката. Квалификационни характеристики. В: 45 години Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 1999
доклад Димов Л.Тр., Т.Й. Станчев, М.Н. Ангелов, А.Г. Маринчев. Електродинамичен ватметър с „плаваща” скала. В: VI-ти НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие „МЕТРОЛОГИЯ и надеждност ", Созопол, 1995
доклад И.Цветков, Андреев А., Станчев Т.Й., Георгиев Г.Р. Компютърен стенд за изпитване хидравличните системи на земеделски машини за пиково налягане. В: МНК РУ, Русе, РУ, 2011
доклад Младенов М. И., Г. А. Харизанов, Т. Й. Станчев. Повишаване точността на относителното ориентиране при въвеждане на обобщен показател за взаимното разположение на детайлите. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том XXIII, серия 6, АВТОМАТИКА И ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВТУ”Ангел Кънчев”-Русе, 1981
доклад Петров Мл., Т. Станчев. Грешка на оценката на амплитудата и фазовият ъгъл на хармониците при метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно колело. В: Научни трудове РУ, Научни трудове РУ 2011, 2011
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.