РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
статия Веселин Гецов Гръцманов. Появата на държавата като сициален факт, обуславящ нейното теоретично обяснение, възникване на идеята за конституцията.// Европейски измерения на правото, Интердисциплинарни правни изследвания, РУ, 2012, брой 1, стр. 261-273, ISSN 978-954-712-556-8.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Джереми Бентам: етични и функционални измерения на правото в контекста на идеите на класическия либерализъм. В: Сборник доклади от Кръгла маса на тема:"Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русенски университет "Ангел Кънчев" 09.11.2013г., Издателски център към РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 50-64, ISBN 978-954-712-610-7.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Развитие на идеята за парламентаризма в трактата на Джереми Бентам "Тактика на законодателните събрания". В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 52, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 34-40, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Мелфийската конституция на кралство Сицилия на Фридрих II Хохенщауфен от 1231г. В: Сборник с доклади от НК на Бургаски свободен университет том 2, Бургаски свободен университет, "ЕКС - ПРЕС" - Габрово, 2013, стр. 230-234, ISBN 978-954-9370-96-6.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Утопийте от Платон до Новото време. В: Сборник с доклади, Научни трудове, том 51, серия 7, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 41-48, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Етически аспекти в концепцията на Талес за света и човека. В: Сборник с доклади от СНС-2011г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 7-10, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Джон Локк и конец доминирования патерналистической теорий о структурировании государства и власти. В: Сборник Философскьи , методологични, социологични та психологични проблеми права Материали 4 Межнароднои науково-теоретичнои конференции, Черновцъй Национальнъи университет Юрий Федукович, На Националния университет "Юрий Федукович" Черновци, 2011, стр. 159-168, ISBN 978-966-423-196-8.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Джон Лок и края на доминацията на патерналистичната теория за структурирането на държавата и властта. В: Сборник с доклади Научни трудове том 49, серия 7, правни науки, Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 173-179, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Учението на Платон за универсалните принципи на законодателстване отразени в неговия последен диалог "Закони". В: Сборник с доклади от СНС-2010г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 65-74, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Статични и динамични проявления на конституционализъм в контекста на историческия подход и чистото учение за правото. В: Сборни с доклади Научни трудове , том 48, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 109-115, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Националната специфика и външното влияние, като фактори, формирали конституционната уредба на субективните и гражданските права в Търновската конституция. В: Сборник с доклади от СНС-2009г., Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 19-28, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Предпоставки, съпътстващи явления и последици свързани с процеса на преосмисляне и трансформиране на наказанията след края на XVIIIвек. В: Сборник с доклади, Научни трудове том 47, серия 7, правни науки, Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 65-71, ISBN 1311-3321.
доклад Веселин Гецов Гръцманов. Подходи на правната наука. В: Сборник доклади на СНС-2008г., Русенски университет"Ангел Кънчев", Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2008, стр. 66-75, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.