РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 18 от общо 18
статия Enchev V., N.Stoyanov, V.Mateva, I.Popova, M.Kashchieva, B.Aleksiev, M.Mitewa. Copper (II) complexes of spirohydantoines. Synthesis,quantum-chemikal and spectroscopic study.// Str.Chem.,10, 1999, No N 5, pp. 381-385, ISSN 11224-008-9393-9.
статия КашчиеваМ.,М.Маринов,Н.Стоянов,В.Матева. Синтез на комплексни съединения на непротеинови аминокарбоксилни киселини с Сu(II).// Год. На ШУ”Еп.К.Преславски”, 2009, брой т.ХIX B2, стр. 151-157, ISSN 1311-834Х.
статия Матева В.,р. Борисова. Определяне на диастазна активност в прополис.// Аналитична лаборатория, 1995, брой 4(І)
доклад Бонева Д.,Др. Маринов,В.Матева. Определяне произведенията на разтворимост на селенитите на неодим и самарий ІІ. В: Годишник на ШУ "К.Преславски", тХХІ ВІ, 2011
доклад Кашчиева М.,В. Матева, Н.Стоянов. Sinthesis of 5-CH-(R-phenil)-hidantoin derivatives and obtaining of complexes whit transitifn metals ions. IN: Шеста международна конференция по химия, София, 2008
доклад Кашчиева М.,В.Матева,П.Маринова,Н.Стоянов. Синтез на пиро- и хинофталони на пиримелитовия анхидрид и комплекси на тяхна основa. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2010, стр. 91-94, ISBN 1311-3321.
доклад Кашчиева М.,М. Маринов, Н. Стоянов, В.Матева, М. Митева. Синтез на 5-метил-5-(2-тиенил)-хидантоинови производни и получаване на комплекси с йони на преходните метали. В: Пета национална конференция похимия, София, 2004
доклад Кашчиева М.,П.Маринова,Н.Стоянов,В.Матева. Синтез на комплексно съединение на 3-амино-5-метил-5-фенилхидантоин. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2008, стр. 54-56, ISBN 1311-3321.
доклад Лосева И.,В. Матева. Изслеудване спектрите на лантановите и празеодимовите селенити в ИЧ-област на ЕМЛ. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", с-я 4.2,т.39, 2003
доклад Маринова П., М. Кашчиева, В. Матева,М. Митева. Синтез и структура на метални комплекси със спиро-(флуорен-9,4-имидазолидин)-2,5-дитион. В: Пета национална конференция по химия, София, 2004
доклад Маринова П.,Н.Стоянов,М.Кашчиева,В.Матева. Получаване на Сu(II) комплекс с 4-нитро-2-ацетил-1,3-индандион. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2006, стр. 58-61, ISBN 1311-3321.
доклад Матева В., М. Станчева, Ц. Димитров. Определяне произведенията на разтворимост на Sm2(SeO3 )3 и Nd2(SeO3)3. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 47, серия 8, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 76-79, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева М, Ц. Димитров, В. Матева, Д. Маринов. Изследвания върху синтеза и свойствата на селениди на скандия. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 05.06.-06.06., т. Технически науки, 2008, стр. 4, ISBN 978-954-93-2944-5.
доклад Станчева М, Ц. Димитров, В. Матева, Т. Хараланова. Изследване на химическите и термически свойства на селениди на редкоземните елементи. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 46, серия 2, Русе, Печатна база на РУ, 2007, стр. 48-51, ISBN 1311-3321.
доклад Станчева М., В. Матева, Ц. Димитров. Определяне на произведенията на разтворимост на селенити на редкоземните елементи. В: Международна научна конференция, Стара Загора - 03.06.-04.06. т. VII Техн. науки, 2010, стр. 51-55, ISBN 978-954-93-2946-9.
доклад Станчева М., Ц. Димитров, В. Матева, Г. Господинов. Синтез и охарактеризиране на нови материали за полупроводниковата техника. В: Научни трудове РУ ” Ангел Кънчев ”, том 45, серия 6, Русе, Печатна база на РУ, 2006, стр. 107-112, ISBN 1311-3321.
учебник Борисова Р., В.Матева, Ив. Лосева. Ръководство по аналитична химия. София, Мартилен, 1994, ISBN 954-438-032-Х.
патенти и др. Джагарова Е.,Вл.Димитров,Т.Бохосян,К. Томов,С. Илиев,С. Цветанов, В. Матева. Еластомерна смес, авторско свидетелство, No 43616 С08l 23/22,1982.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.